Протоколно определение  от 19.08.2016г. по НОХД № 112/2016г. 

 

Съдия докладчик Десислава Петрова

 

 

Съдът след като се запозна с текста на подписаното споразумение,  счита че са уредени всички въпроси по чл.381, ал.5 НПК. За престъплението, за което е  повдигнато обвинение - чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, се предвижда наказание глоба до хиляда лева. Допустимо е сключване на споразумение, съобразно правилата на чл.381, ал.2 НПК. Подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, съгласен е с последиците от споразумението, признава се за виновен, заявява, че доброволно е подписал споразумението. В тази връзка съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено  и затова,

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА, на основание чл.382, ал.7 НПК, постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 112/2016г. по описа на Районен съд Чепеларе, сключено между В.К. – районен прокурор при Районна прокуратура - гр. Чепеларе, от една страна, и П.А.Ч., чрез упълномощения му защитник AДВ.З.Ч., АК – Смолян, от друга, съгласно което, подсъдимият П.А.Ч., ЕГН: ……., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: На 26.06.2016г. на главен път ІІ-86-76+400 км, в посока гр.Чепеларе в лек автомобил „Ауди-80", в кутия от цигари марка „Маrlbого", без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества -4.417 нетни грама растителна маса от марихуана със съдържание на 7.2 % /процента/ тетрахидроканибинол, на стойност 24.88 лева,  като случаят е маловажен –  престъпление по чл. 354а, ал.5, във вр. ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал.3,  т. 1 от НК, му НАЛАГА наказание „ГЛОБА”, в размер на 500 лева /петстотин лева/.

 Доколкото са налице данни, че веществените доказателства /наркотици/ са унищожени при експертизата, съдът намира, че не следва да има изрично произнасяне по смисъла на чл.354а, ал.6 НК за тях.

На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: опаковките от изследваните наркотични вещества, като след приключване на наказателното производство същите да бъдат УНИЩОЖЕНИ.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимият П.А.Ч. да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР гр.Пловдив, сумата от 65,32 лева, представляваща разноските по делото за изготвената физико-химическа експертиза.

Определението за одобряване на споразумението не подлежи на  самостоятелен  съдебен контрол.

Съдът намира, че ще следва да бъде прекратено производство по  делото, поради постигнатото споразумение, затова на основание чл.24, ал. 3 НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 112/2016г. по описа на Районен съд Чепеларе, образувано против П.А.Ч., ЕГН: ….., за престъпление по чл. 354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК, поради постигнатото  споразумение.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.