Протоколно определение от 15.07.2016г. по НОХД № 92/2016г.

 

Съдия докладчик  Десислава Петрова

 

 

Съдът след като се запозна с текста на подписаното споразумение,  счита че са уредени всички въпроси по чл.381, ал.5 НПК. За престъплението, за което е  повдигнато обвинение - чл. 235, ал.1, пр.3, във вр. с чл.26, ал.1 и с чл.20, ал.1 и ал.2 от НК, се предвижда наказание „лишаване от свобода” до шест години и „глоба” от хиляда до двадесет хиляди лева. Допустимо е сключване на споразумение, съобразно правилата на чл.381, ал.2 НПК. Подсъдимите декларират, че се отказват от разглеждане на делото по общия ред, съгласни са с последиците от споразумението, признават се за виновни, заявяват, че доброволно са подписали споразумението. В тази връзка съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено  и затова,

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА, на основание чл.382, ал.7 НПК, постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 92/2016г. по описа на Районен съд Чепеларе между Вихра Милкова Къдринска - районен прокурор при Районна прокуратура град Чепеларе и адвокат Е.С. от Адвокатска колегия град Бургас - защитник на подсъдимите, съгласно което, подсъдимият К.М.К. с ЕГН: …, …, се ПРИЗНАВА  ЗА ВИНОВЕН (с форма на вина - пряк умисъл), за това, че за времето 15.04.2016г. до 30.04.2016г., при условията на продължавано престъпление, в гора намираща се в землище на гр.Ч, обл.С., мест. „…", имот № 80371…., Отдел …, подотдел „…” по ЛУП на ТП-ДГС - „Хвойна", в /горска територия/ горски фонд, собственост на съдружниците в ДЗЗД „…" -гр.Ч., в съучастие с Ш.Р.А. с ЕГН:…, С.М.К. с ЕГН:…, Т.Р.О. с ЕГН:… и А.К.А. с ЕГН:…, като извършител с редовно позволително за сеч № … от 09.01.2016г., издадено от инж.С.Я. на името на Ч.С. - представител на Фирма „…" ЕООД, но извън указаните в него дървета е добил немаркирани с КГМ – 27 бр. дървета от бял бор и смърч, с обща кубатура от 50,83 куб.м. /плътни/ дървесина, на стойност 5 333.64лв. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.1, предл. 3-то във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание на основание чл.235, ал.1, предл. 3-то, във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква „б" във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 във вр. с ал.1 и чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ", която се състои и изпълни в следната съвкупност от мерки, както следва:

1. На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - „Задължителна регистрация по настоящ адрес" - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице - 2 (два) пъти седмично;

2. На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

3. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага предвиденото в чл.235, ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба", което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода".

Подсъдимият Ш.Р.А. с ЕГН:…, …, се признава за ВИНОВЕН (с форма на вина - пряк умисъл), за това, че за времето 15.04.2016г. до 30.04.2016г., при условията на продължавано престъпление, в гора намираща се в землище на гр.Ч., обл.С., мест. „…", имот №80371…., Отдел …, подотдел „…" по ЛУП на ТП-ДГС -„Хвойна", в /горска територия/ горски фонд, собственост на съдружниците в ДЗЗД „…" -гр.Ч., в съучастие с К.М.К. с ЕГН:…, С.М.К. с ЕГН:…, Т.Р.О. с ЕГН-… и А.К.А. с ЕГН:…, като извършител с редовно позволително за сеч № … от 09.01.2016г., издадено от инж.С.Я. на името на Ч.С. - представител на Фирма „…" ЕООД, но извън указаните в него дървета е добил немаркирани с КГМ – 27 бр. дървета от бял бор и смърч, с обща кубатура от 50,83 куб.м. /плътни/ дървесина, на стойност 5 333.64лв. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.1, предл. 3-то във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК; поради което и на основание чл.235, ал.1, предл. 3-то във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква „б" във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 във вр. с ал.1 и чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ", която да състои и изпълни в следната съвкупност от мерки, както следва:

1. На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - „Задължителна регистрация по настоящ адрес" - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице - 2 (два) пъти седмично;

2. На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

3. На основание чл.55, ал.3 от НК да не се налага предвиденото в чл.235, ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба", което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода".

