Решение № 140/30.11.2018 г. по АНД № 136/2018 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Производството е по реда на чл.59 ЗАНН.

Образувано е по подадена от „…" ЕООД ЕИК: …, със седалище и адрес на управление: гр.В., район О., ул. „…" № …, ет…., ап…., представляван от управителя П.К.И., жалба против наказателно постановление № К-039081/11.04.2018 г. на директора на Регионална дирекция на КЗП за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив, с което по т.1 за нарушение на чл.114 т.2 от Закона за туризма /ЗТ/, на основание чл. 208 ЗТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лв., по т.2 за нарушение на чл.114 т.1 ТЗ и на основание чл.206 ал.1 ЗТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лв. В жалбата се сочи, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения се иска санкционният акт да бъде отменен.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, се представлява от пълномощник, който от негово име поддържа жалбата, ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата, редовно призован, не изпраща представител в съдебно заседание.

РП Чепеларе, редовно и своевременно призована, не изпраща представител в съдебно заседание и не ангажира становище.

След като разгледа жалбата, изложените от страните доводи и като се запозна с материалите по делото, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 23.01.2018г. главен инспектор в РД със седалище Пловдив на КЗП З.Р. и главен инспектор К.К. в РД със седалище Бургас на КЗП извършили съвместна проверка в апартаменти за гости „…", находящ се в к.к.П., община Ч., по спазване изискванията на ЗТ и Наредбата за изисванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията (НИМНЗХРРОКОПСДПК). Установили, че търговският обект е в работен режим и че в него на потребителите се предоставя туристическа услуга –хотелиерство, че разполага с 49 апартамента за гости, че е разположен в шестетажна монолитна сграда, като на 1-вия етаж се намира рецепция, лоби бар и ресторант. Констатирали, че в обекта /сградата/ има апартаменти, които са частна собственост и не се отдават; че на видно място на рецепция са поставени удостоверения за категория „три звезди" на апартаменти за гости „…", издадени от община Ч., в които се сочи, че са собственост на „…" ЕООД гр.В., че лице, извършващо дейност в обекта е „…" ЕООД с дата на издаване: 17.01.2018г., валидни до: 17.01.2023г. с номера, както следва: № 1043 за апартамент за гости „…" ап. 513; № 1044 за апартамент за гости „…" ап. 217; № 1045 за апартамент за гости „…" ап. 211; № 1046 за апартамент за гости „…" ап. 209; № 1047 за апартамент за гости „…" ап. 207; № 1048 за апартамент за гости „…" ап. 205; № 1049 за апартамент за гости „…" ап. 203; № 1050 за апартамент за гости „…" ап. 212; № 1051 за апартамент за гости „…" ап. 210; № 1052 за апартамент за гости „…" ап. 208; № 1053 за апартамент за гости „…" ап. 206; № 1054 за апартамент за гости „…" ап. 202; № 1055 за апартамент за гости „…" ап. 341; № 1056 за апартамент за гости „…" ап. 312; № 1057 за апартамент за гости „…" ап.306; № 1058 за апартамент за гости „…" ап. 302; № 1059 за апартамент за гости „…" ап. 301; № 1060 за апартамент за гости „…" ап. 415; № 1061 за апартамент за гости „…" ап. 412; № 1062 за апартамент за гости „…" ап. 406; № 1063 за апартамент за гости „…" ап. 515.

Инспекторите проверили апартаменти за гости „…" с №№ 210, 311 и 312, които били незаети към момента на проверката, при което било установено, че в тях не са налични: стенен аплик; мрежа против насекоми и съд за пране, както и че не се предоставя такъв съд при поискване.

За апартаменти за гости „…" № 402, 407, 401, 403, 517, 504, 505, 510, 506, 507, 509, 512, 508, 601, 606, 603, 604, 607, 608, 610, 101, 105, 103, 207, 701, 702, 704, 707, проверяващите констатирали, че няма поставено на видно място на рецепция и/или в апартаментите за гости временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристическия обект и/или удостоверение за утвърдена категория на туристическия обект и при поискване такива не им били представени. Администраторът Н.В.П., която им съдействала при проверката им представила входящ номер от ТУР-3 до ТУР-30 от 19.01.2018г., издаден от община Ч., като обяснила, че с този входящ номер са заявени документи до категоризиращия орган за категоризиране на описаните по-горе апартаменти за гости. При справка в регистъра на настанеите туристи инспекторите установили, че на 23.01.2018г. търговецът „…" ЕООД предоставя туристическа услуга - хотелиерство в туристически обект - апартаменти за гости „…" апартаменти №№ 402, 407, 401, 403, 517, 504, 505, 510, 506, 507, 509, 512, 508, 601, 606, 603, 604, 607, 608, 610, 101, 105, 103, 207, 701, 702, 704, 707, които не са категоризирани и на които не е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Във връзка с проверката бил изготвен констативен протокол, в който било посочено, че управителят на „…" ЕООД следва да се яви на 08.02.2018 г. в КЗП РД Пловдив.

