Определение № 157/18.08.2016г. по гр.д. № 123/2016г.

 

Съдия докладчик Десислава Петрова

 

 

Производството е образувано по искова молба вх. №1858/18.07.2016г. от С.Т., ЕГН …, с адрес гр.Ч., ул. „…” № … срещу А.Р.П., ЕГН …, с адрес гр. Ч., ул. „…” №…, с която са предявени обективно и кумулативно съединени искове, с правно основание чл.124 ГПК.

С разпореждане №370/19.07.16г. на ЧРС на ищеца е предоставен едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани констатирани нередовности в подадената искова молба, като с уточняваща молба с препис за ответника:  1/ Да уточни кое/кои лице/лица упражнява/т фактическата власт върху недвижимите имоти, както и в какво се изразява оспорване на правото на собственост на ищеца. Конкретно да посочи в какво се изразява невъзможността/възпрепятстването за снабдяване с констативен нотариален акт; 2/ Да обоснове правния си интерес от търсената защита. Тоест, какво се цели със завеждане на исковата молба - снабдяване с документ за собственост, извършване впоследствие на делба на процесните имоти или друго?; 3/ Да представи актуални и надлежно заверени скици на имотите, предмет на обективно и кумулативно съединените искове по действащ план, издадени или заверени от органа, съхраняващ плана; 4/ Представи актуални удостоверения за данъчна оценка на имотите съобразно идентификацията им по действащ план; 5/ Посочи цената на всеки един от исковете;  6/ Представи доказателство за внесена по сметка на Чепеларски районен съд държавна такса в размер на 4% от 1/4 от цената на всеки един от обективно кумулативно съединените искове, но не по-малко от 50.00 /петдесет/ лева за иск, на основание чл. 71, ал. 2 от ГПК и 7/ Да представи пълномощно за процесуално представителство на адв. К. по делото, а в случай че действията по подаване на исковата молба са извършени без представителна власт, същите се потвърдят, като жалбата се приподпише от ищцата или от упълномощено от нея лице.

Издадени са и поисканите от ищеца още с исковата молба съдебни удостоверения, чрез които страната да се снабди с актуални скици на имотите, с характеристика на имотите от ОСЗ и с данъчни оценки от МДТ при Община Ч..

Съобщението, с указанията на съда е получено от ищеца, чрез процесуалния си представител на 27.07.2016г.

С молба вх. №1990/28.07.16г. се отстранява нередовността по т.7 от горецитираното разпореждане, като е представено по делото доказателство за надлежно учредена представителна власт на адв. К..

С допълнителна молба вх. № 2012/01.08.2016г. /в последния ден от срока/ процесуалният представител на молителя е отстранил и нередовностите по т. 1 и 2, като същевременно е отправил молба до съда, на основание чл.63 от ГПК, даденият едноседмичен срок за отстраняване на другите нередовности да бъде продължен, обосновавайки, че процедурата по издаването на скици и данъчни оценки е задвижена, но е необходимо техническо време за тяхното изготвяне. Не е посочено с колко желае да бъде продължен срока.

С разпореждане от 01.08.2016г. искането е удовлетворено, а срока е продължен с една седмица, тоест до 08.08.2016г., включително, на основание чл.63, ал.2 ГПК.

В указания срок, изтичащ на 08.08.2016г. и до настоящия момент ищецът не е депозирал молба, насочена към отстраняване на останалите нередовности на подадената искова молба.

Новоопределеният по реда на чл.63 ГПК срок започва да тече от изтичането на първоначалния и тъй като този момент е точно фиксиран в процесуалния закон, не е обвързан от датата, на която страната е узнала, че срокът е продължен, то за съда не съществува задължение да съобщава на страната за постановения по нейна молба акт, с който срокът е бил продължен. Страната е длъжна сама да следи дали искането за продължаване на срока е уважено, или е отхвърлено. /така Определение № 143 от 22.03.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1688/2013 г., I г. о., ГК, постановено по реда на чл.274, ал.3 ГПК, както и Определение № 147/15.03.2010 г. по ч. гр. д. № 84/2010 г. на III ГО на ВКС и Определение № 385/4.10.2010 г. на II ГО на ВКС по ч. гр. д. № 374/2010г., постановени по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК/.

С оглед на изложеното и на основание чл.129, ал.3 ГПК исковата молба следва да бъде върната и производството, образувано по нея да бъде прекратено.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА искова молба вх. №1858/18.07.2016г. от С.Т.П., ЕГН …, с адрес гр.Ч., ул. „…” №… срещу А.Р.П., ЕГН …, с адрес гр. Ч., ул. „…” №…, с която са предявени обективно и кумулативно съединени искове, с правно основание чл.124 ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 123 по описа на Чепеларски районен съд за 2016г., на основание чл.129, ал.3 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Смолянски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.