Протоколно  определение от 21.11.2018 г. по АНД № 126/2018 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………...

Производството е по реда на чл.84 ЗАНН във вр. с чл.186 НПК – разглежда се молба за възстановяване на срока за обжалване на наказателно постановление № 18-0373-000191/06.07.2018г. на ОД на МВР гр.Смолян, РУ гр.Чепеларе.

…………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………...

С разпореждане № 616/22.10.2018г., съдът насрочи делото за разглеждане на искането на В.А.Щ. от гр.П. за възстановяване на срока за обжалване на наказателно постановление № 18-0373-000191/06.07.2018г. на ОД на МВР гр.Смолян, РУ гр.Чепеларе. Разпореждането е връчено на жалбоподателя, ведно с призовката за съдебно заседание на 01.11.2018г. чрез неговия баща – А.Щ., видно от отрязъка на върнатата призовка. С оглед на това в днешно съдебно заседание би следвало жалбоподателят да ангажира доказателства за уважителни причини довели до невъзможност да обжалва наказателното постановление в срок. Видно от доказателствата по делото, а именно разписка към наказателното постановление, то е връчено на Щ. на 29.07.2018г., от което следва, че срока за обжалването му е изтекъл на 06.08.2018г., в края на работния ден. Съгласно изявленията на Щ. постъпили по делото след оставяне на жалбата без движение, той е подал жалбата два дни след изтичане на срока – на 08.08.2018г. Това се установява и от клеймото на пощенския плик, с която я е изпратил в РУ гр.Чепеларе. В жалбата Щ. твърди, че след като му било връчено наказателното постановление се разболял от тежка грипна вирусна инфекция, поради което бил в невъзможност да обжалва санкционния акт. Доколкото обаче нито към жалбата, нито в днешно съдебно заседание Щ. не ангажира каквито и да било доказателства за установяване на заболяването, съдът счита, че следва да отхвърли искането за възстановяване на срока за обжалване на наказателното постановление, респективно да прекрати производството по делото. Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на В.Щ. за възстановяване на срока за обжалване на наказателно постановление № 18-0373-000191/06.07.2018г. на ОД на МВР гр.Смолян, РУ гр.Чепеларе, като неоснователно.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 126/2018г. по описа на РС Чепеларе, поради недопустимост на жалбата.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд гр.Смолян от датата на връчването му.