Решение № 134/16.11.2018г. по гр.д. № 52/2018г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Предявен e от А.Ц.Х., ЕГН .... и П.Г.Х., ЕГН ...., двамата с адрес гр.Ч., ул. „....“ №.... срещу Р.К.Р., ЕГН ...., с адрес гр.С., ж.к. „....“, бл....., вх....., ап..... и М.К.Р., ЕГН ....., с адрес гр.Ч.е, ул. „.....“ №.... иск с правно основание чл.108 ЗС да бъде прието за установено в отношенията между страните, че ищците са собственици на реална част с площ от 63кв.м., представляваща неправилно заснета в одобрената със Заповед №РД-18-57/28.08.2006г. на ИД на АГКК гр.С. кадастрална карта на гр.Чепеларе като част от ПИ с ид. №80371.240..... с площ от 413кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, при граници: 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., която площ е ситуирана в северозападната част на ПИ №80371.240....., при граници ПИ №80371.240....., ПИ №80371.240....., ПИ №80371.240..... и ПИ № 80371.240..... и която площ е повдигната в червен цвят и е заключена между точки 1, 2, 3, 4 и 5 на приложената скица изх. № 15-173909/22.03.2018г. на СГКК гр.Смолян, въз основа на придобивна давност, чрез осъществявано владение в периода 01.06.2001г. до 14.08.2017г. и да бъдат осъдени ответниците да предадат на ищците фактическата власт над процесната реална част. На основание чл.537, ал.2 ГПК ищците претендират отмяна на нотариален акт №161, том I, дело №157/30.06.2017г. по описа на Х.Д.– нотариус с район на действие РС – Чепеларе, с рег. № .....на НК,  В ЧАСТТА с която е признато правото на собственост на ответниците върху процесната реална част.

Ищците основават активната си материалноправна легитимация по иска за собственост на следните фактически твърдения, заложени в обстоятелствената част на исковата молба: На 01.06.2001г., по силата на нотариален акт №36, т.I, дело №72 по описа на ЧлРС ищците закупили застроено и незастроено дворно място от 263кв.м., съставляващо парцел XV-...., с площ от 440кв.м., в кв..... по плана на гр.Чепеларе от 1978г., при граници на парцела: улица, улица, н-ци на И.Т.П. и Т.И.Р., А.К.и н-ци на А.К., заедно със застроената в парцела двуетажна жилищна сграда върху 77кв.м., състояща се от: изба-едно помещение, първи етаж, съдържащ кухня с бокс, две стаи, коридор и санитарен възел и втори етаж, съдържащ четири стаи и коридор, заедно със застроената в парцела стопанска сграда върху 20кв.м. Излага, че при съставяне на нотариалния акт е допусната техническа грешка относно площта, като с оглед това и предвид изготвената и влязла в сила нова кадастрална карта на гр.Чепеларе ищците се снабдили с нотариален акт №62, т.II, дело №254/24.11.2015г. относно придобития по давност ПИ № 80371.240..... с площ по КК от 339кв.м.,  с адрес гр.Ч., ул. „....” №….., при граници: имоти № 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., 80371.240..... и 80371.240....., като част от ПИ е идентична с част от УПИ –….. в кв.. по плана на гр.Чепеларе от 1978г. Навежда, че от 2001г. до 14.08.2017г. ищците са владели непрекъснато и несмущавано имота, така както и предишния му собственик С.Н.Б., както и нейните родители М.К.Д. и Д.А.Д.. Ответниците са съседи с имота на ищците в североизточна посока, собственици на застроено и незастроено дворно място, представляващо имот №...., който участва с 350кв.м. в парцел XVI – ...., целият от 410кв.м. в  кв..... по ЧИ на ЗРП на гр.Чепеларе, утвърдено със Заповед №61/12.03.1997г. на кмета на Община Чепеларе, при граници: улица, н-ци на К.А.К., Н.Б.К., А.К.К. и М.К.Д., като парцелът, в който се намира имота е идентичен с парцел XI -.... в кв. .... по плана на гр.Чепеларе от 1978г. Посочват, че на 14.08.2017г. спорна между страните става площта от 63кв.м., когато бащата на ответниците К.Р. влязъл в имота на ищците и от частта, оформена като триъгълник, граничеща с имота на ответниците е преместил намиращите се там движими вещи - собственост на ищците, без тяхно знание и съгласие. На въпрос на последните, К.Р.отговорил, че тази част принадлежи на дъщерите му, като поставил сезал, посочващ границата между двата имота. Впоследствие ищците разбрали, че ответниците са се снабдили с нотариален акт №161, том I, дело №157/2017г. по описа на нотариус Х.Д., с рег.№ .... на НК за придобиване по давност на имот №80371.240..... с площ от 413кв.м., така както този имот погрешно е бил заснет в КК на гр.Чепеларе от 2006г., заедно с част от имота на ищците, а именно спорната процесна част. Моли се за уважаване на предявения иск по тези съображения.

В открито съдебно заседание ищците поддържат предявения иск и молят за уважаването му. Депозират писмени бележки.

В срока по чл.131 ГПК са постъпили отговори на исковата молба от ответниците, с които оспорват иска като неоснователен. Оспорват, че ищците са придобили спорната част на основание покупко-продажба или давност. Сочи се, че при съпоставка на нотариален акт №36/2001г. и този с №322/1975г. по неговите граници, сградите, които се намират в имота, местоположение и най-вече графично изображение не се откриват съществени разлики, тъй като и към него момент имотът, предмет на делото, не е бил част от имота, който е притежавала, съответно продала С.Н.Б., за да го придобият впоследствие ищците по силата на договор за покупко-продажба. Излагат, че упражняваната от ищците фактическа власт върху процесната част е била с оглед позволението на ответниците и не е проявявано намерение за своене от последните. Горното, ответниците считат, че се установява и от декларираните от ищците обстоятелства в отдел „Местни данъци и такси”. Считат, че имотът на ответниците се владее необезпокоявано от 1999г., че същият е нанесен правилно, с верните имотни граници в КК на гр.Чепеларе, тъй като регулационният план на града от 1978г. е приложен, поради което регулационните линии са се трансформирали в имотни такива и са намерили вярното си отражение в създадената КК на гр.Чепеларе от 2006г.

