Решение № 141/30.11.2018г. по гр.д. № 55/2018г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Делото е образувано по постъпила искова молба от С.С.К., ЕГН ....., с постоянен адрес гр.Ч., ул.„.....“ №.... против Кооперация ".....", ЕИК ....., със седалище и адрес на управление с. О., общ.Ч., обл.С., представлявана от председателя С.Ч. , с която се предявява иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за прогласяване нищожността на решението на ОС на кооперацията, проведено на 18.03.2018г., по силата на което ищецът не е допуснат като кандидатура за избор на председател, поради „невзето решение“, отразено като съществуващо, в евентуалност поради липса на компетентност на ОС, в условие на евентуалност иск по чл.58 ЗК за отмяна на това решение, както и иск по чл.58 от ЗК за отмяна на решенията, взети на 18.03.2018г. на общо събрание на кооперацията, както следва: За избор на председател на ГПК „.......” – С.Б.Ч. ; За избор на УС и подгласници, в състав съгласно протокола; За избор на КС и подгласници в състав съгласно протокола.

Ищецът твърди, че е приет за член-кооператор в ответната кооперация, с решение на УС, а на Общото събрание на кооперацията от 18.03.2018г. е бил утвърден като такъв. Излага, че точките по дневния ред, са както следва: 1.Приемане и утвърждаване на нови член кооператори и прекратяване на членство; 2.По редовността на събранието: А/Избор на комисия по преброяване; Б/ Избор на протоколчик на събранието; В/Избор на председател на събранието; 3.Отчет на дейността на УС на ГПК "....." за 2017г.; 4.Отчет за дейността на КС на ГПК "......." за 2017г.; 5.Приемане и утвърждаване на ГФО на ГПК "......" за 2017г. и начина на разпределение на печалбата; 6.Дебати и разисквания по отчетите на УС и КС; 7.Приемане на отчетите за дейността на УС и КС за 2017г. и освобождаване от отговорност на Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС на ГПК "...."; 8.Определяне на възнаграждение на председателя и избор на председател на ГПК "...."; 9.Избор на УС и подгласници в УС; 10.Избор на КС и подгласници в КС; 11. Предложение за Бюджет за 2018г.; 12.Други, както и че при несъблюдаване на така обявения дневен ред и при съществени процедурни нарушения, Общото събрание е взело и следните решения: 1. Избор преброители на Общото събрание; 2.Избор протоколчик на Общото събрание; 3.Избор председател на Общото събрание; 4. Решение да не се допуска кандидатурата на ищеца за Председател на ГПК "...."; 5.Избор за председател на ГПК "....." С.Б.Ч. ; 6.Избор УС и подгласници, в състав съгласно протокола; 7.Избор КС и подгласници в състав съгласно протокола. Излага, че са извършени нарушения, противоречащи на Закона за кооперациите и Устава на кооперацията, както следва: 1/ В противоречие на чл.20, ал.2 от Устава на ГПК „....“, след откриване на събранието се пристъпило направо към разглеждане на т.1 от Дневния ред, като председателят на кооперацията е продължил да води събранието, вместо да подложи на избор и да бъде избрано легитимно ръководство на същото. Твърди, че едва при разглеждане на т.2 от дневния ред се пристъпило към избор на ръководство на събранието, при който избор били допуснати съществени нарушения. Така, в противоречие на чл.20, ал.2 от Устава на гласуване не били подложени и двете предложени от събранието кандидатури за председател – А.С. и В.С. и за протоколчик – К.К. и С.П.. Освен това липсвали оторизирани преброители, които да удостоверят избора и необходимия брой гласове за избора. Не било взето и решение за избор на преброителна комисия, доколкото председателят на събранието еднолично обявил за избрани всички предложени кандидатури от членовете на събранието. Оттук счита, че всички решения, за които се твърди да са приети след порочното определяне на преброители са опорочени, доколкото приемането на същите е установено и удостоверено от нелегитимни преброители; 2/ При никое от гласуванията не се съобщавали броя присъстващи и гласуващи членове на Общото събрание, съответно точния брой - „за“, „против“ и „въздържал се“. В тази връзка се излага, че не може да се определи дали е налице необходимото според Устава мнозинство за приемане на съответното решение; 3/ По т.8 от дневния ред от членовете на ОС били предложени две кандидатури за председател на ГПК „....“. Първата на С.Б.Ч. /досегашния председател/ и втората на ищеца. Твърди, че от присъствалия на събранието в необявено качество адв.К.И. било направено възражение, че кандидатурата на ищеца е недопустима, тъй като имало пречки по чл.30а от Устава, а именно извършване на търговска дейност и заемане на ръководна длъжност в търговско дружество. В тази връзка излага съображения, че при избора му за председател е достатъчно да отговаря на условията на чл.20, ал.2 от ЗК и чл.25, ал.4 от Устава на кооперацията, за да бъде допустима кандидатурата му, като едва в случай на избор, е задължен при действията си на председател да отговаря на изискванията на чл.30а от Устава и чл.28в от ЗК. В резултат на горното сочи, че Общото събрание гласувало по въпроса допустима ли е кандидатурата на ищеца за председател на кооперацията, като е записано в протокола от ОС, че е взето решение да не бъде допуснат като кандидат за председател и че вместо реалните 163 гласа „за“ са били отразени единствено 93 от общо 292 член - кооператора, поради което решението било нищожно, като невзето такова. Евентуално, ако съдът приемел, че с необходимия брой гласове „за“ е взето решение за недопускането му като кандидатура за председател на кооперацията, то навежда, че то е нищожно, поради това, че не попада в компетентността на ОС. В евентуалност сочи, че решението е незаконосъобразно и подлежи на отмяна, поради противоречие с чл.11, ал.1, предл.3-то от Устава и чл.9, ал.1, т.3 от ЗК, поради това, че въпросът не е предвиден в дневния ред. В тази връзка излага, че е налице опорочаване на избора на председател на кооперацията; 4/ Комисията по избора била назначена еднолично от председателя на събранието негласно, а посочените като избрани членове за УС и КС не са избрани с гласовете на повече от половината присъстващи, в съответствие с чл.22, ал.1 от Устава; 5/ Излага, че не е налице свикване на ОС по реда, предвиден в чл.18, ал.1 от Устава на кооперацията, доколкото не било разгласено, така че информацията да достигне до член-кооператорите.