Подсъдимият С.М.К. с ЕГН:…, …., се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН (с форма на вина - пряк умисъл), за това, че за времето 15.04.2016г. до 30.04.2016г., при условията на продължавано престъпление, в гора намираща се в землище на гр.Ч., обл.С., мест. „…", имот № 80371…., Отдел …, подотдел „.." по ЛУП на ТП-ДГС - „Хвойна", в /горска територия/ горски фонд, собственост на съдружниците в ДЗЗД „…" - гр.Ч., в съучастие с К.М.К. с ЕГН:…, Ш.Р.А. с ЕГН:…, Т.Р.О. с ЕГН:… и А.К.А. с ЕГН:…, като извършител с редовно позволително за сеч № … от 09.01.2016г., издадено от инж.С.Я. на името на Ч.С. - представител на Фирма „…"ЕООД, но извън указаните в него дървета е добил немаркирани с КГМ - 27бр. дървета от бял бор и смърч, с обща кубатура от 50,83куб.м. /плътни/ дървесина, на стойност 5333.64лв. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.1, предл. 3-то във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.235, ал.1, предл. 3-то във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква „б" във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 във вр. с ал.1 и чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ", която да се състои и изпълни в следната съвкупност от мерки, както следва:

1. На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - „Задължителна регистрация по настоящ адрес" - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице - 2 (два) пъти седмично;

2. На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

3. На основание чл.55, ал.3 от НК да не се налага предвиденото в чл.235, ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода".

Подсъдимият Т.Р.О. с ЕГН:…, … се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН (с форма на вина - пряк умисъл), за това, че за времето 15.04.2016г. до 30.04.2016г., при условията на продължавано престъпление, в гора намираща се в землище на гр.Ч., обл.С., мест. „…", имот № 80371…., Отдел …, подотдел „…" по ЛУП на ТП-ДГС - „Хвойна", в /горска територия/ горски фонд, собственост на съдружниците в ДЗЗД „…" - гр.Ч., в съучастие с К.М.К. с ЕГН:…, Ш.Р.А. с ЕГН:…, С.М.К. с ЕГН:… и А.К.А. с ЕГН:…, като извършител  с редовно  позволително за  сеч № …  от 09.01.2016г., издадено  от инж.С.Я. на името на Ч.С. - представител на Фирма „…" ЕООД, но извън указаните в него дървета е добил немаркирани с КГМ – 27 бр. дървета от бял бор и смърч, с обща кубатура от 50,83 куб.м. /плътни/ дървесина, на стойност 5333.64 лв. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.1, предл. 3-то във вр. с чл.26. ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.235, ал.1, предл. 3-то във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, буква „б" във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 във вр. с ал.1 и чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕПРОБАЦИЯ", която се състои и изпълни в следната съвкупност от мерки, както следва:

1. На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - „Задължителна регистрация по настоящ адрес" - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице - 2 (два) пъти седмично;

2. На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

3. На основание чл.55, ал.З от НК да не се налага предвиденото в чл.235, ал.1 от НК по-леко наказание „Глоба", което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода".

V. От престъплението НЕ СА ПРИЧИНЕНИ ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, които да подлежат на възстановяване или обезпечаване съгласно чл.381, ал.3 от НПК.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА К.М.К., Ш.Р.А., С.М.К., Т.Р.О. да заплатят направените по делото разноски в размер на 70.00 лева за лесотехническа експертиза, от които следва да заплатят сумата от 56 лв., респ. всеки един по 14лв. по сметка на ОД на МВР-Смолян /сметка: ВG69STSA93003103150001,ВIC STSABGSF  „Банка - ДСК"/, а останалите 14лв. следва да бъдат платени от А.К.А..

На основание чл.235, ал.7 НК ОСЪЖДА К.М.К., Ш.Р.А., С. М.К., Т.Р.О. да заплатят всеки съразмерно по 1066.73лв., от общо дължимите 5333,64лв, представляващи равностойността на предмета на престъплението за петимата, включително и А.А., подсъдим по НОХД №91/2016г.

Съдът намира, че ще следва да бъде прекратено производство по  делото, поради постигнатото споразумение,  затова на основание чл. 24, ал. 3 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 92/2016г. по описа  на Районен съд Чепеларе, образувано против К.М.К., Ш.Р.А., С.М.К. и  Т.Р.О. за извършено престъпление по чл.235, ал.1 пр.3, във вр.с чл.26, ал.1 и с чл.20, ал.2 и ал.1 от НК, поради постигнатото  споразумение.

Съдът намира, че не следва да се произнася по мярката за неотклонение, тъй като същата важи до постановяване на съдебния акт, който влиза в сила в днешно съдебно заседание.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.  Протоколът  изготвен в съдебно заседание.

Заседанието закрито в 16.00 часа.