Решение № 121/27.09.2019г. по гр.д. № 147/2018г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

 

Предявен е от Я.Г.К., ЕГН ….., с адрес гр.С., бул. „…..” №…., ет…, ап…. срещу  ОБЩИНА Ч., БУЛСТАТ ….., със седалище и адрес на управление гр.Ч., ул. „……” №…., представлявано от кмета С.Ч. иск с правно основание чл.109 ЗС /след уточнение/ да бъде осъден ответникът да преустанови  противоправното препятстване на ищеца да упражнява правото си на собственост, като изгради необходимите пътни съоръжения по улица „……“, гр.Ч., в това число водостоци, подпорни стени, укрепителни и водоотвеждащи устройства, така че да се предотврати оттичането на събиращите се на ул. „…..“ води по склона върху собствения на ищеца имот, а именно ПИ №80371.240….. с площ от 607 кв.м., начин на трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, находящ се в гр.Ч., общ. Ч., обл. С., ведно със застроената в този имот сграда с ид. № 80371.240….., придобита в режим на СИО, със застроена площ от 102 кв.м., предназначение: жилищна сграда –еднофамилна, брой етажи: 2, по данни от КККР на гр.Чепеларе, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.Смолян, изменени със Заповед № КД-14-21-97/10.03.2011г. на Началника на СГКК гр. Смолян.

Ищецът основава активната си материалноправна легитимация по иска на следните фактически твърдения, заложени в обстоятелствената част на исковата молба:

Ищецът е собственик по силата на Договор за доброволна делба на поземлен имот с ид. № 80371.240….. с площ от 607 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), находяща се в гр.Ч.. Твърди, че  сграда с ид. № 80371.240…. със застроена площ от 102кв.м., предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, брой етажи: 2 по данни от КККР на гр.Чепеларе, одобрени със Заповед №РД-18-57/28.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, изменени със Заповед №КД-14-21-97/10.03.2011г. на Началника на СГКК гр.Смолян е построена от него и съпругата му в хода на брака. В евентуалност се навеждат твърдения, че поземления имот е придобит въз основа на изтекла в негова полза придобивна давност, считано от 2001г., както и по наследствено правоприемство. Излага се, че над жилищната сграда и поземления имот /над имота на прилежащия им терен/ е разположена улица „…..”, която е част от местната второстепенна улична мрежа – общинска улична мрежа и представлява обслужваща улица VI клас. Доколкото счита, че улицата е публична общинска собственост, то на основание чл.31 ЗП изграждането, ремонта и поддръжката следва да се осъществява от Община Ч.. Улица „…..” била без пътно покритие, без асфалтова настилка и без изпълнени редица пътни съоръжения, сред които водостоци, подпорни и декоративни стени, укрепителни и водоотвеждащи устройства и пречиствателни съоръжения, като последните съгласно чл.5, ал.7 от ЗП следвало да са разположени именно в обхвата на улицата. Ищецът счита, че при проектирането и реализирането на улицата не са съобразени нормативните изисквания, касаещи елементите на улицата, в това число допустим наклон, минимално допустими радиуси на изпъкналите и вдлъбнати вертикални криви, не е изпълнено пътно покритие, не са създадени условия за отвеждане на повърхностните води, изобщо не са спазени нормативните изисквания на Наредба №1/26.05.2000г. за проектиране на пътища, Наредба №2/29.06.2014г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии и другите социални норми. Оттук извежда неправомерно действие от ответника, което съпътствано от бездействието му накърнява правото на собственост на ищеца. Това е така, тъй като поради местоположението си, непосредствено под нивото на естествен склон, се явявал от дълги години водосбор на стичащата се от склона и черните пътища по същия дъждовна и снежна вода. Доколкото улицата е конструирана и изпълнена по такъв начин, счита че тя е причината почти цялата събрала се на нея вода да се стича по склона под улицата, непосредствено върху собствените му дворно място и сграда. Именно тази вода твърди, че често прави неизползваемо дворното му място, тъй като го залива. Освен това водата прониква в основите на жилищната му сграда, наводнява гаражната част, при което поврежда електрониката на водната инсталация, а също така въвежда и задържа влага и мухъл в сградата. В исковата молба се излагат опасенията на ищеца какви могат да бъдат последиците ако не се вземат мерки, а именно застрашаване стабилността на сградата му, както и склона или част от него да се свлече върху имота му, които да нанесат не само материални щети. С горното мотивира исковата си претенция. Въпреки опитите за извънсъдебно разрешаване на проблема, същите били безуспешни. Моли се за уважаване на предявения иск по тези съображения и присъждане на сторените по делото разноски.

