Решение № 54/18.04.2018г. по гр.д. № 56/2018г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

ПРЕКРАТЯВА брака между М.А.С., ЕГН ...., с адрес с.З., общ.Ч., обл.С.и В.Н.С., ЕГН ...., с адрес с.З., общ.Ч., обл.С., сключен на …….г. с акт №0002, съставен от длъжностното лице по гражданско състояние в с.З., по взаимно съгласие, на основание чл.50 СК.

УТВЪРЖДАВА на основание чл.51, ал.2 СК споразумението, с което съпрузите уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си и нямат имуществени претенции един към друг след прекратяване на брака, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.З., общ.Ч., обл. С., собственост на родителите на съпруга В.Н.С., след прекратяване на брака да се ползва от съпруга В.Н.С..

ПОСТАНОВЯВА след развода жената да носи предбрачното си фамилно име К..

ОБЯВЯВА, че издръжка между съпрузите не се дължи.

Страните заявяват, че нямат придобити по време на брака недвижими имоти, поради което не уреждат имуществени отношения, свързани с недвижими имоти.

Молителите заявяват, че всички движими вещи, придобити по време на брака са разпределени предварително, за което повече спорове и претенции между страните нямат един към друг.

Разноските по делото остават за сметка на страните така, както са направени.

ОСЪЖДА на основание чл. 329, ал. 1 от ГПК вр. чл. 6, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК М.А.С., ЕГН ...., с адрес с.З., общ.Ч., обл. С. ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Чепеларе сумата от 20 лв. /двадесет/ лева, представляваща окончателна държавна такса за прекратяване на брака.

ОСЪЖДА на основание чл. 329, ал. 1 от ГПК вр. чл. 6, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК В.Н.С., ЕГН ...., с адрес с.З., общ.Ч., обл.С. ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Чепеларе сумата от 20 лв. /двадесет/ лева, представляваща окончателна държавна такса за прекратяване на брака.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на осн. чл.330, ал.5 ГПК.