В открито съдебно заседание ответниците поддържат отговора на исковата молба и молят за отхвърляне на исковата претенция. Депозират писмени бележки.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и съобразявайки становището на страните, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С нотариален акт за собственост на недвижим имот, чрез обстоятелствена проверка №156/28.12.1970г. на ЧРС К.И.Д. е признат за собственик по давност на следния недвижим имот: Празно дворно място от 365кв.м., съставляващо част от имот пл. №.... в кв....., включващ се в парцел V-...., ..., при граници: улица, собствено място имот пл. №...., И.П. и Ш.И..

Видно от нотариален акт за дарение на недвижим имот № 99,  том I,  дело №261/28.12.1970г. К.И.Д. от гр.Чепеларе подарява на дъщеря си М.К.Д.от гр.Чепеларе следния свой недвижим имот: празно дворно място, състоящо се от 365кв.м., съставляващо част от имот пл.№...., която част се включва в парцел V-...., .... по плана на гр.Чепеларе, кв., при граници: улица, собствен имот 1305, И.П. и Ш.И..

С констативен нотариален акт №275, том I, дело №442/28.12.1974г. на ЧРС М.К.Д.от гр.Чепеларе е призната за собственица по наследство и давностно владение на следните недвижими имоти: 1/ дворно място от 300кв.м., съставляващо парцел VII-…. в кв.. по плана на гр.Чепеларе, заедно с построената в него жилищна сграда и стопанска постройка при граници: улица, И.П., Ш.И., Н. П. и М. Г. и 2/ празно дворно място от 370 кв.м., съставляващо имот пл. №...., включващ се в парцел V-...., .... в кв. …. по плана на гр. Чепеларе при граници: от двете страни собствено място, улица и Н. П..

Видно от нотариален акт №322, том II, дело №564/18.04.1975г. на ЧРС М.К.Д.от гр.Чепеларе, със съгласието на своя съпруг Д.А.Д. от гр.Чепеларе продава на дъщеря си С.Н.Б., срещу задължението за издръжка и гледане, следния свой недвижим имот: дворно място от 300кв.м., съставляващо парцел VII-…. в кв.. по плана на гр.Чепеларе, заедно с построената в това място жилищна и стопански сгради, при граници: улица, И.П., Ш.И., Н.П. и М. Г..

С декларация от 05.08.1977г. М.К.Д.удостоверила, че е съгласна съседът й И.Т.П. и Т.И.Р. да направят пристройка към съществуващата жилищна сграда в парцел VI-.... в кв..... по плана на гр.Чепеларе при намалено отстояние от граничната линия на 1.50м.

Видно от протокол от о.с.з., проведено на 04.03.1991г. по гр.д. №34/1991г., ЧРС е одобрил постигнатата съдебна спогодба между М.Т.П., Я.И.К., Е.И.Д. и Т.И.Р., всички от гр.Ч., по силата на която си поделят собствения им недвижим имот, както следва: съделителите Я.И.К. и Е.И.Д. получават общ дял и стават собственици на първия приземен етаж от построената в парцел XI -.... в кв..... по плана на гр.Чепеларе със застроена площ 50кв.м., който етаж е със самостоятелен вход и представлява отделно жилище, като се учредява право на ползване на майката на страните М.Т.П. върху североизточната стая в същия етаж, заедно с кухничката, която е свързана докато е жива, съделителите Я.И.К., Е.И.Д. и Т.И.Р. получават всяка по 1/3 ид.ч. от дворното място на същия парцел с площ 425кв.м., с неуредени регулационни сметки. Страните са си уравнили парично дяловете и нямат претенции помежду си.

С нотариален акт №78, том II, дело №830/18.12.1997г. Е.И.Д. и Я.И.К. даряват на Т.И.Р. следния недвижим имот: първата своите 1/3 ид.ч. и втората своята 1/3 ид.ч. от застроено и незастроено дворно място, представляващо имот пл.№....,  който участва с 350кв.м. и за който е отреден парцел XI-...., целият от 410кв.м. с неуредени регулационни сметки и с граници: улица, К.А.К., Н.Б.К. и М.К.Д. в кв..... по плана на гр.Чепеларе от 1978г.

С нотариален акт №62, том I, дело №794/12.10.1999г. Т.И.Р. дарява на Р.К.Р. и М.К.Р. поравно следния недвижим имот: застроено и незастроено дворно място, представляващо имот пл. № ...., който участва с 350кв.м. и за който е отреден парцел XVI-...., целият от 410 кв.м., с неуредени регулационни сметки и с граници: улица, н-ци на К.А.К., Н.Б.К., А.К.К., М.К.Д. в кв.... по ЧИ на ЗРП на гр.Чепеларе, утвърдено със Заповед №61/12.03.1997г. на кмета на Община Чепеларе, който парцел е идентичен с парцел XI-.... в кв..... по плана на гр.Чепеларе от 1978г. Т.И.Р. запазва правото за себе си и за съпруга си К.Н.Р. да ползват имота заедно и поотделно до края на живота си.