В открито съдебно заседание ищецът поддържа предявения иск и моли за уважаването му. Депозира писмени бележки.

В срока по чл.131 ГПК е депозиран писмен отговор на исковата молба от ответника, с който оспорва основателността на иска. Счита, че ищецът се домогва при обсъждане на евентуално настъпилите щети/вреди от „неточното” строителство на улица „…..” да установи как това влияе на пазарната цена на имота, което е недопустимо. Съмнението, че вследствие силните поройни валежи може да се свлече склона, без да е ясно кой точно и да застраши нечий живот и здраве счита като абсолютно недоказано. Навежда, че Община Ч. не е единствената институция, която е можело да бъде сезирана, че случая при надлежно и своевременно сезиране е можело да бъде разгледан като бедствено положение, че залагането на бюджетни средства от общината се осъществява от предходната година за следващата година, ако има свободен паричен ресурс, както и че не е налице причинно-следствена връзка.

В открито съдебно заседание ответникът поддържа отговора на исковата молба и моли за отхвърляне на исковата претенция.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и съобразявайки становището на страните, съдът приема за установено следното от фактическа  страна:

По силата на Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти от 03.07.2001г., ищецът е придобил собствеността на седем недвижими имота, сред които и Ливада от 0.579 дка, десета категория, местността „……“, съставляващ имот №….. по картата на землището, при граници: …..- жил. територия, имот №….. – ливада и имот №…… – ливада.

С решение №02387/17.03.2005г. ОСЗГ – гр.Чепеларе е признато правото на собственост на наследниците на Я.Г.К. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на следния имот: Ливада от 0.606дка, находяща се в урбанизирана територия гр.Ч. в местността „…..“, представляващ поземлен имот №…., попадащ в УПИ …., кв…., незастроен, УПИ –….. – Озеленяване и нереализирана улица от кад. В.Я.К. и н-ци на Т.Я.К..

Установява се от представено удостоверение за наследници изх. № 185/13.07.2018г., че ищецът е внук на Я.Г.К., починал на …..г.

Представено е Удостоверение за идентичност от Община Чепеларе, съгласно което ПИ с ид. № 80371.240…. по КК на гр.Чепеларе, одобрена със Заповед №РД-18-57/28.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК –София, за който е отреден УПИ ….. в кв. …. по ЧИ на ПУП – ПРЗ, одобрено със заповед №295/31.07.2007г. на Кмета на Община Чепеларе е идентичен с ПИ №…., възстановен с Решение №02387/17.03.2005г. на ОСЗГ –гр.Чепеларе, попадащ в УПИ …., УПИ …. – Озеленяване и нереализирана улична регулация в кв…. по попълване на кадастралната основа на плана на гр.Чепеларе, утвърдено със Заповед №284/27.07.2006г. на Зам.-кмета на Община Чепеларе. Част от ПИ с ид. № 80371.240….. по КК на гр.Чепеларе е идентичен с част от ПИ №…… по Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти №… от 03.07.2001г., том XXIII, вх. рег. №129.

Видно от Разрешение за строеж №10/14.02.2008г. на Я.Г.К., ЕГН ….. е разрешено извършването на строеж на жилищна сграда в УПИ ….- …, кв…. по плана на гр.Чепеларе. Последният е в брак с Р.Н.П., считано от …..г., съгласно Удостоверение за граждански брак №…./…..г.

Представена по делото е Заповед №468/26.11.2010г. на Кмета на Община Чепеларе, с която е одобрен проект за ПУП – План за промяна на уличната регулация на улица „…..“ от о.т…. до о.т… в кв…. по плана на гр.Чепеларе, ведно с графична част на представения ПУП.

С жалба от жители на гр.Чепеларе вх. № 94-Ж-10/08.09.2014г., отправена до Кмета на Община Чепеларе, последните изразяват негодуванието си досежно състоянието на ул. „…..“ от около 25г.

