Решение № 84/31.08.2016г. по гр.д. № 137/2016г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

ПРЕКРАТЯВА брака между И.В.С.-Г., ЕГН ……, с адрес гр.Ч. и Г.П.Г., ЕГН ……., с адрес гр. Ч., ул. „…….” №…., сключен на ……г. с акт №…, съставен от длъжностното лице по гражданско състояние в гр. Чепеларе, по взаимно съгласие, на основание чл.50 СК.

УТВЪРЖДАВА на основание чл.51, ал.2 СК споразумението, с което съпрузите уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си и нямат имуществени претенции един към друг след прекратяване на брака, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето П.Г.Г., ЕГН …… на майката И.В.С.- Г., ЕГН …….

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето П.Г.Г., ЕГН …… при майката И.В.С.-Г., ЕГН ……, на адрес: гр.Ч., ул. „……” №…..

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Г.П.Г., ЕГН ……… с детето П.Г.Г., ЕГН ……, считано от датата на влизане на решението в сила, както следва: Бащата може да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00ч. в събота до 17.30ч. в неделя, както и по пет дни през зимната (Коледната) ваканция, по три дни през Пролетната ваканция, както и по двадесет дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката и/или с ангажиментите на детето в училище или в извънкласните му занимания. Бащата може да взема детето при себе си и по всяко друго време по взаимно съгласие на страните.

ОСЪЖДА Г.П.Г., ЕГН ……, с адрес гр. Ч., ул. „……” №…. ДА ЗАПЛАЩА в полза на детето П.Г.Г., ЕГН ……, чрез неговата майка и законен представител И.В.С. – Г., ЕГН ……, с адрес за призоваване гр.Ч., ул. "……." №…. месечна издръжка в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева, считано от датата на влизане в сила на решението за развод до настъпване на обстоятелства, водещи до изменението й или прекратяването й, платима до 20то число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на И.В.С. – Г., ЕГН …….. от гр.Ч., придобитите по време на брака недвижими имоти, както следва – ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от поземлен имот с идентификатор №80371.242…… /осем нула три седем едно точка две четири две ………/ по КККР на гр.Чепеларе, одобрена със Заповед РД-18-57/28.08.2006г. на ИД на АГКК София, с площ 128 кв.м. /сто двадесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, при съседи на имота: 80371.242……, 80371.242……, 80371.242…… и 80371.242……, ведно с втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №80371.242…… /осем нула три седем едно точка две четири две ……./, със застроена площ от 70.30кв.м. /седемдесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/ ниво: 1 /първо/, при съдедни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 80371.242…….., над обекта: няма, находящ се в сграда №1 /номер едно/, построена в гореописания недвижим имот, ведно с прилежащата към описания жилищен етаж изба с площ от 7.86кв.м. /седем цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра/, намираща се на първи етаж, под изградения в пристройката санитарен възел.

За уравняване на дела на Г.Г. в гореописаните имоти, И.С. е заплатила сумата от 2750лв. /две хиляди седемстотин и петдесет лева/.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Ч., общ.Ч., обл. С., на ул. „……..” №….., а именно: втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №80371.242……., на съпруга Г.П.Г..

Страните заявяват, че ще поделят движимите вещи, придобити по време на брака извънсъдебно.

ПОСТАНОВЯВА след развода жената да носи предбрачното си фамилно имеС..

ОБЯВЯВА, че издръжка между съпрузите не се дължи.

Страните заявяват, че не са придобивали със съвместен принос парични влогове и всеки от тях може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр, както и че нямат претенции един към друг относно: участия в търговски дружества, в предприятия на еднолични търговци, издръжка един към друг, както и по отношение на паричните авоари в личните си банкови сметки, на които всеки един от молителите е титуляр.

Предоставените по време на брака кредити, на името на който и де е от съпрузите, остават задължение на кредитополучателя по тях и ще се заплащат изцяло и за сметка на лицето, на чието име са предоставени.

Страните заявяват и декларират, че към датата на подписване на споразумението не съществуват задължения, поети от един и/или от двамата съпрузи, и/или възникнали на името на един и/или двамата съпрузи на договорно или друго основание, и представляващи задължения за задоволяване на нужди на семейството по смисъла на чл.32, ал.2 от Семейния кодекс.

Страните изрично заявяват и се съгласяват, че всяко друго задължение, различно от задълженията по предходната точка, възникнало от договорно и/или друго основание с титуляр единия от съпрузите, което не е погасено към датата на подписване на споразумението, се поема изцяло и напълно до окончателното му плащане (главница, лихви, неустойки и разноски) от същия съпруг – титуляр.

Разноските по делото остават така, както са направени.

ОСЪЖДА И.В.С.-Г., ЕГН ……, с адрес за призоваване гр.Ч., ул. "……" №….. да заплати по сметка на Чепеларски районен съд държавна такса в размер на 20лв.  /двадесет лева/, на основание чл.6 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и държавна такса по споразумението в частта му за поставяне в дял и изключителна собственост придобитите по време на брака недвижими имоти в размер на 117.95лв /сто и седемнадесет лева и деветдесет и пет ст./, на основание чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Г.П.Г., ЕГН ……., с адрес гр. Ч., ул. „……” №…. да заплати по сметка на Чепеларски районен съд държавна такса в размер на 20лв. /двадесет лева/, на основание чл.6 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 129.60лв. /сто двадесет и девет лева и шестдесет ст./, на основание чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.330, ал.5 ГПК.