Протоколно определение от 30.08.2016г. по НОХД 120/2016г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Съдът след като се запозна с текста на подписаното споразумение,  счита че са уредени всички въпроси по чл.381, ал.5 НПК. За престъплението, за което е  повдигнато обвинение - чл. 311, ал.1,  във вр. с чл.26, ал.1 от НК, се предвижда наказание „лишаване от свобода” до пет години, като съдът може да постанови и лишаване право по чл.37, ал.1, т.6 от НК. Допустимо е сключване на споразумение, съобразно правилата на чл.381, ал.2 НПК. Подсъдимата декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, съгласна е с последиците от споразумението, признава се за виновна, заявява, че доброволно е подписала споразумението. В тази връзка съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено  и затова,

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА, на основание чл.382, ал.7 НПК, постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 120/2016г. по описа на Районен съд Чепеларе между В. М. К. - районен прокурор при Районна прокуратура град Чепеларе и адвокат Н. П. от Адвокатска колегия град Смолян - защитник на подсъдимата, съгласно което,

ПОДСЪДИМАТА П.С.Р. – П., на … години, родена на … г. в гр.М., с постоянен и настоящ адрес: с.О., общ.Ч., българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, месторабота – К. с.О., с ЕГН … СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА затова, че е извършила престъпление по чл.311, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК затова, че за времето от 24.11.2010 г. до 25.11.2010 г. в с.О., общ.Ч., обл.С., при условията на продължавано престъпление, в качеството й на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1 от НК - кметски наместник на с.О., общ.Ч., обл.С., в кръга на службата си, е съставила официални документи, полагайки нотариална заверка на частни документи, както следва :

- Пълномощно с рег.№ 217/24.11.2010 г. на община Чепеларе, обл.Смолянска - с.Орехово, в което удостоверила с полагане на щемпел /печат/ на “Кмет с.Орехово, общ.Чепеларе” и подпис срещу “Кмет”, неверни обстоятелства, че подписът върху документа срещу “упълномощител” е положен пред нея в канцеларията на кметството от А. Т. А. от гр.П., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства пред ГК “…” с.Х., обл.С., относно представителството на А. Т. А. от И. Д. Д. на годишни, изборни и отчетни събрания на ГК “…” с.Х., обл.С. ;

- Пълномощно с рег.№ 218/24.11.2010 г. на община Чепеларе, обл.Смолянска - с.Орехово, в което удостоверила с полагане на щемпел /печат/ на “Кмет с.Орехово, общ.Чепеларе” и подпис срещу “Кмет”, неверни обстоятелства, че подписът върху документа срещу “упълномощител” е положен пред нея в канцеларията на кметството от Г. П. Р. от гр.С., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства пред ГК “…” с.Х., обл.С., относно представителството на Г. П. Р. от К. Р. С. на годишни, изборни и отчетни събрания на ГК “…” с.Х., обл.С. ;

- Пълномощно с рег.№ 219/24.11.2010г. на община Чепеларе, обл.Смолянска - с.Орехово, в което удостоверила с полагане на щемпел /печат/ на “Кмет с.Орехово, общ.Чепеларе” и подпис срещу “Кмет”, неверни обстоятелства, че подписът върху документа срещу “упълномощител” е положен пред нея в канцеларията на кметството от В.Г. Р. от гр.С., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства пред ГК “…” с.Х., обл.С., относно представителството на В. Г. Р. от К. Р. С. на изборни и отчетни събрания на ГК “…” с. Х., обл.С. ;

- Пълномощно с рег: № 220/25.11.2010г. на община Чепеларе, обл.Смолянска - с.Орехово, в което удостоверила с полагане на щемпел /печат/ на “Кмет с.Орехово, общ.Чепеларе” и подпис срещу “Кмет”, неверни обстоятелства, че подписът върху документа срещу “упълномощител” е положен пред нея в канцеларията на кметството от П. Г. М. от гр.С., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства пред ГК “…” с.Х., обл.С., относно представителството на П. Г. М. от К. Р. С. на изборни и отчетни събрания на ГК “…” с. Х., обл.С. ;

- Пълномощно с рег.№ 221/25.11.2010 г. на община Чепеларе, обл.Смолянска - с.Орехово, в което удостоверила с полагане на щемпел /печат/ на “Кмет с.Орехово, общ.Чепеларе” и подпис срещу “Кмет”, неверни обстоятелства, че подписът върху документа срещу “упълномощител” е положен пред нея в канцеларията на кметството от И.К. С. от гр.С., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства пред ГК “…” с.Х., обл.С., относно представителството на И. К. С. от Х. К. С. на годишни, изборни и отчетни събрания на ГК “…” с.Х., обл.С.;

- Пълномощно с рег.№ 222/25.11.2010 г. на община Чепеларе, обл. Смолянска - с.Орехово, в което удостоверила с полагане на щемпел /печат/ на “Кмет с.Орехово, общ.Чепеларе” и подпис срещу “Кмет”, неверни обстоятелства, че подписът върху документа срещу “упълномощител” е положен пред нея в канцеларията на кметството от Г. Х. П. от гр.С., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства пред ГК “…" с.Х., обл.С.а, относно представителството на Г. Х. П. от М. К. С. на годишни, изборни и отчетни събрания на ГК “…” с.Х., обл.С.

НАЛАГА наказание на П. С. Р.-П., с ЕГН …, от с.О., общ.Ч., обл.С., на осн. чл.311, ал.1, във вр.с чл.26, ал.1 във вр.с чл.55, ал.1, т.1, б.”б” НК, ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки, визирани в чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П. С. Р. – П. да заплати в полза на ОД на МВР-Смолян /сметка: …  „Банка - ДСК"/  разноски по досъдебно производство №149/2014г. РУ Чепеларе, в размер на 450,00 лева (четиристотин и петдесет лева).

Съдът намира, че ще следва да бъде прекратено производство по  делото, поради постигнатото споразумение,  затова на основание чл. 24, ал. 3 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 120/2016 г. по описа  на Районен съд Чепеларе, образувано против П. С. Р.-П., за извършено престъпление по чл. 311 ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 НК, поради постигнатото  споразумение.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

По отношение на мярката, съдът намира, че не следва да постановява изричен диспозитив, доколкото същата е до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт. С оглед постигнато споразумение и влизане в сила на определението, с което се одобрява веднага, то е безпредметно произнасяне по мярката.

Протоколът  изготвен в съдебно заседание.

Заседанието закрито в 12:00 часа.