Решение № 52/17.04.2018г. по гр.д. № 50/2018г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Й.А.Д., ЕГН ...., с адрес гр.Ч., ул. „...." № ... и А.М.Д., ЕГН ...., с адрес гр.Ч., ул. „...." № ...., сключен на ......г. с акт №...., съставен от длъжностното лице по гражданско състояние в гр. Чепеларе, по взаимно съгласие, на основание чл.50 СК.

УТВЪРЖДАВА на основание чл.51, ал.2 СК споразумението, с което съпрузите уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си и нямат имуществени претенции един към друг след прекратяване на брака, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Н.А.Д., ЕГН .... на майката Й.А.Д., ЕГН .....

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Н.А.Д., ЕГН .... при майката Й.А.Д., ЕГН .... на адрес: гр. Ч., ул. „...." № ....

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата А.М.Д., ЕГН .... с детето Н.А.Д., ЕГН ...., както следва:

1.Всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10:00 часа в събота до 16:00 часа в неделя;

2.Двадесет дни през лятото във време, различно от времето на годишния отпуск на майката;

3.През нечетните години за Великденските, Коледните и Новогодишните празници.

ОСЪЖДА А.М.Д., ЕГН ...., с адрес гр.Ч., ул. „...." № ... ДА ЗАПЛАЩА в полза на детето Н.А.Д., с ЕГН ...., чрез неговия законен представител Й.А.Д., ЕГН ...., издръжка в размер на 130 /сто и тридесет/ лева месечно, от 15-то до 30-то число на месеца, за който се дължи сумата, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпване на законово основание за изменението й или прекратяването й.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище - апартамент,  находящ се  в гр. Ч., ул. "...." № ..., лична собственост на съпруга, на А.М.Д..

ОБЯВЯВА, че издръжка между съпрузите не се дължи.       

Съпрузите заявяват и приемат, че детето Н.А.Д., ЕГН .... може да напуска пределите на Република България и да пътува до страни в Европейския съюз, само със съгласието на майка си Й.А.Д., с ЕГН ...., или придружавано само от нея или от упълномощено от нея лице, до навършване на пълнолетие.

Бащата А.М.Д., с ЕГН .... дава съгласие детето да пътува извън границите на Република България до навършване на пълнолетие с майката или с упълномощено от нея лице, неограничено във всички страни в Европейския съюз.

Страните се съгласяват майката Й.А.Д., с ЕГН ...., да подаде заявление за издаване на паспорт на малолетната Н.А.Д., с ЕГН .... и да извърши   всички  фактически  и  правни  действия,  както  и  да  получи  паспорта  след издаването му.

Страните декларират, че нямат недвижими имоти, придобити по време на брака.

Страните декларират, че по време на брака са придобили един брой МПС, а именно Лек автомобил Марка- Рено, Модел- ...... с рег. номер ........, рама ....... Страните декларират, че МПС е придобито изцяло с лични средства на съпруга А.М.Д., поради което на осн. 23, ал.1 от СК е изцяло негова лична собственост. Й.А.Д. няма никакви претенции по отношение собствеността на този автомобил.

Страните заявяват, че всички останали движими вещи, придобити по време на брака, са разпределени, за което повече спорове и претенции страните нямат един към друг.

Страните декларират, че по време на брака не са придобивали движими вещи на значителна стойност или влогове, поради което нямат претенции един към друг в тази насока. Двете страни заявяват, че нямат общи влогове, ценности, фирми на ЕТ и други движими вещи.

ПОСТАНОВЯВА след развода жената да носи брачното си фамилно име Д..

Разноските във връзка със съдебното производство, както и държавните такси определени от съда след одобряване на споразумението се поемат по равно от страните.

ОСЪЖДА  А.М.Д., ЕГН ...., с адрес гр.Ч., ул. „...." № ... ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Чепеларския районен съд държавна такса в размер на 20лв. /двадесет лева/, на основание чл.6 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 93.60лв /деветдесет и три лева и шестдесет ст./, на основание чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Й.А.Д., ЕГН ...., с адрес гр.Ч., ул. "...." № ..... ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Чепеларски районен съд държавна такса в размер на 20лв. /двадесет лева/, на основание чл.6 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.330, ал.5 ГПК.