Видно от нотариален акт №36, том I, дело №72/01.06.2001г. С.Н.Б. продава на А.Ц.Х. следния недвижим имот: застроено и незастроено дворно място от 263кв.м., съставляващо парцел XV-.... в кв..... по плана на гр.Чепеларе от 1978г., като целият парцел съдържа общо 440 кв.м. и е с неуредени сметки по регулация, при граници на парцела – улица, улица, н-ци на И.Т.П. и Т.И.Р., А.К.и н-ци на А.К., заедно със застроената в парцела двуетажна жилищна сграда върху 77кв.м., заедно със застроената в парцела стопанска сграда върху 20кв.м.

Установява се от констативен нотариален акт №62, том II, рег. № 2112, дело №254/24.11.2015г., че А.Ц.Х. и П.Г.Х. са признати за собственици по давностно владение на следния недвижим имот: ПИ №80371.240..... по кадастралната карта и регистри на гр.Чепеларе, одобрени със Заповед №РД-18-57/28.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по кадастрална карта от 339кв.м., с адрес гр.Чепеларе, ул. „....“ №...., при граници: 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., като част от поземления имот е идентична с част от УПИ XV-.... по плана на гр.Чепеларе от 1978г.

Приети по делото са документи, приложени по нот.дело №157/30.06.2017г., по което е съставен нотариален акт №161, том I, рег. № 1272, дело № 157/2017г.  по описа на Нотариус Х.Д., рег. № .....на НК на РБ, район на действие РС – Чепеларе и документи, приложени по нот. дело № 254/2015г.  по описа на Нотариус А.В., рег. № .... на НК на РБ, район на действие РС – Чепеларе.

Видно от констативен нотариален акт № 161, том I, рег. № 1272, дело №157/30.06.2017г. Р.К.Р. и М.К.Р. са признати за собственици по извършено в тяхна полза дарение и изтекло в тяхна полза давностно владение, върху следния недвижим имот, намиращ се в гр.Чепеларе, ул. „.....“ №...., а именно: ПИ № 80371.240..... по КК и КР на гр.Чепеларе, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006г. на ИД на АГКК, целият с площ от 413 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, при съседи на имота: 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., 80371.240..... и 80371.240....., за който имот е отреден УПИ XVI-.... в кв..... по ЧИ на ЗРП на гр.Чепеларе, утвърдено със Заповед №61/12.03.1997г. на Кмета на Община Чепеларе, ведно с всички подобрения и приращения в описания имот.

Представени по делото са скици на имотите, както и Постановление за отказ да се образува наказателно производство от 15.01.2018г. на РП – Чепеларе.

Видно от удостоверение изх. № УТ –И-5-001/28.06.2017г. на Община Чепеларе, последната удостоверява, че ПИ №80371.240..... по КК на гр.Чепеларе, одобрена със Заповед №РД-18-57/28.08.2006г. на ИД на АГКК – С. е идентична с част от ПИ №...., за който е отреден УПИ XVI-.... в кв..... по ЧИ на ЗРП, утвърдено със Заповед №61/12.03.1997г. на Кмета на Община Чепеларе.

По делото са ангажирани свидетелски показания. Разпитан в съдебно заседание, свидетелят Б.К.К. излага, че е съсед на страните по делото. Знае, че спора е за място с форма на триъгълник, с площ около 50кв.м., което се ползвало от Х. за отглеждане на кокошки и зайци. През 2002г. – 2003г.  знае, че двамата сина на Х. са построили ограда от 30см. бетон с колове и мрежа, която преминава покрай имота на Н.К. с пл. №...... Х. му казал, че за негова сметка ще направи огради, за да са красиви и всеки да си го знае. Спомня си, че от 2004г. допреди 2-3г. ищците са ползвали процесното място, когато са махнали кокошарника, защото са имали някакъв спор с Р., доколкото в имота на последния се появили мишки. Посочва, че за да влязат в мястото Х. имали около 2м коридор между къщата им и оградата, завършващ с вратичка, направена с мрежа. От имота на Р. няма врата към това място, защото стената е масивна, висока 2м., с циментови тухли, чак докрая. В имота си Р. имали механа, която се намира точно на гърба на самата стена към процесното място. Масивната стена са я строили заедно К.Р.и Х. със синовете си. Преди Х. да закупят имота, последно в него живеела С.Д.. Тя си е ползвала имота, така както и Х. са го закупили, вкл. процесното място. Допреди 4-5г. К.Р.и Х. били в много добри приятелски взаимоотношения, но след като са започнали да спорят за имота, всеки от тях казвал, че имота е негов. В тази връзка свидетелят излага, че за него е известно само, че Х. са построили оградите и са ползвали имота. Мястото не се ползвало от 2-3г. и сега е запустяло.

Свидетелката С.С.Т. излага пред съда, че е запозната със случващото се в квартала, считано от 1972г., познава и старите собственици Д.. Допреди миналата година, когато Р. са сложили сезал, Х. са ползвали имота. Така било откакто са купили имота през 2001г. Спорното място отвсякъде е заградено и се влиза само от Х.. Р. никога не са го ползвали. Преди в спорното място, стария Д. гледал прасета. Не знае страните по делота да имат да уреждат някакви регулационни сметки. Х. са си ползвали процесното място, никой не им оспорвал това. Не знае защо са спрели да гледат зайци там.

