Решение № 56/19.04.2018г. по гр.д. № 33/2018г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК гражданския брак, сключен между П.А.С. – К., ЕГН ...., с адрес: гр.Ч., ул..... № …., срещу К.Н.К., ЕГН ...., с адрес: гр.Л., ул...... № …., ет….., ап….., с Акт за граждански брак №…. г. от Община Р., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.А.С. – К. и К.Н.К. споразумение относно последиците от развода, със следното съдържание:

1. От брака си имат едно дете – Н.К.К. с ЕГН:...., малолетен.

1.1.ОПРЕДЕЛЯТ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО  на сина си - Н.К.К. с ЕГН:.... на постоянен и настоящ адрес на майката - П.А.С. - К., който адрес понастоящем е: гр.Ч. ул."...." № ….;

1.2. УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на  сина си - Н.К.К. с ЕГН:....  се предоставя на майката - П.А.С. – К..

2. ОПРЕДЕЛЯТ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата - К.Н.К. и детето - Н.К.К. с ЕГН:.... а именно, както следва:

- до навършване на 4 годишна възраст на детето - бащата ще вижда и взема детето, всяка първа и трета събота и неделя от месеца, като осъществява личните отношения, на територията на гр.Ч.;

- след навършване на 4 годишна възраст на детето, бащата ще вижда и взема детето, всяка първа и трета събота и неделя от месеца, като ще осъществява личните отношения на територията на населеното място, където е постоянния му адрес, както и ще вземе детето за 10 дни през лятото /м.юни-м.август/, които не съвпадат с годишния отпуск на майката;

- след навършване на 4 годишна възраст на детето, родителите се уговарят, че бащата и майката ще се редуват при празнуване на рождения ден на детето, Коледа,  Нова Година и Великден, като ако единия празник с детето е празнувал единия родител, то следващия празник през същата година, детето ще празнува с другия родител. Първият празник, след сключване на настоящото споразумение с детето ще празнува майката.

3. Бащата - К.Н.К. с ЕГН:.... се задължава да ЗАПЛАЩА ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА на сина - Н.К.К. с ЕГН:...., чрез негова майка - П.А.С.-К. с ЕГН:...., в размер на 170 лв. месечно, считано от датата на депозиране на исковата молба - 19.02.2018г. до края на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва върху всяка неизплатена в срок месечна издръжка, до окончателното и изплащане, като сумите се изплащат по следната банкова сметка: IBAN: BG…… при Банка "ДСК" ЕАД;

4.Майката - П.А.С.-К. се отказва и не претендира бащата - К.Н.К. да заплаща издръжка за минало време;

5.СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ - стая в общежитие в гр.Р. не се предоставя за ползване на никоя от страните;

6. П.А.С.-К. и К.Н.К. няма да си изплащат ИЗДРЪЖКА един на друг;

7. След развода П.А.С.-К. с ЕГН:.... ще носи ФАМИЛНОТО ИМЕ "С.";

8. Разноските по делото се поемат от всеки от двамата така както са направени, а държавните такси съобразно решението на съда.

ОСЪЖДА П.А.С. да заплати по сметка на Чепеларския районен съд в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 7,50 лв. на осн.чл.6 т.3 от ТДТССГПК.

ОСЪЖДА К.Н.К. да заплати по сметка на Чепеларския районен съд в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса чл.6 т.3от ТДТСГПК в размер на 32,50 лв. и държавна такса чл.7 т.2 от ТДТСГПК в размер на 122,40 лв.

Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 330, ал. 5 от ГПК.