От ответника е постъпил отговор на исковата молба по реда на чл.131 ГПК, в който се изразява становище, че предявеният иск е недопустим и неоснователен. Излага, че ищеца няма качеството на член-кооператор, доколкото е спряно вписването на решенията от ОС, проведено на 18.03.2018г. Оспорва възраженията за нередовен избор на водещ на събранието и протоколчик. Счита, че не е необходим изричен избор на преброителна комисия. Излага, че противно на изложеното от ищеца, след всяко гласуване преброителите се събирали, за да уточнят броя на преброените от тях гласове, като този брой се е произнасял на висок глас пред събранието. След нито едно извършено преброяване е нямало възражения. Сочи, че безспорно са налице пречки ищецът да бъде избран за председател, че именно процесуалния представител на ищеца е предложил да бъде гласуван въпросът по допускане кандидатурата на С.К. , като гласовете били, както следва: 90 гласа – „за”, 183 – „против” и 10 гласа – „въздържали се”. Посочва като бланкетно възражението за неспазване на свикване на събранието.

В о.с.з., ищецът, чрез пълномощниците си адв.Д. и адв. Р., моли за уважаване на исковата претенция. Представят се писмени бележки.

В о.с.з., ответникът, чрез пълномощника си адв.И. , моли за отхвърляне на исковата претеция като неоснователна и недоказана. Представя писмени бележки.

Чепеларският районен съд, въз основа на твърденията и възраженията на страните, с оглед събраните по делото доказателства и по вътрешно убеждение, формира следните фактически и правни изводи:

Предявените искове намират правното си основание в чл.124 ГПК и чл.58, ал.1 от ЗК.

По така предявения установителен иск по чл.124 ГПК в тежест на ищеца е да докаже твърдяната нищожност на решението на ОС на кооперацията, проведено на 18.03.2018г., по силата на което ищецът не е допуснат като кандидатура за избор на председател, поради „невзето решение“, в евентуалност поради липса на компетентност на ОС.

За “липсващите решения” на ОС са неприложими основанията за нищожност по чл. 26 ЗЗД. Те не са многостранни сделки, а многостранни актове.“Липсващите решения” са тези, които са вписани в протокола от ОС, но без да са взети – невярно вписани “решения” на ОС. Налице е и правен интерес от предявяване на иска.

Съдът намира искът по чл.58, ал.1 от ЗК за допустим, като предявен от активно легитимирана страна и с оглед предявяването му в предвидения в закона двуседмичен преклузивен срок по чл. 58, ал. 3 ЗК.

Предварителните въпроси и допустимостта на производството са разрешени в определение № 153/14.09.2018год., постановено по делото.