Свидетелят А.К.К. също е съсед на страните по делото.  Излага, че още когато купил мястото през 1996г. отишъл да се запознае със съседите. Когато е решил да строи в имота си дори искал разрешение от П., която още била жива тогава. Знае ги за собственици на процесното място. Р. са си ползвали спорното място, оставяли са си материали там. Описва мястото, че е с формата на триъгълник, образуван между имоти с пл. № ..., ... и ... с площ около 50кв.м. Х., както и преди това С.Б. нямали обща граница с този триъгълник, но той и Р. имали. Твърди, че той и Р. направили заедно оградата между тях. После обаче, когато дошли Х. започнали на своя глава, без документи, без геодезическо заснемане да правят огради. Тогава свидетелят попитал К.Р., наследник на П. защо Х. прави огради, които са в неговия имот, като той му отговорил, че ще го обезпечи след време, но да не се карат. Те направили и оградата между К. и Р.. Х. дошли през 2001г., като първо направили ремонт на къщата си. Започнали да ползват спорното място през 2004г.-2005г. Тогава той попитал собственика Р., който казал, че той им е разрешил. Свидетелят излага, че в имота на Р., в средната част на имота има изградени сгради, които не са отразени на скицата. Те се явяват като стена на процесното място. Сочи, че същите обаче не водят до плътно заемане на мястото, можело да се заобиколят и да се влезе в процесното място, могат да се направят стълби и да се влиза. Х. влизали през имота на Р.. Те им оставили място, когато направили оградата на техния имот навътре с един метър. Направили услуга на Х.. Лично не е присъствал при тези разговори, но от Р. знае, че са им го дали за временно ползване. Не помни, когато е закупил имота дали между неговия имот и този на Р. е имало някаква ограда, но помни, че имало колче, поставено от Съвета и тогава Р. направили ограда между двата имота, между имот пл.№.... и .... през 1996г. След това Х. я развалили и на своя глава направили нова. Посочва също, че той е закупил имота си от Г.Д. , а собственик преди това била С.Б.. През 2007г. Х. направил оградата, в който вид е сега.

От разпита на свидетеля С.Н.Н. се установява, че същият е живял с Р.Р. на семейни начала. От връзката си двамата имат син на ...г. Живеели само през зимния сезон в гр.Чепеларе. Запознат е с положението в имота от 1993г. Излага, че процесната част представлява триъгълник, който се получил след като се направила оградата. Мислели там да направят детска площадка, но това не се осъществило. Допреди Х. да купят имота не знае там да е живял някой. На границата с Н.К. има ограда от мрежа. Едната част от оградата граничи с К. , другата с Х.. Оградата между Н.К. и Р. я правили впоследствие, с общи средства и труд, за детска площадка, единствено за техните деца. Твърди, че са му оставили място на Х., за да може да влиза, като това било на добросъседски начала, защото искал да гледа кокошки. Присъствал е на разговора между А. Х. и К.Р., когато е поискал там да гледа кокошки и зайци и Р. му разрешил, без да търси възнаграждение за това. Преди това място не го е ползвал никой. През 1993г. те гледали прасе в спорното място. Тази ограда е правена около 2006г., заедно с Х.. Преди изграждането й, имало ограда само между имот пл. № ..... и ......  През 1996г. Н. и Д.Р. са правили друга ограда. Процесното място не се ползва от около 4-5г., когато Х. преустановили гледането на животни там. Твърди, че за процесното място Р. влизат отзад, зад къщата, където имало два метра пътека и порта.

С приетото по делото заключение на вещото лице инж.Т. по назначената съдебно – техническа експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните съдът е приел и три броя комбинирани скици. Комбинирана скица №1 на извадка от кадастралната карта на гр.Чепеларе от 2006г., регулационния план на гр.Чепеларе от 1922г. и данни от геодезическо заснемане. Комбинирана скица №2 на извадка от кадастралната карта на гр.Чепеларе от 2006г., регулационния план на гр.Чепеларе от 1962г. и данни от геодезическо заснемане. Комбинирана скица №3 на извадка от кадастралната карта на гр.Чепеларе от 2006г., регулационния план на гр.Чепеларе от 1978г. и данни от геодезическото заснемане. От анализа на изготвената от вещото лице комбинирана скица №1  се установява, че имот №80371.240..... с площ 339 кв.м. по кадастралната карта от 2006г. се индивидуализира с части от имоти пл. № ..., ..., ..., ... и част от общински път по плана на гр.Чепеларе от 1922г., а имот №80371.240..... с площ 413 кв.м. се индивидуализира с имот пл. №... и части от имоти №..., ..., ..., ..., ... и част от общински път по плана на гр.Чепеларе от 1922г. От анализа на комбинирана скица №2 се установява, че имот №80371.240..... с площ 339кв.м. по кадастралната карта от 2006г. се индивидуализира с част от имот пл. №.... с площ на целия имот 285кв.м. и части от имоти пл. № ... и ... по плана на гр.Чепеларе от 1962г., а имот №80371.240..... с площ 413кв.м. се индивидуализира с имот пл.№... с площ 357 кв.м. и части от имоти №..., ... и ... по плана на гр.Чепеларе от 1962г. От анализа на комбинирана скица №3 се установява, че към УПИ XV-... и УПИ XVI-....., кв. ... по плана от 1978г. са налице придаваеми части, както следва: - УПИ XV- .... e образувано от част от имот пл. №.... с площ на частта 266кв.м., част от общински път с площ на частта 111кв.м., част от бивш канал, обслужващ воденица в имот №....  с площ на частта 46кв.м. част от имот пл. №..... с площ на частта 8 кв.м. и част от имот пл. №.... с площ на частта 21 кв.м. Общата площ на парцел УПИ XV-.... е 452кв.м. /вещото лице уточнява в с.з., че е налице допустима разлика 13кв.м., въпреки допуснатата грешка в сбора/.  Вещото лице посочва, че границата между процесните имоти по плана от 1962г. и плана от 1978г. съответства в рамките на допустима точност, а границата между процесните имоти по плана от 1978г. и кадастралната карта от 2006г. не съответства, като част от имот №.... с площ на частта 8кв.м. е заснета към ПИ 80371.240......

Доколкото вещото лице е изготвило заключението си въз основа на документи, установени при извършваните справки, то същият ги е представил като неразделна част от заключението си.

