Протоколно определение от 06.11.2018г. по НОХД № 84/2018г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Съдът намира, че с представеното споразумение са уредени всички въпроси по чл.381, ал.5 НПК. За престъплението, за което е повдигнато обвинение и понастоящем е сключено споразумение за престъпление по чл.206, ал.6, във вр. с ал.1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода” до три години. Допустимо е сключване на споразумение, съобразно правилата на чл.381, ал.2 НПК. Подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, съгласен е с последиците от споразумението, признава се за виновен, заявява, че доброволно е подписал споразумението. В тази връзка съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено  и затова,

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА, на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 НПК, постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №  84/2018г. по описа на Районен съд гр.Чепеларе сключено между районен прокурор В.К. и адв.В.П. – Адвокатска колегия – С., назначена за служебен защитник на подсъдимия Р.И.С., съгласно което подсъдимият Р.И.С., с ЕГН: …, с постоянен адрес: гр.П., ул."…" № …, с настоящ адрес к.к.Б., ул."…", общ.С., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, че е извършил престъпление по чл.206, ал.6, във вр. с ал.1 от НК, а именно: на 15.02.2016г., около 02,00ч., от ресторант на хотел "…" в к.к.П., общ.Ч., обл.С., противозаконно е присвоил чужди движими вещи, които владеел, като изпълнявал работа на сервитьор - 473,70 лева, собственост на фирма "…" ЕООД, гр.С., като присвоеното имущество е внесено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във вр. с чл.206, ал.6, във вр. с ал.1 от НК, МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ”, включваща следните пробационни мерки, визирани в чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност ДВА ПЪТИ седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Деянието е извършено от подсъдимия с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. С деянието са причинени имуществени щети, които са възстановени.

Съдът намира, че ще следва да бъде прекратено производство по  делото, поради постигнатото споразумение, затова на основание чл.24, ал. 3 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 84/2018г. по описа  на Районен съд Чепеларе, образувано против Р.И.С., за извършено от него престъпление чл.206, ал.6, във вр. с ал.1 от НК, поради постигнато споразумение.

Определението  на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.