На 15.02.2018 г. в РД Пловдив на КЗП се явил управителят на фирмата и представил 29 броя временни удостоверения за открита процедура по категоризиране на туристически обекти - апартаменти за гости „…", издадени от Община Ч. на 24.01.2018г., с адрес на обекта: к.к.П., база за отдих Апартаменти „…"; собственик: „…" ЕООД; ЕИК …; лице, извършващо дейност в обекта: „…" ЕООД, ЕИК …; срок на валидност на удостоверенията: 24.04.2018г., издадено от кмета на община Ч., както следва: № 34/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.607; № 33/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.610; № 32/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.608; № 31/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.601; № 30/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.707; № 29/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.709; № 20/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.603; № 27/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.606; № 26/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.101; № 25/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.Ц)5; № 24/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.103; № 23/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.517; № 22/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.701; № 21/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.705; № 20/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.505; № 19/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.702; № 18/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.704; № 17/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.512; № 16/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.511; № 15/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.508; № 14/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.509; № 13/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.507; № 12/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.504; № 11/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.510; № 10/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.506; № 9/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.407; № 8/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.401; № 7/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.403; № 6/24.01.2018г. за апартамент за гости „…" - ап.402.

В негово присъствие свидетелката Р. съставила акт за установяване на административно нарушение № К-039081/15.02.2018 г. срещу дружеството жалбоподател за това, че: по т.1 на 23.01.2018 г. предоставя туристическа услуга хотелиерство в туристически обект -Апартаменти за гости „…" ЕООД в к.к. П., които не отговарят на изискванията за определената му категория „три звезди“, съгласно Наредбата по чл.121, ал.5 от Закона за туризма, а именно: Не отговаря на Раздел VI „Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, услуги и обслужване в стаи за гости и апартаменти за гости", № по ред II. Общи изисквания за обзавеждане за категории „една звезда", „две звезди" и „три звезди". 4. Мрежи против насекоми на прозорците; Изисквания за категория „три звезди" 2. Стенен аплик; II. Общи изисквания за обзавеждане за категории „една звезда", „две звезди" и „три звезди" - 3. Съд за пране от Приложение № 2 към чл.17, т.2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията –нарушение на чл.114, т.2 ЗТ. В акта във връзка с това нарушение било посочено също, че при проверка на 23.01.2018 г. на апартаменти за гости „…" с №№ 210, 311 и 312, които не са заети към момента на проверката е установено, че няма: стенен аплик; мрежа против насекоми и съд за пране, както и не се предоставя такъв съд при поискване.

По т.2 актът е съставен за това, че на 23.01.2018г. търговецът „…" ЕООД предоставя туристическа услуга - хотелиерство в туристически обект - апартаменти за гости „…" с номер на апартаментите 402, 407, 401, 403, 517, 504, 505, 510, 506, 507, 509, 512, 508, 601, 606, 603, 604, 607, 608, 610, 101, 105, 103, 207, 701, 702, 704, 707, които не са категоризирани и за тях не е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране-нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ.

Актът бил съставен от инспектор Р. в присъствието на колежките й М.Т. и Б.Ц. Бил предявен на П.И.-управител на дружеството и той го подписал. Подал 2 бр. писмени възражения.

Въз основа на АУАН било издадено обжалваното НП, с което на „…" ЕООД по т.1 за нарушение на чл.114 т.2 от Закона за туризма /ЗТ/, на основание чл. 208 ЗТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лв., по т.2 за нарушение на чл.114 т.1 ТЗ и на основание чл.206 ал.1 ЗТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лв.

Жалбата е допустима като подадена в срок от лице с интерес да обжалва, а разгледана по същество – неоснователна.