Произнасянето на съда обхваща тези пороци на решението на ОС, които са релевирани в исковата молба. Ето защо наведените такива след този момент, в това число възражението за липса на надлежно решение на УС за свикване на събранието, допускане на пълномощници, които не са член-кооператори, както и останалите нововъведени възражения, съдът няма да обсъжда, за което страните са изрично предупредени с определението по чл.140 ГПК. Добавянето на нови основания, наред с първоначалните е недопустимо, ограничено от срока по чл.58, ал.1 от ЗК /в този смисъл ТР №1/2002г. на ОСГК на ВКС/.

Не е спорно между страните по делото, а и се установява от доказателствата, че на 18.03.2018г. е проведено ОС, на което е гласувано по следния дневен ред: 1. Приемане и утвърждаване на нови член-кооператори и прекратяване на членство; 2. По редовостта на събранието: А/ Избор на комисия по преброяването; Б/ Избор на протоколчик на събранието; В/ Избор на председател на събранието; 3. Отчет за дейността на УС на ГПК „....“ за 2017г.; 4. Отчет за дейността на КС на ГПК „....“ за 2017г.; 5. Приемане и утвърждаване на Годишния финансов отчет на ГПК „....“ за 2017г. и начина на разпределяне на печалбата за 2017г.; 6. Дебати и разискания по отчетите на УС и КС; 7. Приемане на отчетите за дейността на УС и КС за 2017г. и освобождаане от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС на ГПК „....“; 8. Определяне на възнаграждение на председателя и избор на председател на ГПК „....“; 9.Избор на УС и посгласници в КС; 10.Избор на КС и подгласници в КС; 11.Предложение за Бюджет за 2018г. и 12. Други. Видно от представения протокол от проведено ОС на 18.03.2018г. /л.52/ са регистрирани 283 член-кооператори. Събранието е проведено с един час по-късно, поради липсващ кворум, а по време на събранието са подлагани на гласуване и процедурни въпроси, както и оспорвания с исковата молба въпрос „За“ допускане на кандидата за председателски вот, като в резултат от гласуването в протокола е отбелязано: „за“ -90 гласа, „против“ -183 гласа, „въздържали се“ – 10 гласа. Решението е обективирано под т.8 от протокола и гласи „Не даде правомощия на С.Р.К. да участва в избора за Председател на ГПК „....““.

Представени от ответната кооперация са Протокол №129/16.02.2018г., Покана за свикване на ОС, публикувана във вестник „Телеграф“ на 27.02.2018г. и вестник „Отзвук“, бр. 16/26.02.2018г., Устав на ГПК „....“, Списък на член-кооператорите, регистрирани на ОС, нови членове, сред които е и името на ищеца С.К. , Списък на член-кооператорите, регистрирани на ОС, проведено на 18.03.2018г., Списък на гласували за КС с подписи, Списък на гласували за УС с подписи, Списък на гласували за председател, бюлетини за избор на УС, КС и председател.

Не е спорно, поради което и съдът го е отделил като безспорно и ненуждаещо се от доказване, на основание чл.146, ал.1, т.4 ГПК, че ищецът към датата на провеждане на ОС е член-кооператор в ответната кооперация.

По делото са разпитани по четири свидетели на всяка от страните.

От показанията на С.С.К. се установява, че той е новоприет член-кооператор, че регистрацията му на него и на брат му А.К. била в 10.30ч. След откриване на събранието от С.Ч. станал дебат с адв.Т.Д. относно това, че трябвало първо да се избере изборна комисия. Утвърждаването на нови членове станало с гласуване, но не знае кой е броял гласовете. Видял с периферното си зрение, че по-голямата част вдигнали ръце. След това имало избор на преброители. Били предложени общо осем човека, сред които той, С.С., Б.К., П.К., като ОС е гласувало общо за избирането им. Впоследствие избрали протоколчик, като предложеният Г. си дал отвод. Едва, когато минало гласуването за К.К. и се обявил резултата, че е избрана с мнозинство, предложената П. също станала и си дала отвод. Свидетелят излага, че при всеки избор не са брояли колко са присъстващите лица. С.С. смятал гласовете, но неправилно. Направил звукозапис на събранието, което прослушал същата вечер, защото се усъмнил, доколкото при въпроса дали да бъде допусната кандидатурата на С.К. се чували големи числа, а С.С.обявил нереална цифра. Нямало възражения в тази насока на момента от никой. В момента не се усетил да направи възражение. На звукозаписа се чувало и е записано, че всички преброители казват преброените от тях гласове, като се чувало 18 гласа „за“, 51 гласа „за“, 63 гласа „за“. Неговият не се чува, защото бил близо до С., на който показал листче с надпис 21 гласа „за“. Общият сбор бил над 140, а лицето С., който сумирал резултатите, се чува на звукозаписа да казва „за“ - да се допусне 90 гласа. Същевременно, бил подложен на гласуване и въпроса „против“ допускане на кандидатурата на К. , при който се чуват един, двама души да казват 20 гласа и 4 гласа, а обявеният резултат 103 гласа „против“. С мнозинство бил избран водещият А.С. , като не се подложила на гласуване втората кандидатура на В.С. . Обяснява, че през цялото време на събранието имало хора да влизат и излизат. Имало хора – общо трима, които да гласуват и „за“, и „против“ по два пъти, които лично той отчитал всеки път. Имало хора, които само гледали и не гласували по никакъв начин – тях не ги отчитал. Предварително нямали договорка как да процедират в такива ситуации. Отговарял за първите два реда. Относно тайния избор за председател вярно се отразявали бюлетините, защото всички преброители ги брояли. Напуснал е, когато се е гласувало за КС и УС.

