Протоколно определение от 17.08.2016г. по НОХД № 109/2016г. на РС Чепеларе

 

Съдия докладчик Десислава Петрова

 

Съдът след като се запозна с текста на подписаното споразумение и направените  промени,  счита че са уредени всички въпроси по чл.381, ал.5 НПК. За престъплението, за което е  повдигнато обвинение - чл.354а, ал.3-та, пр.2, т.1 от НК, се предвижда наказание „Лишаване от свобода” от  една до шест години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Допустимо е сключване на споразумение, съобразно правилата на чл.381, ал.2 НПК. Подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, съгласен е с последиците от споразумението, признава се за виновен, заявява, че доброволно е подписал споразумението. В тази връзка съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено  и затова,

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА, на основание чл.382, ал.7 НПК, постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 109/2016г. по описа на Районен съд Чепеларе, сключено между В.К. – районен прокурор при Районна прокуратура - гр. Чепеларе, от една страна, и С.Л.Я., чрез упълномощения му защитник AДВ.Р.Р., АК – Пловдив, от друга, съгласно което, подсъдимият С.Л.Я., ЕГН: ......, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: на 12.05.2016 год.около 00.30 часа,в гр.Чепеларе на ул."Христо Ботев"до дом №-....,в лек автомобил марка "Форд Мондео",с рег.№-...........,в кутия с цигари"Марлборо", държал без надлежно разрешително, високорисково наркотично вещество-2 бр.полиетеленови свитъка в черен и зелен на цвят найлон със суха тревна маса-марихуана,съгласно Приложение №1, към чл.3-ти,списък 1-ви от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като растения с висок риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманитарната и ветеринарната медицина,с нето тегло 5.461грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4.5 теглови % ТХК на стойност 32.76 лв, поради което и на основание чл.354а, ал.3-та, пр.2, т.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА като на  основание чл.66 НК, ОТЛАГА така наложеното наказание  „Лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК, от наказанието „Лишаване от свобода” ПРИСПАДА времето, през което С.Л.Я. е бил задържан по реда на ЗМВР, считано от 12.05.2016г. до 13.05.2016г.

На основание чл.354а, ал. 6 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата 3,945 гр. остатък от наркотичното вещество, изпратени за съхранение в ЦМУ София, в полза на Държавата, като след приключване на наказателното производство следва да бъде УНИЩОЖЕН.

На основание чл.354а, ал. 6 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: опаковките от изследвани наркотични вещества и 1бр. кутия от цигари „Марлборо”, като след приключване на наказателното производство да бъдат УНИЩОЖЕНИ.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимият С.Л.Я. да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Смолян, сумата от 65,72 лева, представляваща разноските по делото за изготвената физико-химическа експертиза.

Определението за одобряване на споразумението не подлежи на самостоятелен  съдебен контрол.

Съдът намира, че ще следва да бъде прекратено производство по  делото, поради постигнатото споразумение, затова на основание чл.24, ал. 3 НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 109/2016г. по описа на Районен съд Чепеларе, образувано против С.Л.Я., ЕГН: ..., за престъпление по чл.354а, ал.3-та, пр.2, т.1, поради постигнатото  споразумение.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.