При проверка за допустимост и редовност на жалбата, съдът установи следното: Санкционният акт е връчен на Я.Ч. на 07.06.2018 г. видно от представеното по преписката известие за доставяне на „…“ЕАД, а жалбата е подадена по пощата на 06.08.2018 г. Съгласно чл. 58, ал.1 от ЗАНН, НП следва да се връчи лично срещу подпис на нарушителя. В случая последният е ЮЛ и връчването е следвало да се извърши на законния представител на дружеството, на лицето, оправомощено да го представлява, респ. да получава книжа, съобщения, кореспонденция. Съобразно правилата на чл. 180, ал.5, ал.6 и ал.7 НПК връчването на ЮЛ става срещу подпис на длъжностното лице, натоварено да приема книжата, което подписва разписка със задължение да ги предаде, като в разписката се отбелязват името и адреса на лицето, чрез което става връчването и отношенията му с лицето, на което следва да бъдат връчени. В случая е налице яснота относно лицето, което е получило съобщението и длъжността му. Доколкото съобщението не е изпратено на адреса на дружеството жалбоподател в гр.В., а по адреса на проверявания обект в к.к.П. и от изисканата справка от „…“ЕАД се установява, че Ч. не е упълномощен служител за приемане на поща, съдът приема, че връчването на санкционния акт не е редовно и че жалбата се явява подадена в срок.

Съгласно разпоредбата на чл.114 т.1 ЗТ, лицата, извършващи хотелиерство в туристически обекти по чл.3 ал.2 т.1, 2 и 3, са длъжни да предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект, или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. От доказателствата по делото се установява, че на 23.01.2018г. стопанисваният от жалбоподателя туристически обект - апартаменти за гости „…" е бил в работен режим. В него се предоставяла туристическа услуга „хотелиерство”, а именно в апартаменти №№ 402, 407, 401, 403, 504, 505, 510, 507,512, 601, 606, 603, 607, 101, 105, 207, 702, 707, които не са били категоризирани и на които не е било издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Видно от регистъра на настанените туристи воден в обекта, на 22.01.2018 г. за срок от 22.01.2018 г. до 26.01.2018г. в стаи №№101, 504,505 и 510 са били настанени туристи; на 20.01.2018 г. за срок от 20.01.2018 г. до 26.01.2018г. в стаи №№401,403 са били настанени туристи. Видно от регистъра на настанените туристи воден в обекта, на 22.01.2018 г. за срок от 22.01.2018 г. до 26.01.2018г. в стаи №№101, 504,505 и 510 са били настанени туристи; на 20.01.2018 г. за срок от 20.01.2018 г. до 26.01.2018г. в стаи №№401,403 са били настанени туристи; на 23.01.2018 г. в стаи №№407,606,601,702 за срок от 23.01.2018 г. до 25.01.2018 г. са били настанени туристи.; на 08.01.2018 г. в стая №207 са били настанени туристи за срок от 08.01.2018 г. до 12.01.2018 г.

В справка декларация от 23.01.2018 г. администратора П. е посочила, че са заети 24 помещения, едни от които стаи №№402,407,401,403,504,505,510,601,606,603,207, описани по т.2 от НП.

По делото не са представени доказателства за това, че стаи с №№506,507,509, 508,517,604,608,103,701 и 704 описани в НП към датата на проверката или по-рано са ползвани от туристи. Доколкото от събраните доказателства обаче безспорно се установява, че в 18 от изброените в т.2 от НП стаи е предоставяна туристическата услуга хотелиерство без да са категоризирани и без за тях да е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, съдът намира, че жалбоподателят е извършил нарушение на чл.114 т.1 ТЗ.

До приключване на проверката по документи временни удостоверения за открита процедура по категоризиране, издадени от Община Ч. на 24.01.2018 г. са представени в КЗП РД Пловдив. Видно от представения на проверяващите талон с входящ номер на Община Ч. и писмо изх.№П-01-64/31.01.2018 г. на КЗП РД Пловдив, жалбоподателят е инициирал издаването им на 19.01.2018 г.

Съдът намира, че съставът на нарушението по чл.114 т.1 ЗТ, визирано от административнонаказващият орган е консумиран от „…" ЕООД ЕООД, което не е изпълнило задължението си да се снабди с удостоверение за категоризиране на една част от обекта или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране преди да предоставя туристическа услуга „хотелиерство” в 18 стаи.

