Протоколно определение от 15.08.2016г. по НОХД № 107/2016г.

 

Съдия докладчик Десислава Петрова

 

 

Съдът след като се запозна с текста на подписаното споразумение,  счита че са уредени всички въпроси по чл.381, ал.5 НПК. За престъплението, за което е  повдигнато обвинение - чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, се предвижда наказание глоба до хиляда лева. Допустимо е сключване на споразумение, съобразно правилата на чл.381, ал.2 НПК. Подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, съгласен е с последиците от споразумението, признава се за виновен, заявява, че доброволно е подписал споразумението. В тази връзка съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено  и затова,

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА, на основание чл.382, ал.7 НПК, постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 107/2016г. по описа на Районен съд Чепеларе, сключено между В.К. – районен прокурор при Районна прокуратура - гр. Чепеларе, от една страна, и Р. И. И., чрез упълномощения му защитник AДВ. Л. П., АК – Смолян, от друга, съгласно което, подсъдимият Р. И. И., ЕГН: …, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: На 07.07.2016г. в гр.Чепеларе, на кръстовище, образувано от ул. … и ул. …, в преден джоб на черна кожена чанта, носена от него, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества - 1.829 нетни грама растителна маса от марихуана, със съдържание на 5.7 тегловни % /процента/ тетрахидроканабинол, на стойност 10.97 /десет лева и деветдесет и седем ст./лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал.5, във вр. ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал.3,  т. 1 от НК, му НАЛАГА наказание „ГЛОБА”, в размер на 300 лева /триста лева/.

Доколкото са налице данни, че веществените доказателства /наркотици/ са унищожени при експертизата, съдът намира, че не следва да има изрично произнасяне по смисъла на чл.354, ал.6 НК. 

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА - празни опаковки найлонови пликчета, приобщени с протокол за претърсване и изземване от 07.07.2016 г.– приложени по делото, следва да бъдат унищожени като вещи без стойност.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимият Р. И. И. да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР гр.П., сумата от 65,72 лева, представляваща разноските по делото за изготвената физико-химическа експертиза.

Определението за одобряване на споразумението не подлежи на  самостоятелен  съдебен контрол.

Съдът намира, че ще следва да бъде прекратено производство по  делото, поради постигнатото споразумение, затова на основание чл.24, ал. 3 НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 107/2016г. по описа на Районен съд Чепеларе, образувано против Р. И. И., ЕГН: …, за престъпление по чл. 354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК, поради постигнатото  споразумение.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.