Решение № 48/11.04.2018г. по АНД № 46/2018г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

 

Производството е по реда на чл.59 ЗАНН, във вр. с чл.189, ал.8 ЗДвП.

Образувано е по постъпила жалба от Н.О.Д. EГН : …с адрес: гр.В., ул.“…“ № …ет…., ап. …, против електронен фиш серия К №1856262, издаден от ОД на МВР гр.Смолян, с който за нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.3 ЗДвП й е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева. Жалбоподателката моли електронния фиш да бъде отменен, като незаконосъобразно издаден, поради множество процесуални нарушения, ограничаващи провото й на защита.

В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, не се явява, поддържа подадената жалба в писмено становище.

Ответникът по жалбата ОД на МВР Смолян, редовно призован, не изпраща  представител в съдебно заседание.

РП Чепеларе, редовно призована, не изпраща представител в съдебно  заседание,  не ангажира становище.

От събраните по делото писмени доказателства и като взе предвид  становищата на страните, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е допустима като подадена в срок от лице, с интерес да обжалва. Разгледана по същество, тя се явява неоснователна.

Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1856262 на ОД на МВР гр.Смолян е издаден срещу Н.О.Д. за това, че на 06.09.2017 г. в 18:02 часа на път II-86 на 63.300 км. ( разклон с. Забърдо) в посока от гр. Пловдив към гр. Смолян е управлявала лек автомобил „Рено клио“ рег.№.... със скорост от 71 км.ч. при разрешена скорост 50км.ч., т.е. с превишение на скоростта от 21км.ч.- нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП, за което на основание чл.189, ал.4,във вр. с чл.182, ал.2, т.3 ЗДвП, й е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева. В електронния фиш е посочено, че  нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство (АТС) TFR1-M №617. Видно от клип №9338, радар №617 от 06.09.2017г., направен в 18:02часа, който по смисъла на чл.189, ал.15 ЗДвП представлява веществено доказателствено средство, автомобилът с рег.№..... се е движeл с измерена скорост 74 км.ч. От справка от база данни КАТ е видно, че автомобилът към датата на нарушението е собственост на жалбоподателката.

От протокол за последваща проверка от 16.12.2016г. е видно, че мобилната  система за видеоконтрол  на  нарушенията на правилата за  движение с  идентификационен номер 617/12,  тип „TFR1-M” , е преминала последваща проверка в Български институт по метрология на 16.12.2016г. и отговоря на метрологичните изисквания; че допустимата грешка при измерване на скоростта до 100 км/ч е плюс –минус 3 км/ч. По делото е представено удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835/24.02.2010г. на БИМ, от което се установява, че то е издадено на „Тинел Електроникс” ООД  град София, относно  мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип  „TFR1-M”, вписано в регистъра на одобрени за използване средства за измерване  под № 4835, че срока  на валидност на мобилната система е до 24.02.2020г.

Приобщен е протокол за използване на АТС от 07.09.2017г, от който се установява, че контрол на скоростта на движение на МПС на 06.09.2017г. е извършван с АТС TFR1-M № 617 на път II-86 63+300 км., при разклона за с.Забърдо, като видеоконтрол е осъществяван от 17,30 часа до 19,40 часа. Автоматизираното техническо средство е било разположено в спрян служебен автомобил с рег.№......, позициониран на път II-86 63+300 км. и с него е извършван контрол на движещите се в посока от гр.Пловдив към гр.Смолян моторни превозни средства. От протокола е видно, че за контролирания участък от пътя е въведено ограничение за движение на МПС с не повече от 50 км.ч. От представената от Областно пътно управление – гр.Смолян извадка от плана за организация на движението в процесния участък с информация за пътен знак В26 за ограничаване на скоростта на движение на МПС, се установява, че при км 63+107 е налице поставен пътен знак В26 с ограничение на скоростта – 50км/ч.

