Определение № 73 от 16.04.2018 г. по гр.д. № 275/2017 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Делото е образувано по предявен отрицателен установителен иск с правно основание чл.42б, във вр. с чл.25, ал.1 ЗН.

От ищците е постъпила молба вх.№1101/16.04.2018 г.  на ЧлРС, в която заявяват отказ от предявения иск и молят делото да бъде прекратено.

От ответницата С.Г. е постъпила молба, в която сочи, че не претендира да й се присъждат разноски с оглед направения от ищците отказ от иска.

Съдът счита, че следва да прекрати производството по делото, поради отказ от иска от страна ищците. Съгласно чл.233 ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото. Мотивиран от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№275 по описа на ЧлРС за 2017г. поради отказ от предявения иск от ищците К.Д.Г., А.И.Т. и Ю.И.Т.

Определeнието подлежи на обжалване в 1 -седмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред СмОС.