Със Заповед №133/19.07.1971г. ОНС утвърждава частичен квартално-застроителен план със застроителни петна в парцели V, VIII, VI и VII и във връзка с това изменение на дворищната регулация на парцели VI и VII и котирани отстояния, като жилищната сграда в парцел VI – ..... се уширява и става жилище – близнак с което се правят известни корекции в по-рано утвърдения със заповед №129/28.11.1970г. частичен квартално-застроителен план и регулационен такъв на квартал ......

Видно от Решение №147/10.10.1972г. по гр.д. №155/1972г. на Чепеларски народен съд, потвърдено и изменено с Решение №24/13.02.1973г. по в.гр.д. №36/1973г. на Окръжен съд – Смолян, съдът е признал за установено по отношение на К.А.К., че ищците И.Т.П., К.И.Д.  и М.К.Д., жители на гр.Ч. са собственици на празно дворно място от 93 кв.м., намиращо се на пл.  №...., ...., .... и ...., кв..... по плана на гр.Чепеларе, като допуска да се извърши вписване в разписната книга, както следва: на И.Т.П. 4кв.м. в имот пл. №.... , на Ш.Д. и М.Д. 89кв.м. в имоти пл. №.... и .....

Със Заповед №75/15.06.1973г. Окръжен народен съвет утвърждава попълване кадастралната основа с верните граници на имоти пл. №...., ...., ...., .... и ...., кв...... Посочено е, че горното попълване се прави въз основа на съдебно решение № 147/10.10.1972г. на Чепеларски народен съд.

Със Заповед № 61/12.03.1997г. Община Чепеларе утвърждава частично изменение на ЗРП за кв..... по плана на гр.Чепеларе, като част от парцел XII – Озеленяване се преотрежда за малкоетажно жилищно строителство и се образува нов парцел XVIII-....., .... с определяне начина на застрояване и промяна на регулацията на парцел XVII-..... Представени са и скици.

В съдебно заседание вещото лице посочва, че на комбинирана скица №2 и №3 е посочил в червено урегулираните поземлени имоти, а във виолетов/розов цвят са изградените на място масивна и полумасивна постройки, залепени до изградената от бетонови блокчета стена или ограда. Тя се явява и гръб на постройките. Няма втора отделна стена. Тя е плътна от край в край и не съответства нито на парцелна, нито на имотна граница по никой от плановете. Между къщата на Р. и оградата с К. имало 2 метра разстояние, но за да се премине в процесното място евентуално трябва да се направи стълба. На място има ограда 1.50 -2 м, поради което няма свободен достъп до процесното място. Посочва, че на комбинирана скица №3 е обозначил, че част от пл. №.... по плана от 1978г. с площ от 8 кв.м. попада в ПИ №80371.240..... по КК на гр.Чепеларе от 2006г. Тя се явява придаваема част от имот пл. № .... към УПИ XVI ...., защриховано бежово. При огледа вещото лице посочва, че мястото е обрасло. На комбинирана скица №3 оцветеното във виолетов/розов цвят, което попада в имот пл. №....имал предвид, че е бетонна ограда, която се разминава от парцелната/имотната с имот пл. №..... Излага, че ако отрадата е била изпълнена по имотната граница е нямало откъде да се минава към спорното място от страна на Х..

С приетото по делото заключение на вещото лице инж.Т. по назначената допълнителна съдебно – техническа експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните вещото лице е съвместило комбинирана скица №3 със скицата на л.34 от делото, представена от ищеца, като процесното място е повдигнал с червен цвят, заключено между т.1 до т.6 на комбинирана скица №4. От анализа на комбинирана скица №4 се установява, че процесното място е с площ 68кв.м. и се индивидуализира с част от имот пл. № .... с площ на частта 8кв.м., част от имот пл. №.... с площ на частта 17кв.м. и част от бивш канал, обслужващ воденица с площ на частта 43кв.м. по плана на гр.Чепеларе от 1978г. В съдебно заседание вещото лице уточнява, че процесната част е с площ от 68 кв.м. Тя е съставена от част от имот пл. № .... с площ от 8кв.м., която е придадена част към имот пл. №...... В останалата си част е съставено от част от имот пл.№.... с площ от 17кв.м., която е под формата на триъгълник, заключен между черната, зелената и другата черна линия. Останалата част е част от бившата вада, която към 1973г. е решено на кой е собственост, като цялата е с площ от 43 кв.м. От тези 43кв.м. в процесното място попадат 28кв.м., останалата част извън съществуващата на място преграда, което свидетелите твърдят, че е ограда и гръб на постройки в имота на ответниците е с площ от 15кв.м. Частта, която попада физически зад ограда на процесното място, в мястото на ответника, в имот пл. №..... е с площ от 15кв.м. Това е по исковата претенция.

От представено писмо от Община Чепеларе изх. № УТ-РП-122-001/11.10.2018г. се установява, че в архива на общината няма данни за уреждане на регулационни сметки на урегулирания поземлен имот с части от поземлени имоти №№...., .... и .....

Представени са и нотариални актове от страна на отвитника с цел доказване, че е налице приложена регулация, които обаче съдът преценява като неотносими към делото.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните, съдът достигна до следните правни изводи:

Разпоредбата на чл.108 ЗС регламентира възможността на собственика да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи, без да има основание за това.

Съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест в процеса, за успешното провеждане на ревандикационния иск, ищецът следва да установи в условията на пълно и главно доказване кумулативното наличие на предпоставките, визирани в хипотезата на правната норма, а именно: че е собственик на процесния имот /в случая на спорната реална част/, на твърдяното придобивно основание /давност/, както и че ответникът се намира във владение на този имот.

В случай на установяване на горните предпоставки, за отхвърляне на предявения иск, в тежест на ответника е да докаже, че владее имота на правно основание.

По делото ищците въвеждат като придобивно основание по чл.77 ЗС текла в тяхна полза придобивна давност за периода 01.06.2001г. до 14.08.2017г. Началната дата посочват, че е датата, на която последните са закупили ПИ №80371.240....., към който имот считат, че принадлежи и процесната реална част.

