Решение № 60/24.04.2018 г. по АНД № 38/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по жалба от В.В.Е., ЕГН …, с адрес с.Е., общ.Р. срещу eлектронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия К № 1882898 на ОД на МВР Смолян, с което на основание  чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т.3 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание – "ГЛОБА" в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на издадения електронен фиш, като се навеждат доводи за нарушение на материалния закон и процесуалните правила по установяване и санкциониране на административното нарушение. Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакувания електронен фиш на ОД на МВР Смолян.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично. По същество моли за отмяна на издадения електронен фиш.

Издателят на електронния фиш – ОД на МВР Смолян, редовно призован, не изпраща представител и не взема становище.

РП Чепеларе, не изпраща представител и не взема становище.

Съдът, след като се запозна с представените по делото доказателства, намери за установена следната фактическа обстановка:

На 06.09.2017г. в 19.00 часа с автоматизирано техническо средство вид TFR1-M №617, с клип №9357 било заснето движение на лек автомобил марка „Мазда 3”, с рег. № …, със скорост от 79км/ч – над разрешената скорост извън населено място, ограничена с пътен знак В26 - 50км/ч и е посочено повишение от 29км/ч.

Въз основа на заснетото бил издаден електронен фиш, в който като нарушител е вписано името на Е.Ф.Е. След подаване на декларация по смисъла на чл.189, ал.5 от ЗДвП от последната електронният фиш е анулиран и е издаден процесният такъв, в който като нарушител бил посочен В.Е., ЕГН …. Във фиша е вписано още движение с установена скорост от 76 км/ч – превишаване с 26 км/ч. В случая при издаването на електронния фиш административнонаказващият орган се е съобразил с обстоятелството, че максимално допустимата грешка при измерване на скорост при полеви условия в обхват от 3 до 100 км/ч с техническо средство мобилна система за видеоконтрол «TFR1-M" с инд.№ 617/12 е +/- 3 км/ч и е приел по-ниска скорост на движещия се автомобил от 76 км/ч, което е по-благоприятно за нарушителя, вместо реално отчетената от техническото средство скорост от 79 км/ч. За дата и час на нарушението са вписани показанията на техническото средство.

Видно от приложените Удостоверение за одобрен тип средство за измерване и Протокол от проверка от 16.12.2016г. на мобилна система за видеоконтрол TFR1-M № 4835 с инд. № 617/12 техническото средство е годно и е преминало последваща проверка.

За място на нарушението в електронния фиш е вписано на път втори клас 86-63.300км (разклон село З.) посока от гр.П. за гр.С.. Видно от Протокол за използване на автоматизирано техническо средство или система от 07.09.2017г. /л.12/ на мястото на нарушението е действал пътен знак за ограничение на скоростта, който е 50км/ч. Горното се установява и от изискана и приобщена към доказателствата по делото Схема за организация на движението в участъка на път II-86  на 63.300км.

Изложената фактическа обстановка се установява от представените по делото писмени доказателства, както и приложения снимков материал от заснет клип с №9357, с техническо средство радар № 617. Така приложения снимков материал, съгласно чл. 189, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, като изготвено с техническо средство и система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и като такова е приобщено по делото. По делото са приобщени и допълнително изисканите, по молба на въззивника, писмени доказателства, както и е разпитана св. Е.Е..

Жалбата е процесуално допустима. Електронният фиш следва да бъде връчен срещу подпис на нарушителя, съгласно чл. 58, ал.1 от ЗАНН или с препоръчано писмо с обратна разписка, съгласно чл. 189, ал.5 от ЗДвП. В настоящия случай електронният фиш е получен на 05.02.2018г., а жалбата е с вх. № 345000-1431/14.02.2018г.

При така установените факти, съдът намира от правна страна следното:

Електронният фиш е своеобразен властнически акт с установителни и санкционни функции. В този смисъл има характеристиките на АУАН и НП по отношение на правното му действие, но формата и начинът му на издаване са регламентирани само и единствено в  чл. 189, ал.4 от ЗДвП (ДВ, бр. 54 от 2017г.), без да са приложими правилата на ЗАНН за форма, съдържание и реквизити. Според  чл. 189, ал. 4 ЗДвП, действала към него момент, при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство /в случая след подадената от собственика декларация е посочен водачът на автомобила/, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. В конкретния случай, съставеният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство формално отговаря на изискванията на  чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяваща вида на данните, които следва да бъдат вписани в него и съответства на утвърдения със заповед на Министъра на вътрешните работи образец.

Съдът не споделя твърдението на жалбоподателя за допуснато съществено нарушение. Основното възражение, което въззивникът навежда в тази насока е, че въз основа на заснемане и установяване на нарушения с мобилни АТСС, какъвто е настоящия случай, не следва да се издава електронен фиш, а е приложим общият ред по ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на НП. Цитира се решение на Административен съд - Кърджали.

