Протоколно определение от 30.08.2016г. по гр.д. № 128/2016г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Съдът взе предвид, че направените изявления принадлежат на лица с правомощие за разпореждане с предмета на делото, а така постигната спогодба не противоречи на закона, морала и добрите нрави, поради което същата следва да бъде утвърдена, а производството по делото – прекратено, на осн.чл.234 ГПК.

На осн. чл.78, ал.6 вр.ал.9 ГПК ответникът следва да заплати по сметка на ЧРС половината от дължимата държавна такса на осн.чл.3 от Тарифата за Държавните такси по ГПК. Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните по делото, съгласно която Г.П.В., с ЕГН: ……, с постоянен адрес гр.Б., ул."……" №… и “…….” АД гр.Ч., с ЕИК: ……, със седалище и адрес на управление гр.Ч., ул."……." №…., представлявано и управлявано от С.З.Щ., се съгласяват, че “……” АД гр.Ч., следва да заплати на Г.В. дължимото трудово възнаграждение  за м.август 2013г. - 784,06лв, ведно с лихва за забава в размер на 228,05 лв. за периода 11.09.2013г. до 21.07.2016г.; дължимото възнаграждение за м.септември 2013г. -  784,06лв, ведно с лихва за забава в размер на 221,55 лв. за периода 11.10.2013г. до 21.07.2016г.; дължимото възнаграждение за м.октомври 2013г. -  784,06лв, ведно с лихва за забава в размер на 214,74 лв. за периода 11.11.2013г. до 21.07.2016г.; дължимото възнаграждение за м.ноември 2013г. -  784,06лв, ведно с лихва за забава в размер на 208,19 лв. за периода 11.12.2013г. до 21.07.2016г.; дължимото възнаграждение за м.януари 2014г. -  452,50лв, ведно с лихва за забава в размер на 112,34 лв. за периода 11.02.2014г. до 21.07.2016г. В трудовата книжка да бъде променено оснаванието като вместо чл.190, ал.1 КТ, бъде вписано чл.327, ал.1, т.2 КТ.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 128/2016г. по описа на ЧРС.

ОСЪЖДА “…….” АД гр.Ч., с ЕИК: ……, със седалище и адрес на управление гр.Ч., ул."……" №….., да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ЧРС сумата 106,47лв, представляваща дължимата ДТ в половин размер с оглед постигнато споразумение за трите кумулативни иска.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес пред Окръжен съд Смолян.

Протоколът изготвен в  съдебно заседание.

Заседанието закрито в 10.45 часа.