От разпита на С.Б.С. се установява, че същият е член-кооператор, присъствал на събранието, проведено на 18.03.2018г. Същото започнало след 11.00ч. За водещ бил избран А.С., приели се нови членове. Общото събрание не гласувало кои да бъдат преброители, те били посочени от залата. Лично той бил преброител и броял първата редица, впоследствие заявява, че са първите две редици, заедно с ръководещите събранието, като казвали резултатите на сина на А.С. . Записвал какъв е броя на гласовете при недопускане кандидатурата на К. . Счита, че 103 гласа били против, а впоследствие разбира, че са записани 183 гласа. Не може да си спомни колко гласа били „за“. Той е бил близо до сина на С., когато лично е записвал резултатите от гласуването. Дори С. потвърдил, че са 103 гласа. Повечето вдигнали ръце да се допусне кандидатурата му. Впоследствие излага, че не е присъствал при гласуване на въпроса „за“ допускане на кандидатурата на К. След като обявили, обаче, че не го допускат, много хора напуснали залата. Не е виждал хора да гласуват по няколко пъти за един и същи въпрос. Не са броили присъстващите в залата, преди започване да броят гласовете по всеки от въпросите. На събранието приели нови членове, избрани били преброители, а след това и протоколчик. Когато била избрана К.К., П. станала и си дала отвод.

От разпита на свидетеля С.Ж.К. се установява, че той е член-кооператор, участвал на събранието. Водещият и преброителите били предложени и избрани, без да се гласува за това. Имало суматоха на събранието. Не е чул и видял някой да гласува два пъти за едно и също нещо. След като К. бил предложен за председател, казали, че нямал право, защото имал фирма, която се занимава с дърводобив. Гласували за допускане на кандидатурата. По негово мнение много хора гласували за допускането му, но обявили резултат, че повече от гласовете били против. Не мисли, че правилно е отразен резултата. Тръгнал си след това.

От разпита на свидетеля А.С.С. се установява, че той е член –кооператор. Счита, че едно се посочва като брой гласове, а друго се пишело. Казал го на председателя на събранието, но не му обърнали внимание. Когато се гласувало дали да се допусне К. като кандинатура, счита, че отново подменили броя на гласовете. Преброителите излагали устно техните гласове, когато по негово наблюдение установил разлика. Нямало никакъв ред в залата. Той лично, а и други хора, възразили относно обявения резултат, но нямало реакция. Като кандидат за председател лично се чувства ощетен, доколкото видял някой от преброителите собственоръчно да задраскват неговото име от бюлетината. Имал общо 2 гласа, а 12 били анулирани. Не може да си спомни да е имало по двама преброители на един район. Не е видял да има хора, които да гласуват и „за”, и „против” за един и същи въпрос, преброителите се били разделили по редове.

От разпита на свидетеля С.А.С. се установява, че той е сред новоизбраните член-кооператори, присъствал на събранието. Той е племенник на представляващия кооперацията, а А.С., който бил водещ на събранието му е баща. Бил избран за преброител. Гласовете се смятали по няколко пъти, след което са се обявявали гласно и ясно. Първо обявявали по редове, както били разпределени преброителите, след това сумирали гласовете отпред, на предната маса. Трима, четирима души сборували. Всичко се проверявало много стриктно. Нямало е застъпване на редове. Нямало е хора, които да гласуват по няколко пъти за един въпрос. Първите два реда броял той, масите и първия ред. След това С. и С. си разпределили кой какви редове да брои. Сочи, че адв.Д. /процесуален представител на ищеца/ постоянно проверявала протокола. Водени са записки и се правели сверявания. По въпроса с допускането на К. до гласуване, адв.Д. предложила да се постави на гласуване. Цифрата била около 150-160 човека против. След като не бил допуснат никой не възразил. Точно в този момент спрели за почивка и обяд, след което продължило събранието.