Не се спори между страните и се установява от представен списък на улици на гр.Чепеларе, че такава улица съществува в списъка, а именно ул. „…..“, с обща дължина 420+90, ширина 8м.

Разпитан в съдебно заседание, свидетелят Я.П. излага, че след извършена доброволна делба през 2001г. между всички наследници на Я.Г.К., на ищеца се паднал в дял имота в местност „……“ с площ около 600кв.м. В него ищеца си построил през 2007-2008г. вила и понастоящем живее в нея. Я.К. му е споделял, че като завали дъжд в имота му се получават някакви наводнения. Виждал е като ходи у тях, че в избата му се появява влага.

От показанията на свидетелката Ж.И. се установява, че тя живее на ул. „…..“ №… от тридесет години. Излага, че от пътя, който минава отгоре над имота на ищеца, има около 20м. неукрепен склон, че всеки от съседите, когато започнали да си строят къщите сами са си направили пътя, който представлява „коларски път“, а не такъв за коли. Няма положен асфалт, тротоари, бордюри, канал за оттичане на водата, нито осветление. Твърди, че в нейните строителни документи за проектиране на къщата улицата е била отбелязана като такава, но е нямала име. Била предвидена за изграждане, но общината не е участвала. Излага, че над имота над К., на ул. „…..“, при дъждове се получава водосбор и се оттича водата. На улицата, както е направена от Спортното училище има един участък, който е равен, после има по-висока част. От високата част, склона се пуска надолу. При всяко снеготопене и валеж, водата се стичала надолу, както в имота на ищеца, така и на другите съседни къщи. Избите им се наводнявали. Когато е минавала при порой е виждала, че водата надхвърля подпорната стена, която ищеца сам си направил и водата се удряла в самата къща. Наводнявал му се е двора, по стената му е виждала влага, около един метър, може и повече. Водата свличала от склона много пръст и земна маса. Сочи, че много пъти са поставяли проблема пред Общината, но безрезултатно.

От приетото по делото заключение на назначената съдебно-техническа експертиза, изготвена от инж. Н.Щ., което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено, се установява, че ул. „….“ с ид. № 80371.240…. е разположена западно и югозападно на имот №80371.240….. Теренът между тези два имота е стръмен, като кота терен на приземния етаж на жилищната сграда на имот № 80371.240….. е +1124м, кота терен в най-ниската част на улица „…..“ /при уширението й/ е +1136.9м, тоест денивилацията в този участък е около 13м. Над улицата има склон с височина от 1м. до 2.50м. Вещото лице посочва, че на място ул. „…..“ представлява черен път, на земна основа със средна широчина около 4м /в уширението7-8-9/. Тя е стръмна със среден надлъжен наклон около 12%, слизащ от двете страни към уширението й. Не е положена пътна настилка, /пясък, баластра за основа, трошен камък, асфалтобетон/, липсват укрепителни и водоотвеждащи съоръжения за отнодняване на пътя /риголи, отводнителни канали, бетонни улеи, дъждоприемни шахти и т.н./. За прокарването на трасе на улица единствено е изготвен ПУП-план за промяна на уличната регулация на улица „…..“ от о.т…. до о.т…. в кв…., който е одобрен със Заповед №468/26.11.2010г. на Кмета на Община Чепеларе. За да бъде реализирана обаче уличната регулация, вещото лице излага, че следва да бъдат проведени отчуждителни процедури, да се направи проектиране, да се одобрят инвестиционните проекти и се издаде строително разрешение, да се извърши строителство в съответствие с одобрените проекти и да се издаде разрешение за въвеждането й в експлоатация. За улицата няма издадени строителни книжа и тя не е реализирана на място, съгласно предвижданията на плана. От извършения оглед на място вещото лице излага, че в ул. „…..“ се оттича вода и от пресичащия се с нея полски път, обслужващ земеделски имоти, като видно от образувалите се вади по ул. „…..“, разположени надлежно и напречно, следващи напречния наклон на улицата, през които водата с кал се оттича в имотите под пътя. При уширението на улицата, където улицата слиза от двете страни, образуващо вдлъбната вертикална крива, се получава водосбор, от който събралата се вода се оттича надолу към имотите, разположени под нея, където е и процесния. Като причина за това, вещото лице сочи липсата на укрепителни и водоотвеждащи съоръжения за отводняване на пътя. За разрешаване на проблема предлага изготвяне на проект за начина на водоотвеждане на водата от нея и вида и местоположението на пътните съоръжения за отводняване, който след одобряването му следва да се реализира на място. След извършен оглед на имота на ищеца, вещото лице посочва, че вътре, в приземния етаж, по стената в горната й част има следи от теч. По дъното на направения от стоманобетон басейн /в недовършен вид/ в приземния етаж се констатират следи от проникване на вода. Счита, че е налице потенциална опасност от оттичане на вода с кал и бъдещи наводнения при обилни дъждове и снегове, както и до компрометиране на основите на жилищната сграда. В с.з. излага, че като административен адрес съществува ул. „…..“, но не отговаря на изискванията и не отговаря на улица.

