Определение № 75/19.04.2018 г. по АНД № 88/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Производството по делото е образувано по жалба /наименувана „възражение“/ на Д.Х.М., ЕГН …. срещу НП № 41-0000141/29.06.2017г, издадено от Началник ОО „АА“, гр.С..

От материалите по административнонаказателната преписка е видно, че във връзка с това, че на 19.05.2017г. около 10.10ч. в гр.Девин, на разклон Забрал до КПП на МВР, като водач на автобус Бова ФХД, с рег. № ….., собственост на „……“ ЕООД, Д.М. извършвал обществен превоз на пътници /случаен/, като по време на проверката не предоставя удостоверение на ППС за обществен превоз на територията на Република България или заверено копие на лизценз на Общността, както и че по време на проверката е без контролен талон към СУМПС, поради което според АНО е извършено нарушение на чл.71, т.1 от Наредба №33/03.11.1999г. на МТ и на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, за което е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

С оглед разпоредбата  на чл.59, ал.1 от ЗАНН, която предвижда като компетентен да се произнесе по обжалваното постановление съда, в района на който е извършено или довършено нарушението, считам, че в конкретния случай делото е подсъдно на РС-Девин. В този смисъл жалбата, подадена пред РС-Чепеларе се явява  недопустима поради  нарушаване правилата на подсъдността.

Поради горното, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №88 по описа на Чепеларски районен съд за 2018 година.

ИЗПРАЩА делото за разглеждане от Районен съд гр. Девин по компетентност, на основание чл.59, ал.1 от ЗАНН.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и въззиваемата страна за сведение.