От съвкупната преценка на приетите и неоспорени писмени доказателства, както и от приетите и неоспорени заключения на вещото лице, се установява, че предмет на разпореждане с нотариален акт №322, том II, дело №564/18.04.1975г. на ЧРС и нотариален акт №36, том I, дело №72/01.06.2001г. е бил единствено парцел VII – ...., респ. XV-...., към който не принадлежи процесната реална част.

Видно от констативен нотариален акт №62, том II, рег. № 2112, дело №254/24.11.2015г., че А.Ц.Х. и П.Г.Х. са признати за собственици по давностно владение на следния недвижим имот: ПИ №80371.240..... по кадастралната карта и регистри на гр.Чепеларе, одобрени със Заповед №РД-18-57/28.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по кадастрална карта от 339кв.м., с адрес гр.Ч., ул. „....“ №...., при граници: 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., 80371.240...... В случая очевидно е че при така посочените граници процесната реална част също не се явява част от имота, описан в КНА.

Безспорно по делото се установява също, че част от имот №.... с площ на частта от 8кв.м. е заснета към ПИ № 80371.240....., което води до несъответствие в границата между процесните имоти по плана от 1978г. и кадастралната карта от 2006г. В тази връзка единственно за тези осем квадратни метра може да се говори за неправилно заснемане в одобрената със Заповед №РД-18-57/28.08.2006г. на ИД на АГКК гр.С. кадастрална карта на гр.Чепеларе.

Оттук неоснователно се явява твърдението, че ищците са владели процесните реални части, вследствие на закупуване на парцел XV-.... в кв..... по плана на гр.Чепеларе от 1978г., доколкото същите не са били в патримониума на продавача. Обстоятелството, че праводателя на С.Д., а именно М.Д., е притежавала и имот пл. № .... и ...., които части се включват в парцел V-...., .... по плана на гр.Чепеларе, кв..... е ирелевантно за делото, с оглед предмета на доказване, очертан с исковата молба.

Незвисимо от факта, че представените по делото документи удостоверяват право на собственост върху парцел № XV-.... в кв..... по плана на гр.Чепеларе от 1978г., а не на поземлен имот, както и това, че ищецът въвежда единствено като основание за придобиване на частта по давност, а не вследствие неприложена регулация, съдът намира, че следва да изложи и следното:

С дворищната регулация се образуват дворищнорегулационни парцели за жилищно и вилно строителство, т.е. преобразува се собствеността върху имотите, които се урегулират в собственост върху отредените за тях парцели, като се придават части от пълномерни към маломерни имоти за тяхното упълномеряване, както и се създават общи съсобствени парцели чрез урегулиране на имоти или части от имоти.

Дворищнорегулационният план на гр.Чепеларе е одобрен през 1978г., при действието на чл.110 от ЗТСУ. Съгласно същата разпоредба, имотите, които по силата на дворищнорегулационен план се придават по регулация към съседни парцели, се считат отчуждени от деня на влизане в сила на дворищнорегулационния план. Придобиването на правото на собственост върху придаваемите части по силата на самия дворищнорегулационен план по реда на ЗТСУ, обаче, става под прекратително условие- отчуждаването произвежда действие от датата на влизане в сила на дворищнорегулационния план, предвиждащ образуване на съсобствен парцел от два маломерни имота или придаване по регулация към съседен парцел, но то отпада при изготвянето на следващ дворищнорегулационен план, ако се установи, че предходният план не е бил приложен: Съгласно чл.33 от ЗТСУ /отм./, в този случай за парцелни граници на имотите по новия план се вземат имотните граници преди неприложения стар регулационен план. Обратно, ако предходният дворищнорегулационен план е бил приложен, той става кадастрална основа за следващия дворищнорегулационен план, а регулационните линии по предходния план стават имотни граници по новия план.

Трайната и последователна практика на ВКС на РБ е ясна и категорична, като в същата подробно са развити различни правни конструкции относими към понятието „приложена регулация“ и приложен план и отчуждително действие. Съгласно решение №304 от 12.07.2010г. на ВКС по  гр.д.№263/2010г., ІІ г.о., е посочено, че дворищнорегулационния план има отчуждително действие по отношение на придадените по регулация към съседни имоти части, но това действие е условно и прехвърля само голата собственост, като едва със заплащането и завземането на придадените места по съответния ред приключва процеса по прилагане на регулацията и тя е стабилизирана като тогава планът се счита за приложен и създадените с него граници следва да се считат за имотни. В друго решение №167 от 03.07.2014г. на ВКС по гр.д.№1366/2014г., І г.о., докладчик съдията Гълъбина Генчева, е посочено, че за да е налице приложен план, следва да са настъпили условията за превръщане на парцелните граници в имотни линии, като разпоредбите на §6 ал.2 и ал.4 от ПЗР на ЗУТ и чл.8 ал.2 от ПЗР на ЗУТ относно прилагане на заварените от ЗУТ ДРП /дворищнорегулационни планове/ респективно отпадне на отчуждителното им действие,  се прилагат тогава, когато със заварения от ЗУТ ДРП има придаваеми се части по регулация от един имот към съседен парцел и че с дворищнорегулационните планове, приети при действието на отменения ЗТСУ е допустимо части от един имот да се придават към съседен парцел. В тези случаи се приема, че планът има непосредствено отчуждително действие по отношение на придаваемите се части и за да бъде то стабилизирано е необходимо следното: Когато ДРП е създаден при грешна кадастрална основа, когато в него има явна фактическа грешка или е утвърден при съществено закононарушение /хипотезата на чл.33 ал.1 от ЗТСУ/, прилагането му е налице, когато придаваемите се части се заемат по установения от закона ред и владението върху тях от новия собственик продължи повече от 10г., а в останалите случаи /хипотеза на чл.33 ал.2 от ЗТСУ/, планът се счита за приложен при изпълнение на законните условия за заемане на придаваемите се части от новия собственик-когато бъде изпълнена процедурата по обезщетяване на собственика на отчуждената част; при доброволното й предаване или при снабдяване с изпълнителен титул при погасено вземане за обезщетение и че при тези две хипотези на чл.33 от ЗТСУ (отм.) настъпва съвпадение  на имотните граници с регулационните линии, тоест налице е прилагане на ДРП.