От приетото по делото заключение на назначената съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице инж.Г.К., което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено се установява, че в поземлен имот с ид. № 80371.240…. – с предназначение за второстепенна улица /общинска публична собственост/ няма улични настилки, конструктивни пластове, подпорни стени, отводнителни съоръжения и че между него и имота на ищеца има склон с денивелация около 7-10 м, като улица „….“ е на по-високо ниво от поземления имот. Улицата представлява черен път на земна основа, с неясен обхват и имотни граници, няма улична настилка, както и подпорни стени и/или съоръжения за отводняване на улицата и склона, разположен югозападно от нея. Към момента ул. „…..“ не е изпълнена в съответствие с действащите общи и подробни устройствени планове и действащите законови и нормативни постановки. Изложено е, че като се има предвид релефа и фактическото състояние на ул. „…..“, както и местоположението, то по отношение на имота на ищеца са налице условия, събиращите се води на ул. „…..“, включително от склона, разположен югозападно от нея, както и от склона, разположен между имота на ищеца и ул. „…..“ да се оттичат върху имота на ищеца. Сита, че не е коректно да се предлагат ремонти и/или реконструкции на улица, при условие, че този строеж не е реализиран. В о.с.з. вещото лице излага, че първоначално, в първите устройствени планове мястото, където е имота на ищеца е било зелена площ. Над улицата, в хълма е имало нещо като канал, който е служил за отводняване на една част от този хълм. След възстановяване на земите, собственици стават частни лица и те запълват този канал, поради което на практика той вече не може да отводнява голяма част от водата, която се събира от хълма. Впоследствие е изготвен общ устройствен план, където от улица „….“ до улица „…..“ територията е била предвидена за ниско жилищно строителство с височина на сградите до 10м., от която възможност се е възползвал ищеца. Счита, че контура на самата следа /улица/, изработена от хората, не спазва очертанията по кадастралната карта. Отделно, ищецът, за да си осигури достъп към ул. „…..“ допълнително е вкопал хълма, така че става още по-уязвимо неговото място. Изградил е една подпорна стена, която обаче се оказва недостатъчна при по-големи дъждове.

Установява се, че допуснатите и приети по делото СТЕ са непротиворечиви, с изключение на отговорите си в т.5, който въпрос обаче е неотносим към предмета на делото.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните, съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно чл.109 ЗС собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право.

За успешното провеждане на негаторния иск с правно основание чл.109 ЗС ищецът, в условията на пълно и главно доказване, следва да установи, че е собственик на поземлен имот с ид. № 80371.240….., придобит по силата на договор за доброволна делба, давност, текла от 2001г. до настоящия момент, или в евентуалност по наследство, както и построената в този имот жилищна сграда, придобита в СИО, спрямо които имоти е насочено неоснователното въздействие на ответника, в резултат на което се нарушават правата на ищеца.

В тежест на ответника е да установи наличието на основание за осъществяване на съответните действия върху имота на ищеца, както и направените правоизключващи възражения.

Установява се по делото от представен договор за доброволна делба, решение №02387/17.03.2005г. ОСЗГ – гр.Чепеларе, удостоверение за наследници изх. № 185/13.07.2018г. и удостоверение за идентичност от Община Чепеларе, че ищецът е собственик на ПИ №80371.240….. с площ от 607 кв.м., на основание договор за доброволна делба и наследство.