Съгласно чл.206 ал.1 ЗТ на юридическо лице, което предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, се налага имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 10000 лв. Правилно в случая административнонаказващия орган е определил минимален размер на имуществената санкция, доколкото липсват данни за влезли в сила наказателни постановления във връзка с други нарушения извършени от жалбоподателя по ЗТ. За 10 от апартаментите описани в НП не се събраха доказателства, че е предоставяна туристическата услуга, но тази неточност не представлява съществено нарушение на процесуалните правила, докалкато безспорно в 18 бр. от изброените 28 апартамента са настанявани туристи и за тях удостоверение за категоризиране на една част от обекта или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране не са били издадени.

Съгласно разпоредбата на чл.114, т.2 от ЗТ лицата извършващи хотелиерство/или ресторантьорство в туристически обекти по чл.3, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от закона, са длъжни да предоставят туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно Наредбата по чл. 121, ал. 5 от ЗТ. Така цитираната като нарушена норма в санкционния акт препраща към изискванията на наредбата, приета по реда на чл. 121 ал. 5 от ЗТ- НИМНЗХРРОКОПСДПК. Именно с тази наредба се определят конкретните изисквания към видовете места за настаняване и заведения и минималните задължителни изисквания, на които местата следва да отговарят за да бъде определена категорията. Доколкото за апартаменти за гости "…" е било издадено удостоверение категория „три звезди“, предоставените услуги е следвало да отговарят на изискванията към този тип места за настаняване съгласно чл.17 ал.1 т.2 от НИМНЗХРРОКОПСДПК. В Приложение №1 към Наредбата са изброени изискванията към туристическите обекти от тази категория. От показанията на разпитаните по делото свидетели Р. и К. съдът приема за установено, че на 23.01.2018 г. жалбоподателят е осъществявал хотелиерство в аратаменти за гости „…“, но туристическата услуга не е отговаряла на изискванията за категорията на туристически обект „три звезди“, а именно: в апартаменти№№ 210, 311 и 312, които не са били заети към момента на проверката е установено, че няма: стенен аплик; мрежа против насекоми и съд за пране, както и не се предоставя такъв при поискване.

Изискването за наличие в туристически обект „три звезди“ на мрежи против насекоми по прозорците е посочено в Приложение № 2 от Наредбата, Раздел VI „Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, услуги и обслужване в стаи за гости и апартаменти за гости", т. I. Общи изисквания за обзавеждане за категории „една звезда", „две звезди" и „три звезди". 4. Мрежи против насекоми на прозорците.

Изискването за наличие в туристически обект „три звезди“ на съд за пране е посочено в Приложение № 1 от Наредбата, Раздел VI „Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, услуги и обслужване в стаи за гости и апартаменти за гости", т. II. Общи изисквания за обзавеждане за категории „една звезда", „две звезди" и „три звезди". 3. Съд за пране.

Изискването за наличие в туристически обект „три звезди“ на стенен аплик е посочено в Приложение № 1 от Наредбата, Раздел VI „Изисквания към категориите", Изисквания за категория „три звезди". т.2. Стенен аплик.

Видно от декларация на Н.П. -администратор, 21 бр. от помещенията в апартаменти за гости "…" са категоризирани. Не се спори и съдът приема за установено, че за трите проверени помещения са издадени удостоверения за категория“три звезди“, но стенни аплици, съдове за пране и мрежи против насекоми в тях не са били поставени. Съдът кредитира показанията на свидетелките Р. и К. в тази насока като обективни и незаинтересовани. Липсата на съдове за пране се потвърждава и от показанията на свидетеля воден от жалбоподателя С.И.-управител на ресторанта в туристическия обект. Разпитан в последното с.з. по делото, той казва: “Има вече закупени легени и те се дават при поискване.“. Във второто си писмено възражение от 19.02.2018 г. срещу АУАН управителят И. сочи, че е сключил договор за изработка и доставка на комарници на 16.02.2018 г. и че на 19.02.2018 г. е закупил легени. Тези действия обаче е предприел след проверката. Налага се изводът, че жалбоподателят е извършил нарушение на чл.114, т.2 от ЗТ, тъй като е предоставял труристически услуги в туристическия обект, който не е отговарял на изискванията за определената му категория съгласно Наредбата по чл. 121, ал. 5 от ЗТ. Спори се относно липсата на аплици. Жалбоподателят твърди, че са налични стенни нощни лампи, но доколкото в наредбата е посочено, че следва да са нилични, както аплик, така и нощни лампи, съдът кредитира преценката на свидетелите К. и Р., че аплик е липсвал.