Според постановките на ВКС в решение №286 от 07.11.2011г. по гр.д.№1242/2009г., ІІ г.о., докладчик съдията Светлана Калинова, доколкото установените правила в §6 от ПР на ЗУТ обвързват по-нататъшното действие на приетите преди влизането му в сила  ДРП с обстоятелството дали към момента на влизането на ЗУТ в сила, регулацията е била приложена, то при извършване на преценката за регулационния статут на определен имот, включително и за отчуждителното действие на  приетите преди влизане в сила на ЗУТ ДРП, следва да се има предвид даденото в ТР №3/1993г.  на ОСГК на ВС тълкуване на понятието „приложена регулация“ и че преценката дали регулацията е била  приложена при действието на ЗТСУ (отм.) следва да бъде извършена към момента на влизане в сила на ЗУТ, а не само при наличието на  последваща промяна в регулационния план, доколкото съгласно §8 ал.1 от ПР на ЗУТ само приложените към момента на влизане в сила на ЗУТ ДРП запазват действието си. Съгласно дадените в същото ТР разяснения, при изменение на плана при условията на чл.32 ал.1 т.2, т.4, и т.5 от ЗТСУ /когато кадастралния план съдържа съществени непълноти или грешки, имащи значение за предвижданията по подробния план; когато планът съдържа явна фактическа грешка, имаща значение за неговите предвиждания и когато планът е одобрен при съществени закононарушения/ се предвижда връщане към имотните граници до регулацията при изработване на новия план, ако не са изминали 10г. от завземане на придадения имот по ДРП, тоест, ако са изтекли повече от 10 години от заемане на придадения имот планът трябва да се счита приложен, което пък представлява пречка за неговото изменение. Така  формулираното правно становище относно понятието „приложена регулация“ според решението на ВКС следва да бъде възприето и в хипотезата, при която  към датата на влизане в сила на ЗУТ дължимото обезщетение за придадените към парцела части от съседен имот не е било изплатено, но  придадените части са били заети и от заемането им са изтекли повече от 10г., като в този случай разпоредбата на §8 ал.1 ПР на ЗУТ не намира приложение и се счита, че придаването на тези части по силата на ДРП получава значение за безусловно придобивно основание и последиците от отчуждителното действие на регулационния план се стабилизират.

В конкретния случай е налице именно последната хипотеза - липса на проведено отчуждително производство, приключило със заплащане на обезщетение за придаваемото се по регулация място и установено фактическо заемане на придадените части  от правоимащите ответници, като от заемането са изтекли повече от 10 /десет/ години към датата на влизане в сила на ЗУТ /31.03.2001г./, като в този случай разпоредбата на §8 ал.1 от ПР на ЗУТ не намира приложение и се счита, че придаването на тези части по силата на дворищнорегулационния план от 1978г. получава значение на безусловно придобивно основание и последиците от отчуждителното действие на регулационния план се стабилизират.

Този извод на съда се налага от изслушаните по делото свидетелски показания.

По делото се формират две групи свидетелски показания, които си противоречат в определени части.

В първата група свидетелите К. и Т. излагат пред съда, че процесното място се ползвало от Х. за отглеждане на кокошки и зайци. Според свидетеля К. това положение било от 2004г. допреди 2-3години, когато са махнали кокошкарника, защото са имали някакъв спор с Р., а според свидетелката Т.Х. ползват процесната част от момента, в който са закупили имота през 2001г. допреди миналата година. И двамата сочат, че спорното място отвсякъде било заградено и се влизало само от Х.. Свидетелите споделят, че преди ищците да купят имота, процесната част се е ползвала от С.Д. и от стария Д., който там гледал прасета.

Във втората група свидетелите К. и Н. излагат, че процесното място е започнато да се ползва от ищците през 2004-2005г., когато К.Р.им позволил това. Преди това Р. са си ползвали процесното място, оставяли са си материали там. Свидетелят К. обяснява, че Х. и преди това С.Б. нямали обща граница с процесната реална част, че той и Р. първоначално направили оградата между имоти №80271.240...... и №80271.240...... през 1996г., но впоследствие Х. направили нова, без снабдяване с необходимите документи и геодезическо заснемане. Х. влизали през имота на Р., доколкото последните оставили място за това при изграждане на оградата между имот №80371.240..... и №80371.240......

Съдът кредитира показанията на свидетелите К. и Н., които заявяват пред съда по-задълбочено познаване отношенията между страните, доколкото свидетелят Н. е присъствал на разговор между тях и пресъздава преките си възприятия, а К. от своя страна още тогава е задал директен въпрос за причината Х. да ползват мястото. От пресъздаденото съдържание на разговора между Р. и Х. се установява, че Х. са искали разрешение от Р., за да ползват имота. Отделно свидетелите сочат, че Р. са отглеждали прасе там през 1993г., че след поставяне на обозначение /колче/ от Съвета през 1996г. са направили ограда между техния имот и този на К., както и че при започване на строителни дейности в имота си свидетелят К. е поискал разрешение от П.. Горното напълно се потвърждава с наличните по делото данни, че границата е именно между Р. и К. , видно от НА № 62, том I, дело №794/1999г., където като граници са посочени улица, н-ци на К.К., Н.К., А.К., М.Д., както и от заключението на вещото лице, което категорично посочва, че ако при изграждане на оградата между Р. и Х. същата е била по имотната граница, то е нямало откъде Х. да преминат към спорното място. Съдът преценява евентуалната заинтересованост на свидетеля Н. от изхода на делото, но намира за достоверни показанията му, доколкото същите са последователни и взаимносвързани и допълващи тези на св. К..