От разпита на Р.А.К. се установява, че тя не е член-кооператор, а е присъствала на събранието в качеството на счетоводител и упълномощено лице на двама член-кооператора. За преброители били избрани 7-8човека, които се разпределили как да броят. Всеки преброител си броял неговите редове, после се събирали, като с калкулатор смятали гласовете, отивали на масата отпред и казвали резултата. Госпожа Д. идвала и всеки път сверявала, защото и тя си записвала. З.Р. отново смятала резултата, след което водещият на събранието обявявал резултата. Нямало е възражения като се обявил резултата от гласуването за допускане на К.. Само адв. Д. се изнервила и искала протокола от събранието. Мнозинството взело решение да не бъде допуснат.

От разпита на свидетеля К.А.Г. се установява, че е член-кооператор, присъствал на събранието. След всяко гласуване резултата се казвал високо и ясно. При избора на председател, било заявено пред общото събрание, че господин К. няма право да се кандидатира за поста, тъй като ще има конфликт на интереси. Гласувало се дали да бъде допуснат до кандидатура, при което резултатът бил 1:2 и бил очевиден, или 90 гласа „за”, 170-180 „против”. Нямало начин да бъде сбъркано гласуването, първо защото гласуването било явно, второ защото освен преброителите имало хора, които контролират преброяването, т.нар. дубльори преброители. Половината от преброителите симпатизирали на К. . Преброителите обявявали на глас резултата. Първо поетапно всеки от преброителите гласно през цялото време си казва своята бройка, след което трима-четирима отиват на масата отпред и преброяват общия сбор и един отива на главната маса при водещия на събранието, за да обяви крайния резултат. Виждал З.Р. да калкулира вота.

От разпита на свидетеля А.П.Р. се установява, че първо се приели новите член-кооператори, след това се избрал водещ на събранието, протоколчик. Имало предложения и всяко се гласувало. По същия начин се избрала комисия по преброяването. Всеки преброител броял по два реда. След това събирали гласовете, синхронизирали и ги давали на масата, която била отпред. Събирали се трима-четирима, давали резултата на масата на водещия, който ги обявявал. Гласуването по недопускане на К. бил 2:1. Според него гласовете отговаряли на това, което се брояло. Имало почивка за обяд, но той бил в залата. Не си спомня да е имало възражения за избора на председател, УС, за преброяването на бюлетините и за правилното им отчитане.

Твърдейки нищожност на решението на ОС на кооперацията, проведено на 18.03.2018г., по силата на което ищецът не е допуснат като кандидатура за избор на председател, ищецът излага, че същото е невзето решение, отразено като съществуващо, в евентуалност навежда доводи за липса на компетентност на ОС по този въпрос.

В Тълкувателно решение №1 от 06.12.2002г. на ВКС, приложимо по аналогия, се приема, че „нищожно е и липсващото /невзето/ решение на ОС, което обаче, е отразено като съществуващо в протокола на ОС или протоколната книга на дружеството, а също така и ако е вписано в търговския регистър“. Защитата срещу подобни „липсващи решения“ се постига с установителни искове, за които следва да е налице правен интерес. „Липсващото решение“ е решение, което е вписано в протокола от ОС като взето, но в действителност не е. Причините за това не се ограничават единствено до невярно отразяване на „решението“ в протокола, въпреки че това е най-честият случай.

Спорно по делото между страните е обстоятелството дали отразеното в протокола като решение на ОС, а именно, че ищецът не е допуснат като кандидатурата за избор за председател е правилно отразено.

Установяват се две групи свидетелски показания досежно този въпрос. Така, свидетелите К.,С.С., К., А.С., заявяват, че видимо повечето гласували кандидатурата на К. да бъде допусната и че неправилно бил отразен резултата. К. твърди, че е направил звукозапис на събранието, след прослушването на който категорично установил, че С.С. не е съобщил правилно сбора на гласовете. Посочва, че същите били, както следва: „за“- над 140гласа, а не както са отразени в протокола – 90, „против“ – около 44 гласа, а не както се обявило 103гласа. Същевременно свидетелят С. посочва, че не е присъствал на гласуването „за“, но изрично посочва, че „против“ са гласували общо 103 гласа, но отразени в протокола били 183 гласа. Изрично посочва, че дори С. му потвърдил, че резултата бил 103.