Не е налице спор и се установява от представено разрешение за строеж и удостоверение за сключен граждански брак, че построената в имота сграда е придобита от ищеца и съпругата му в режим на СИО.

Не се спори между страните и относно това, че имот с ид. №80371.240….. е общински, че за прокараното трасе на улицата единствено е изготвен ПУП – план за промяна на уличната регулация на ул. „…..“ от о.т…. до о.т. … в кв…., който е одобрен със Заповед №468 от 26.11.2010г. на Кмета на Община Чепеларе, както и че в резултат на събиращата се в уширението на своеобразно направения от пряко заинтересованите жители на гр.Чепеларе път, същата се оттича безпрепятствено в имота на ищеца.

От съвкупния анализ на събрания по делото доказателствен материал - свидетелски показания и СТЕ категорично се установява, че предвид липсата на каквито и да е укрепителни и водоотвеждащи съоръжения в имота на ответника, е налице пряко увреждане на процесните имоти, изразяващо се в наводняване и проникване вода в жилищната сграда, респективно възпрепятствано е спокойното упражняване правото на собственост върху тях.

Съгласно §1, т.1 от ДР на ЗП „път“ е ивицата от земната повърхност, която е специално пригодена за движение на превозни средства и пешеходци и отговаря на определени технически изисквания, като Закона за пътищата регулира и предхождащите етапа на строителството отношения.

Съгласно чл.8, ал.3 и чл.31 от ЗП общинските пътища са публична общинска собственост и изграждането, ремонтът и поддържането им се осъществява от общините. Установявайки по законодателен ред на това свое право, Община Ч. следва да носи и отговорността за всяко вредоносно въздействие върху трети лица, причинено от своята вещ или от лице, на което е възложена работа по извършване на горните действия. Нейно задължение е и да предотвратява това въздействие по начин, който намери за подходящ, като носи отговорност и за неговата ефективност като всеки друг правен субект, притежаващ право на собственост върху вещ /движима и недвижима/. В този смисъл е и Решение № 213/28.10.2015г. по гр.д. №1730/2015г. на ВКС, I г.о., със съдия докладчик Светлана Калинова, в което е разгледан случай за причинена вреда от река, с ответник Република България.

Тук, съществен момент е това, че имот № 80371.240…. е предназначен за улица и че не е реализирана такава, съгласно Наредба №2/29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии, Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012г. за поддържане на текущ ремонт на пътища, тъй като няма изготвен проект, за което също няма спор между страните.

Въпреки изложеното, категорично се установява, че общинският имот се ползва по предназначение за път, че участва като такъв в списъка на улиците на Община Чепеларе под т.58 /л.101/ и че по отношение на същия се издават документи за самоличност с административен адрес ул. „…..”, видно от постоянния адрес на разпитания по делото св. И..

Съгласно чл.109 ЗС собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право, а ако увреждането е последица от вредното въздействие на вещ или на лице, на което е възложена някаква работа,  при или по повод изпълнението на тази работа – да иска от собственика на вещта, наред с лицето, под чийто надзор тя се намира, да предприеме необходимото за предотвратяване на това вредно въздействие /по аргумент от чл.50 ЗЗД/, респективно на възложителя, който отговаря за вредите, причинени от изпълнителя /по аргумент от чл.49 ЗЗД/.

В случая, дори да се приеме, че не намират приложение разпоредбите на ЗП, доколкото не е изградена улица, то Община Ч., в качеството си на собственик на имот №80371.240…. е длъжен, включително с оглед общата и принципна забрана да не се вреди другиму, да предприеме необходимото според естеството на вещта, за избягване на увреждането, което тя или бездействието на лицата, на които е възложена поддържката й би могла да причини, отчитайки при това нивото на потенциална опасност от увреждане.

Настоящият състав не намира за основателни основните възражения на процесуалния представител на ответника, че наличието на възможност за алтернативно решаване на проблема, чрез отнасянето му пред друга институция, освен общината, с твърдения, че се касае за бедствено положение би решило възникналия проблем и би преградило възможността такава отговорност да се търси именно от собственика, който от своя страна следва да се съобразява с дълга и тромава процедура за решаването му.