По делото не е представена снимка на преносимия пътен знак Е24, изготвена съгласно изискванията на чл.7, ал.2 от Наредба № 8121з-532/12.05.2015г. за автоматизираните технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Задължението за обозначаване на контролирания пътен участък отпадна с отмяната на чл.165 ал.2 т.8 ЗДвП с ДВ бр.54 от 05.07.2017 г.

Съгласно чл.21, ал.1 ЗДвП при избиране скоростта на движение на водача на пътното превозно средство от категория В, е забранено да превишава 90 км.ч. извън населеното място, а съгласно ал.2 на същата разпоредба, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак. От представените по делото доказателства, съдът приема за безспорно установено обстоятелството, че жалбоподателката е управлявала лек автомобил рег.№.... на 06.09.2017 г. в 18:02 часа на път II-86 на 63.300 км. (разклон с. Забърдо) в посока от гр. Пловдив към гр. Смолян със скорост 71 км.ч. Като водач на МПС тя е следвало да съобрази поведението си с поставения пътен знак В26 при км.63+107, въвеждащ ограничение на скоростта – 50км/ч., но не го е направила и така е допуснала вмененото й нарушение. Доколкото Д. не е подала декларация по чл.189, ал.6 ЗДвП, в която да посочи друго лице, на което е предоставил за ползване и управление автомобила, съдът намира, че именно тя е бил негов водач.

Електронният фиш съдържа всички реквизити, предвидени в чл.189, ал.8 ЗДвП, а именно, териториалната структура на Министерство на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото на извършване на нарушението - път II-86 63+300 км., при разклона за с.Забърдо, датата и точния час на извършването му, регистрационен номер на МПС-то, водача на превозното средство, описание на нарушението, нарушената разпоредба от ЗДвП, размера на глобата. Разпоредбата въвежда специален ред за санкциониране на нарушителите, при който не се предвижда подписване на електронния фиш.

Законодателят е въвел специална процедура, по реда на която се ангажира отговорността на водачите на МПС, изключваща общия ред на налагане на административни наказания с АУАН и НП. Съгласно чл. 9 от  Наредба №8121з-532 за автоматизираните технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена от МВР, обн.ДВ.бр.36/19.05.2015г. за осъществяване на контрол с АТСС служителят позиционира служебен автомобил или мотоциклет или временно разполага АТСС на участък от пътя и насочва уреда в контролираната посока. Служителят включва автоматизираното техническо средство или система и извършва необходимите първоначални настройки за започване на автоматизирания контрол и поставя начало на работния процес. По време на измерване на скоростта от мобилно АТСС служителят може да осъществява наблюдение за функционирането на уреда или да осъществява регулиране и подпомагане на движението, както и контрол за спазване правилата за движение. След изтичане на времето за контрол служителят изключва автоматизираното техническо средство или система.

От изисканата по делото справка от РУ Чепеларе се уставновява, че служителят работил с мобилното АТСС на 06.09.2017 г. е мл.автоконтрольор И.У.. Представен е и протокол, от който е видно , че той е преминал обучение за работа със системата.

От клипа към електронния фиш е видно, че АТСС е работило при трафик М. Съгласно представената по делото инструкция за експлоатация на мобилната система за видеоконтрол в трафик М разстоянието на действие на радара е около 100-120 км.ч. за лек автомобил. Следователно с мобилната система е засечена скоростта на лек автомобил рег.№.... при движението му от гр.Пловдив към гр.Смолян (и срещу полицейския автомобил) преди навлизане в кръстовището за с.Забърдо, когато е бил на път II - 86 км.63+180, в зоната на действие на пътен знак В26.

В случая не се установява допуснато процесуално нарушение в хода на производството по издаване на електронен фиш, което да обоснове извод за неговата незаконосъобразност.

Така мотивиран, съдът счита, че обжалваният електронен фиш е законосъобразен, а жалбата неоснователна и затова

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К №1856262, издаден от ОД на МВР гр.Смолян, с който на Н.О.Д. EГН :...... с адрес: гр.В., ул.“.....“ № ...., ет...., ап....., за нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.3 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева.

Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Административен съд Смолян.