От друга страна, свидетелите С., К., Г., Р. заявяват, че гласовете се сборували няколко пъти и тогава се обявявали. Всичко се проверявало много стриктно. Нямало е застъпване на редове. Нямало е хора, които да гласуват по няколко пъти за един въпрос. Резултатът от гласуването по въпроса дали К. да бъде допуснат до кандидатура за председател бил категоричен, а именно ОС решило да не бъде допуснат. Никой не възразил. Адвокат Д. също правила постоянно проверки по протокола.

Установява се разминаване в двете групи относно това кой какво е броял в действителност, доколкото всеки един от свидетелите К., С. и С. посочва, че той е броял първите два реда, както и относно това дали резултатът относно решението дали да бъде допусната кандидатурата на К. е манипулирана, чрез невярно вписано „решение“ на ОС.

Съдът кредитира показанията на свидетелката Р.К. относно това, че е правена нееднократна проверка преди съобщаване на крайния резултат от гласуването, доколкото приема, че същата е най-незаинтересована от изхода на спора, доколкото не е член –кооператор. Същите са логични и от гледна точка на липсата на реакция от страна на присъствалите член-кооператори. В случай че мнозинството действително е гласувало за допускането му е житейски необосновано липсата на противопоставяща реакция на обявения резултат и напускане на залата от подкрепящите кандидатурата на К. . Очевидно е и разминаването между свидетелските показания на К. и С., доколкото и двамата са категорични в показанията си, позовавайки се на направен звукозапис, респективно извършване на изчисления на място. Така, свидетелят К. посочва, че гласувалите против са около 44 гласа, а не както се е чуло като краен резултат 103. Според С. са именно 103 гласа, като дори това било потвърдено от С.. Дори и двата резултата да водят до мнозинство на решението за допускане на кандидата, наличното противоречие мотивира съда да не кредитира показанията.

Независимо от горното, изхождайки от разпределената от съда доказателствена тежест за пълно и главно доказване от страна на ищеца относно наличието на твърдения порок /невземане на решението, отразено в протокола/, който обосновава нищожност на решението, настоящият състав намира, че ищецът не доказва наведените от него твърдения в тази насока. Ето защо исковата претенция за прогласяване на решението за нищожно на това основание следва да бъде отхвърлена.

Предвид сбъдване на вътрешно – процесуалното условие за разглеждане на съединения при условията на евентуалност иск по чл.124 от ГПК за установяване нищожността на основание липса на компетентност на ОС, то следва да се пристъпи към произнасяне по същия.

В чл.15, ал.4 от ЗК, респективно чл.17, ал.1 от Устава, са изброени какви са правомощията на ОС. Съгласно чл.15, ал.6 от ЗК /чл.17, ал.2 от Устава/ Общото събрание обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с кооперацията и нейната дейност, и когато законът или уставът не предвиждат изрично това, поради което се извежда, че правомощията посочени в закона не са лимитативно изброени.

Законосъобразно е в устава на кооперацията да има изисквания към член-кооператорите, които членуват в нея доброволно и са съгласни с него, да има текстове, които да ограничават подбора при избор за ръководни длъжности. Това, обаче, следва да намери място изрично в Устава на съответната кооперация, като вземане на решението следва да бъде съобразено с разпоредбата на чл.18, ал.1 вр. чл.15, ал.4, т.1 от ЗК, както и изрично да бъде предвидено като точка от дневния ред. Настоящият случай не е такъв, доколкото в хода на разглеждане на т.8 от обявения предварително дневен ред по решение на ОС между другото е гласувано решение да не бъде допусната кандидатурата на ищеца за председател. Тоест, в случая не се касае до нищожност, поради липса на компетентност.

Горният извод обосновава неоснователност на иска по чл.124 ГПК за установяване нищожността на основание некомпетентност на ОС.

Що се отнася до претенцията по чл.58, ал.1 от ЗК за отмяна на решението, като незаконосъобразно, настоящият състав намира следното:

Естеството на предявения конститутивен иск възлага в тежест на ответника да докаже онези юридически факти, от осъществяването на които следва процесуалната и материалната законосъобразност на взетите от общото събраните на кооперацията решения – спазване процедурата, предвидена в устава досежно провеждане на събранието.

В разпоредбата на чл.20, ал.2 от ЗК е предвидено, че за председател и членове на управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които: 1. са под 18 години и поставените под запрещение; 2. са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност; 3. се намират с член на управителния или на контролния съвет в брак, в родство по права линия или са братя или сестри; 4. са били освободени от състава на управителния съвет поради системно неизпълнение на функциите си; 5. са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си обявени в несъстоятелност длъжници еднолични търговци или съдружници в събирателни дружества; 6. са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани.