По направеното възражение както настоящият състав, така и Административен съд – гр.Смолян е имал възможността не веднъж да вземе отношение. Същото е обективирано в Решение № 42/07.04.2016г. по АНД № 169/2015г. на ЧРС, Решение № 112 от 26.11.2015 г. по НАХД № 87/ 2015 г. на ЧРС, потвърдени с Решение №38/11.02.2016г. по КНАД №13/2016г. на Административен съд Смолян, Решение №181/16.06.2016г. по КНАД №79/2016г. на Административен съд Смолян, както и в Решение от 13.04.2018г. по КНАД № 46/2018г. на Административен съд Смолян и е в следния смисъл:

Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Горното, предвижда установяване на нарушението в един последващ момент, в който нарушителят не е на местонарушението, което дава възможност за издаване на електронен фиш. От друга страна, съгласно чл.9, ал.3 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата по време на измерване на скоростта от мобилно АТСС служителят може да осъществява наблюдение за функционирането на уреда или да осъществява регулиране и подпомагане на движението, както и контрол за спазване правилата на движение, поради което физическото му присъствие не изключва отново възможността за издаване на ел. фиш. В настоящия случай не се установиха данни за обстоятелства, които да доведат до опорочаване начина на констатиране на нарушението - присъствие на контролния орган и нарушител при установяване и заснемане на нарушението, което би изисквало съставяне на АУАН, но не и на електронен фиш.

С изменението на чл.165, ал.2, т.7 от ЗДвП /ДВ, бр.54/2017г./ е отпаднало задължението за обозначаване на участъка от пътя, в който се осъществява контрол с АТСС със съответните пътни знаци.

Като неоснователни съдът преценява и останалите възражения на въззивника, с които обосновава исканата отмяна.

Твърди се вероятна манипулация от страна на служители при ОД на МВР, чрез която автомобилът, който е бил непосредствено пред процесния, /марка „Лада“/ не е бил заснет и спрямо него не е образувано административнонаказателно производство, а такова било образувано единствено само срещу въззивника.

Ясно се вижда от представените и неоспорени от въззивника снимки, че автомобил непосредствено пред процесния няма. Отделно, видно от писмо с вх. № 894/26.03.2018г., на основание протоколно определение от 15.03.2018г. е извършена проверка, при която е установено, че на 06.09.2017г. в рамките на 30 сек. преди заснемането на л.а. „Мазда 3“, с рег. № … не е заснеман л.а. „Лада“. Предходният заснет клип №9356 е в 18:59:31ч. отново от дата 06.09.2017г. и е на л.а. „Фолксваген Пасат“, рег. № …, за който е издаден ел.фиш №1856500.

С оглед горното, съдът намира, че по делото не се установиха данни за твърдяната евентуална манипулация на техническото средство. Още повече, че към контролните органи е редно да се подхожда, с презумпция за тяхната добросъвестност, а не обратното.

Независимо от горното, дори и да са вярни твърденията на въззивника /което не се установи/, то последният няма наведени твърдения, а и не се ангажираха доказателства, че скоростта му е била съобразена с ограничението за мястото на заснемане.

Напротив, самият въззивник твърди, че двете коли са се движили една след друга, като единствено сочи като порок липсата на заснемане на първия автомобил. Дори, в случая разпитаната по делото свидетелка Е.Е. споделя, че първият автомобил, който бил на „нормално разстояние“ пред автомобила, в който са се возили тя и въззивника, е „задавал скоростта на движение“, че не знае каква е била скоростта му на движение, но учудващо било как при наличие на полицейски автомобил, не ограничил скоростта си.

Предвид изложеното, настоящият състав намира като ирелевантно за настоящото производство обстоятелството дали действително е налице заснемане, респективно наложена ли е санкция на движещ се пред въззивника автомобил.

Що се касае до това дали действително на мястото, където е заснет въззивника е действал знак за ограничение на скоростта и правилно ли е поставен той, то същото се установява от Протокол за използване на автоматизирано техническо средство или система от 07.09.2017г. /л.12/ и от л.28 (от км.62+426 до км. 64+000) Организация на движението от Проект „България – Транзитни пътища V“ Лот 14 Рехабилитация на път II -86 „А. – С.“, от км 27+700 до км 76+306. Настоящият състав намира за необходимо и да изложи също, въпреки че по делото не са наведени конкретни възражения в тази насока, че нарушителят, в качеството си на участник в движението е бил длъжен да се съобрази с пътния знак, въвеждащ ограничение на допустимата максимална скорост. Пътните знаци се поставят с цел организация на движението по начин, осигуряващ във възможно най-висока степен безопасността на участниците в него, като същите са задължителни за всички водачи на МПС, поради което, не се позволява еднозначното им възприемане. Или, всеки водач е длъжен да се съобрази безусловно с разпореденото с тях, без да извършва преценка дали са поставени съобразно правилата в тази насока.

Предвид изложените по-горе съображения ЧлРС, намира че правилно  нарушението е квалифицирано по чл.21, ал.2 от ЗДвП и правилно административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана на основание чл. 182, ал.2, т.3 от ЗДвП, съгласно който водач, който превиши разрешената максимална скорост извън населено място се наказва за превишаване от 21 до 30 км/ч. с глоба от 100.00 лв.

С оглед на това, че наложеното на жалбоподателя наказание е в абсолютния размер, предвиден в санкционната норма, поради което електронен фиш Серия К № 1882898 на ОД на МВР Смолян следва да се потвърди като правилен и законосъобразен.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

                                                       Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш Серия К № 1882898 на ОД на МВР Смолян, с което на основание  чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП на В.В.Е., ЕГН …, с адрес с.Е., общ.Р. е наложено административно наказание – "ГЛОБА" в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, като законосъобразен.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Смолянски административен съд.