Въз основа на гореизложеното съдът приема за безспорно установено от доказателствата по делото, че жалбоподателят е извършил нарушението по чл.114 т.2 от ЗТ, за което е ангажирана административнонаказателната му отговорност. АНО правилно е определил за нарушението имуществена санкция в предвидения в закона минимален размер от 1000,00лв. Съгласно чл. 208 ЗТ хотелиер или ресторантьор, който в категоризиран туристически обект предоставя туристически услуги, които не съответстват на изискванията за определената категория, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Съдът не споделя доводите на жалбоподателя за процесуални нарушения допуснати от АНО в хода на административнонаказателното производство.

В жалбата се сочи, че НП е издадено след повече от 1 месец след съставяне на АУАН и се прави извод за нарушение по чл.52 ЗАНН. Според съда обаче в разпоредбата на чл.52 ал.1 изр.първо ЗАНН, съгласно която наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването й, се предвижда срок за произнасяне по преписка с АУАН, а не с НП, освен това този срок е инструктивен.

Не са налице нарушения на сроковете на чл.34, ал.1 от ЗАНН, предвид посочената дата на извършване на нарушението 23.01.2018 г., след като актът за установяване на административно нарушение е съставен около месец след това – в годишния срок от извършването на нарушението и тримесечния срок от откриване на нарушителя. Обжалваното наказателно постановление е съставено около 2 месеца след съставяне на акта в шестмесечния срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН.

Жалбоподателят признава липсата на мрежи против насекоми на прозорците в стаите, но възразява и срещу тези констатации, считайки че органа по категоризация е следвало да даде предписания в тази насока. Даването на предписания и неизпълнението им не са предвидени в ЗТ като предпоставка за законосъобразно налагане на санкция при констатирано нарушение по чл.114 т.1 ЗТ. Обстоятелството, че Община Ч. е издала удостоверения за категория три звезди на апартаменти, които не отговарят на категорията, означава единствено, че съответните длъжностни лица не са извършили прецизна проверка отговаря ли обекта на предвидените в наредбата изисквания и не санира допуснатото нарушение от търговеца. В жалбата се развиват съображения, че мрежи против насекоми на прозорците в стаите не е необходимо да има, тъй като търговският обект е в планински курорт и през зимния сезон такива не са необходими. Доколкото обаче този обект ще функционира и през летния сезон, според съда необходимост от монтиране на такива мрежи има.

В пледоарията си процесуалният представител на жалбоподателя сочи, че доколкото в наредбата изискванията за съд за пране и мрежи против насекоми са обозначени със знак"*", в правомощията на органа по категоризацията е дали да ги изисква в наличност или не. От даденото в Приложение №2 към наредбата обяснение какво означава знакът звезда се установява, че със символ „*“ са отбелязани изискванията, за които се допускат предписания. Според съда това означава, че съответният орган може направи преценка дали издаде заповед за принудителна административна мярка с предписания или не, а не че категоризиращият орган може да прецени дали да категоризира обекта при липса на тези елементи от обзавеждането.

Не са налице основания за прилагане на нормата на чл. 28 ЗАНН, не се установяват факти и обстоятелства, въз основа на които да се приеме маловажност на нарушенията. Маловажни са нарушенията, които разкриват по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с типичния случай и се отличават помежду си по „наличието на очевидност, несъмненост на маловажността на извършеното нарушение”. В случая проверяващите в период от около месец са констатирали предоставяне на туристическа услуга несъответстваща на категорията на туристическия обект, което от своя страна сочи на бездействие от търговеца през немалък период от време. Вярно е, че на 19.01.2018 г. „…" ЕООД е поискало от Община Ч. откриване на процедура по категоризация на 28 апартамента, но вместо да изчака стартирането й с издаване на временни удостоверения, жалбоподателят е започнал да настанява туристи в някои от тях още от началото на годината, както се установява от съответния регистър.

По тези съображения съдът счита, че наказателното постановление е законосъобразно и затова следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № К-039081/11.04.2018 г. на директора на Регионална дирекция на КЗП за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив, с което на „…" ЕООД ЕИК: …, със седалище и адрес на управление: гр.В., р-н ...., ул. „…" № …, ет…., ап…., представляван от управителя П.К.И., по т.1 за нарушение на чл.114 т.2 от Закона за туризма, на основание чл. 208 ЗТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лв., по т.2 за нарушение на чл.114 т.1 ЗТ и на основание чл.206 ал.1 ЗТ му е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението му пред АдмС Смолян.