От друга страна, съдът не кредитира показанията на К. и Р. сочещи, че С.Д. е ползвала процесната част, а преди това стария Д., който гледал там прасета. Настоящият състав намира на първо място, че няма как различни хора, имащи претенции за абсолютна собственост върху един имот едновременно да ползват същия и на второ място липсва кореспонденция между показанията на тези свидетели и представените писмени доказателства. Както вече беше изложено, няма данни процесната част да е била част от прехвърления в полза на С.Б. имот, поради което се извежда като извод, че свидетелите говорят или за период, много назад в годините или за част, различна от процесната, доколкото има данни, че имоти пл. №.... и пл. № .... са били собственост на М.Д.

В обобщение, придаваемата част от 8кв.м., не се явява собственост на ищците по делото.

Отделно от тези 8 кв.м., видно от приетото и неоспорено по делото заключение, част от предявената искова претенция, която не е изменяна по реда на чл.214 ГПК, а именно 15кв.м. попадат отвъд оградатата/сградите в имот №80371.240...... За същите безспорно може да се приеме, че няма как да бъде осъществявано владение от ищците, с оглед местоположението им.

По отношение на наведеното от ищците придобивно основание – изтекла придобивна давност, съдът намира следното:

Придобиването на имот по давност включва два елемента – владение и изтичане на определен срок. Съгласно чл. 68, ал.1 от ЗС, владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя. От своя страна владението също има два елемента – обективен елемент /corpus/- упражняване на фактическа власт и субективен елемент /animus/- намерение за своене на вещта. Приема се, че владението трябва да е непрекъснато /да не е загубено за повече от 6 месеца съгласно чл. 81 от ЗС/, спокойно /да не е установено по насилствен начин/, явно /да не е установено по скрит начин/, несъмнително и с намерение да се държи вещта като своя.

В настоящия случай не са ангажирани доказателства и не са налице данни по делото, че са налице предпоставките за придобиване на процесната част по давност. Видно от доказателства по делото и конкретно свидетелските показания на К. и Н., ищците не са демонстрирали намерение за своене, а за ползване на имота са търсили разрешение на К.Р..

Поради горните мотиви и доколкото въпреки разпределената доказателствена тежест за пълно и главно доказване, ищците не доказват да са собственици върху процесната реална част, съдът намира, че предявения иск с правно основание чл.108 ЗС е неоснователен и недоказан, поради което следва да бъде отхвърлен.

Предвид изхода на спора неоснователно се явява и искането на ищците за отмяна на нотариален акт №161, том I, дело №157/30.06.2017г. по описа на Х.Д.– нотариус с район на действие РС – Чепеларе, с рег. № .....на НК,  в частта с която е признато правото на собственост на ответниците върху процесната реална част.

По разноските:

С оглед изхода на спора, направеното своевременно искане и представените доказателства, на ответниците следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски в размер на 805лв., от които 800лв. - заплатено адвокатско възнаграждение и 5лв. – такса за съдебно удостоверение.

Водим от горното, съдът

 

 

 

                                                      Р Е Ш И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.Ц.Х., ЕГН .... и П.Г.Х., ЕГН ...., двамата с адрес гр.Ч., ул. „....“ №.... срещу Р.К.Р., ЕГН ...., с адрес гр.С., ж.к. „....“, бл......, вх....., ап..... и М.К.Р., ЕГН ....., с адрес гр.Ч., ул. „.....“ №.... иск да бъде прието за установено в отношенията между страните, че ищците са собственици на реална част с площ от 63кв.м., представляваща неправилно заснета в одобрената със Заповед №РД-18-57/28.08.2006г. на ИД на АГКК гр.С. кадастрална карта на гр.Чепеларе като част от ПИ с ид. №80371.240..... с площ от 413кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, при граници: 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., 80371.240....., която площ е ситуирана в северозападната част на ПИ №80371.240....., при граници ПИ №80371.240....., ПИ №80371.240....., ПИ №80371.240..... и ПИ № 80371.240..... и която площ е повдигната в червен цвят и е заключена между точки 1, 2, 3, 4 и 5 на приложената скица изх. № 15-173909/22.03.2018г. на СГКК гр.Смолян, въз основа на придобивна давност, чрез осъществявано владение в периода 01.06.2001г. до 14.08.2017г. и да бъдат осъдени ответниците да предадат на ищците фактическата власт над процесната реална част, на основание чл.108 ЗС, както и искането на ищците за отмяна на нотариален акт №161, том I, дело №157/30.06.2017г. по описа на Х.Д.– нотариус с район на действие РС – Чепеларе, с рег. № .....на НК,  В ЧАСТТА с която е признато правото на собственост на ответниците върху процесната реална част, на основание чл.537, ал.2 от ГПК, като неоснователни.

ОСЪЖДА А.Ц.Х., ЕГН .... и П.Г.Х., ЕГН ...., двамата с адрес гр.Ч., ул. „....“ №.... ДА ЗАПЛАТЯТ на Р.К.Р., ЕГН ...., с адрес гр.С., ж.к. „....“, бл....., вх....., ап..... и М.К.Р., ЕГН ....., с адрес гр.Ч., ул. „.....“ №..... сумата от 805лв. /осемстотин и пет лева/, представляваща сторени разноски, на осн. чл.78, ал.3 ГПК.

Скицата, изготвена от вещото лице, приложена на л. 174 от делото и приподписана от съда, представлява неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване пред Смолянски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.