Нормата на чл.28в, ал.1 ЗК предвижда, че председателят или член на управителния съвет на кооперация не може да извършва търговски сделки от свое или чуждо име в предмета на дейност на кооперацията, да участва или да заема длъжност в ръководни органи на търговското дружество, което не е кооперативно или междукооперативно предприятие по смисъла на този закон, когато дружеството извършва конкурентна дейност на кооперацията. Съгласно ал.2 на чл.28в от ЗК ограниченията по ал. 1 не се прилагат, когато общото събрание на кооперацията е дало изрично предварително съгласие за това. Тоест, в случая се касае за относителна, но не и за абсолютна забрана. Същата е относима към председателя и членовете на УС, а не към кандидатите за такива.

Настоящият състав не приема за основателни възраженията на кооперацията в тази насока, а именно, че безспорно са налице пречки за избора на ищеца като председател.

Основание за неприемане на тезата на ответника е и това, че при вписване в ТРЮЛНЦ на подлежащите на вписване обстоятелства за избор на председател на кооперацията и членове на управителния и контролния съвет, на основание чл.29, т.5 от Наредба №1/14.02.2007г. за водене, съхранение и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към заявлението се прилагат декларациите на председателя и членовете на УС и КС за обстоятелствата по чл.3, ал.1, т.3 и чл.20, ал.2, т.3, 4 и 5 от ЗК и по чл.28в от ЗК.

Тоест, при наличие на взето решение за избор на председател в лицето на С.К. , последният е можел да предприеме действия относно отстраняване на наличните пречки във връзка с обстоятелствата по чл.28в, ал.1 от ЗК, естествено в случай че не са преодолени по реда на ал.3 на същата разпоредба.

С оглед горното, доколкото в Устава на събранието не е предвидено друго допълнително ограничение за допускане до избор на член-кооператор в органите на кооперацията, то категорично решението в тази насока на ОС е било незаконосъобразно, доколкото в противоречие на чл.9 от ЗК и чл.11, ал.1 т.3 от Устава не е допуснало до кандидатура за председател член-кооператор. На това основание решението подлежи на отмяна.

За пълнота на изложението настоящият състав намира за необходимо да изложи, че останалите въведени основания за отмяна са неоснователни. Възраженията относно пороците при избора на председател на ОС, избор на преброители, за избор на протоколчик, като процедурни не водят след себе си основание за отмяна на всички останали решения. Доколкото се касае за организационни въпроси, то не са изложени и ясни твърдения, същите по какъв начин влияят на взетите решения.

Случаите, при които едно лице може да предявява пред съд чужди права са изрично изброени от законодателя и нормата на чл.58 от ЗК не е сред тях. Искът е конститутивен и целената правна последица е защита на членствени права, както и контрол за законосъобразност на решенията на кооперацията, свързани с дейността му. Същевременно, съобразно чл.26, ал.2 от ГПК, освен в предвидените от закона случаи, никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд. На основание чл.58, ал.2 от ЗК към иска е можело да се присъединят и засегнатите член-кооператори.

Следователно, ищецът не може да се позовава на допуснато нарушение на процедурата за свикване на ОС, извазяващо се в неуведомяване на други член-кооператори. Липсва и конкретно, ясно възражение, което да обоснове извод за допустимостта му.

Кворумът на събранието е от значение за редовното му провеждане, а мнозинството за вземане на решенията. В тази връзка, никъде в закона не намира опора твърдението на ищеца за наличие на допуснато нарушение относно това, че преди всяко решение не са били съобщавани броя на присъствалите и гласувалите. Необходимост от преброяване на присъстващите преди всяко гласуване не е налице. Достатъчно е, а и се установява извършено преброяване на гласувалите и обявяване на резултата от същото.

Що се отнася до останалите оспорени решения, а именно: - за избор на председател на ГПК „....“ – С.Ч. ; - за избор на УС и подгласници, в състав съгласно протокола; - за избор на КС и подгласници, в състав съгласно протокола, настоящият състав намира следното:

Безспорно, взетото от ОС незаконосъобразно решение за недопускане на кандидатурата на С.К. е основание за незаконосъобразност на извършеният веднага след това таен избор за председател, доколкото член-кооператорите не са гласували за всички предложени допустими кандидатури.

Горното обосновава извод за отмяна на решението за избор на Председател на ГПК „....“ – С.Ч. .