Обстоятелсвото, че по законодателен ред е предвидена система от мерки за защита на гражданите и техните имоти, не дерогира отговорността на общината като собственик, ако тези мерки не са реализирани или са се оказали неефективни. Още повече в случая категорично не се касае за бедствено положение, доколкото става ясно, че оттичането на води в имота на ищеца е регулярно, при по-обилен дъжд и сняг и че причина за това е липсата на отводнителни съоръжения в имота на ответника, който в част се явява водосбор. Ирелевантни за настоящото производство са съжденията на ответника досежно трудното финансиране за извършване на необходимите действия.

Неоснователно е и възражението за неизясненост на настоящия спор от фактическа страна, доколкото не става ясно как и какво следва да бъде изградено, за да се преустанови увреждането на ищеца. Действително ответника следва да е наясно с това с кое свое действие/бездействие причинява неоснователното въздействие върху имота на ищеца. Възможно е и да се даде насока и как да преустанови същото, както в случая ищецът претендира общо изграждане на пътни съоръжения в имот №80371.240…., предвиден за улица „…..“, гр.Ч., в това число водостоци, подпорни стени, укрепителни и водоотвеждащи устройства. Абсолютно недопустимо, според настоящият състав, обаче, е конкретизиране в точност вида и начина на изграждане на евентуалното съоръжение. Този въпрос не може да бъде част от предмета на делото. Ако се приеме обратното, то съдът би иззел функциите на общината по възлагане на изговяне на проект и други действия. Горното не само не е въпрос на настоящото производство, но и категорично ограничава възможността за вземане на решение по целесъобразност от страна на ответника. Въпрос на конкретна преценка е как последният ще преустанови бездействието си и по същество ще прекрати неоснователното увреждане на имота на ищеца, което реално предвижда защитата с чл.109 ЗС.

Предвид всичко гореизложено, съдът намира, че исковата претенция следва да бъде уважена.

Направено е от ищеца искане за предварително изпълнение на решението, което настоящият състав намира за неоснователно, предвид това, че настоящото положение е такова от значителен период от време и не се установяват изключителни обстоятелства, които да дават основание за вземане на незабавни мерки, по смисъла на чл.242, ал.2, т.3 от ГПК.

По разноските:

От ищеца е направено своевременно искане за присъждане на разноски. С оглед изхода на спора, съдът намира, че такива се следват в размер на 2240лв., от които 80лв. държавна такса, 1050лв. – адвокатски хонорар и 1015лв. депозит за вещи лица. Останалата претендирана сумата от 95лв. следва да се възстанови, на основание чл.4б от ЗДТ.

Водим от горното, съдът

 

                                              Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА ответника ОБЩИНА Ч., БУЛСТАТ ….., със седалище и адрес на управление гр.Ч., ул. „…..” №…., представлявано от кмета С.Ч., ДА ПРЕУСТАНОВИ  противоправното препятстване на ищеца да упражнява правото си на собственост, като изгради необходимите съоръжения в имот ид. № 80371.240….., предназначен за улица „…..“, гр.Ч., в това число водостоци, подпорни стени, укрепителни и водоотвеждащи устройства, така че да се предотврати събирането на води в този имот ид. № 80371.240…. и оттичането им в собствения на ищеца Я.Г.К., ЕГН ….., с адрес гр.С., бул. „….” №…, ет…., ап… имот, а именно ПИ №80371.240….. с площ от 607 кв.м., начин на трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, находящ се в гр.Ч., общ. Ч., обл. С., ведно със застроената в този имот сграда с ид. № 80371.240….., придобита в режим на СИО, със застроена площ от 102 кв.м., предназначение: жилищна сграда –еднофамилна, брой етажи: 2, по данни от КККР на гр.Чепеларе, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.Смолян, изменени със Заповед № КД-14-21-97/10.03.2011г. на Началника на СГКК гр. Смолян, на основание чл.109 ЗС.

ОСЪЖДА ОБЩИНА Ч., БУЛСТАТ ….., със седалище и адрес на управление гр.Ч., ул. „…..” №…., представлявано от кмета С.Ч. да заплати на Я.Г.К., ЕГН ….., с адрес гр.С., бул. „…. ” №…., ет…., ап….  сумата от 2240лв /две хиляди двеста и четиридесет лева/, представляваща сторени по делото разноски, на основание чл.78, ал.1 ГПК.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за предварително изпълнение на решението, на основание чл.242 ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Смолянски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.