Определение № 5/07.01.2019г. по гр.д. № 178/2018г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Производството по делото е образувано по искова молба подадена от  „…." ЕООД срещу Н.И.А. ЕГН …., с предявен иск с правно основание чл.422 ГПК.

Ответникът по делото не е намерен на посочения в исковата молба адрес, съответно на постоянния и настоящия му адрес, съгласно служебно изисканата справка от НБД „Население”.

С постановеното по делото определение № 196/16.11.2018 г. на ответника е предоставена правна помощ във вид на процесуално представителство  на разноски на ищеца на основание чл. 47, ал. 6 ГПК. Определено е възнаграждение на особения представител в размер на 440 лв. за представителство пред първа инстанция и 440лв.- за пред въззивна инстанция, вносимо от ищеца в едноседмичен срок от съобщаването на настоящото определение. На ищеца са указани неблагоприятните последици от невнасяне на депозита за назначаване на особен представител в определения срок, а именно – прекратяване на производството по делото.

Съобщението, ведно с изписания текст на определението, е връчен на ищеца на 28.11.2018 г. Срокът за изпълнение на указанията за внасяне на определения депозит е изтекъл на 05.12.2018 г., към който момент и понастоящем по делото не е представен документ, удостоверяващ внасянето на сумата 880 лв. С разпореждане №691/30.11.2018 г. съдът по повод постъпила молба вх.№3219/29.11.2018 г. на ЧлРС от ищеца даде на последния нова възможност за внасяне на сумата.  След като констатира невнасянето й, съдът измени разпореждане №691/30.11.2018 г. и указа с определение 219/18.12.2018 г. на „……" ЕООД да внесе единствено депозит за възнаграждение на особения представител за пред първата инстанция. Определението е получено на 21.12.2018 г., но в указания едноседмичен срок ищецът не представя доказателства за внасяне на сумата 440лв. по сметка на съда.

След като определената сума за възнаграждение за особен представител, назначен на основание чл. 47, ал. 6 ГПК /съставляваща разноски по реда на закона/, не е била внесена от ищеца, то е налице нередовност на исковата молба по смисъла чл.128, т.2, пр.2-ро ГПК, която не е била отстранена в определения от съда срок. Назначаването на особен представител на ответника е процесуално действие, което следва да се извърши по силата на закона, при наличието на предпоставките за това.

Съдът счита, че следва да прекрати производството по делото и затова на осн.чл.129 ал.3 ГПК

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№178/2018 г. по описа на ЧлРС , поради невнасяне на депозит за особен представител на ответника Н.А..

Определението подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на ищеца с частна жалба пред СмОС.