От съвкупния анализ на събраните в хода на делото писмени и гласни доказателства /А.С., С.С., Р.К., К.Г., А.Р./ безспорно се установява, че не са налице установени нарушения при провеждане на избора за УС и КС на твърдяните в исковата молба основания. Свидетелите К. и К. не са присъствали при този избор, а свидетелят С.С. не дава показания в тази насока. От свидетелските показания и представените бюлетини може да се направи извод за това, че същите касаят избора именно от 18.03.2018г., както и това, че избора е бил с мнозинство. Като неоснователни съдът преценява възраженията относно липсата на легитимирани преброители, което да опорочава направеният избор от ОС, доколкото касаят организационни въпроси, а по същество не оспорват посоченият краен избор.

Съвкупно, налага се правния извод за основателност на предявения иск единствено в частта, касаеща решението, по силата на което не се допуска кандидатурата на ищеца К. за председател на кооперацията /т.8 от протокола на ОС/, както и решението по т.9 за избор за председател на ГПК „....“ и неоснователност за решения по т.10 и 11, а именно за избор на УС и КС, поради което исковата претенция за решенията по т.10 и 11 от протокола следва да се отхвърли, а за решения по т.8 и 9 от протокола да се уважи.

На основание чл.78, ал.1 ГПК и направеното от ищеца искане, в тежест на ответника следва да се възложат сторените от последния разноски, съразмерно на уважената част, а именно 580лв. Претендираните такива са общо в размер от 1300лв., доказателства и основание за които обаче има до размер на 1160лв., от които адвокатски хонорар – 700лв. за исковото производство, 300лв. – за обезпечителното производство и 160лв. – държавна такса.

Доколкото и ответната страна е направила искане за разноски, дължими й на основание чл.78, ал.3 ГПК съразмерно на отхвърлената част от иска, съдът намира, че такива и се следват, а именно в размер на 425 лв. от претендирани 850лв. за заплатен адвокатски хонорар.

Воден от горното, СЪДЪТ

 

 Р Е Ш И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.С.К., ЕГН ....., с постоянен адрес гр.Ч., ул. „.....“ №.... против Кооперация ".....", ЕИК ....., със седалище и адрес на управление с. О., общ.Ч., обл. С., представлявана от председателя С.Ч., иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за прогласяване нищожността на решението на ОС на кооперацията, проведено на 18.03.2018г., по силата на което ищецът не е допуснат като кандидатура за избор на председател, поради „невзето решение“, отразено като съществуващо, както и поради липса на компетентност на ОС.

ОТМЕНЯ решение на ОС на кооперацията, проведено на 18.03.2018г., по силата на което ищецът С.С.К. не е допуснат като кандидатура при избор на председател и решение на ОС за избор за председател на ГПК „....“, при който е избран С.Ч. на годишно отчетно събрание на Кооперация ".....", ЕИК ....., със седалище и адрес на управление с.О., общ.Ч., обл.С., представлявана от председателя С.Ч. , проведено на 18.03.2018г., по предявен иск от С.С.К., ЕГН ....., с постоянен адрес гр.Ч., ул. „.....“ №...., на основание чл.58 ЗК.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.С.К., ЕГН ....., с постоянен адрес гр.Ч., ул. „.....“ №.... против Кооперация ".....", ЕИК ....., със седалище и адрес на управление с.О., общ.Ч., обл. Смолян, представлявана от председателя С.Ч. , иск с правно основание чл.58 ЗК за отмяна на решение за избор за председател на УС и подгласници, в състав съгласно протокола и решение за избор на КС и подгласници, в състав съгласно протокола, взети на 18.03.2018г. на годишно отчетно събрание на кооперацията.

ОСЪЖДА Кооперация ".....", ЕИК ....., със седалище и адрес на управление с.О., общ.Ч., обл.С., представлявана от председателя С.Ч. ДА ЗАПЛАТИ на С.С.К., ЕГН ....., с постоянен адрес гр.Ч., ул. „.....“ №.... сумата от 580лв. /петстотин и осемдесет лева/, представляваща сторени съдебно-деловодни разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

ОСЪЖДА С.С.К., ЕГН ....., с постоянен адрес гр.Ч., ул. „.....“ №.... ДА ЗАПЛАТИ на ".....", ЕИК ....., със седалище и адрес на управление с. О., общ.Ч., обл. С., представлявана от председателя С.Ч. сумата от 425лв. /четиристотин двадесет и пет лева/, представляваща сторени съдебно-деловодни разноски, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Смолян, в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.

ПРЕПИС от решението да се обяви в регистъра по чл. 235 ал.5 ГПК