Протоколно определение от 04.01.2019 г. по НОХД № 137/2018 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Съдът намира, че с представеното споразумение са уредени всички въпроси по чл.381, ал.5 НПК. За престъплението, за което е повдигнато обвинение по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ и ”б” от НК се предвижда наказание „Лишаване от свобода” от две до десет години. Допустимо е сключване на споразумение, съобразно правилата на чл.381, ал.2 НПК. Подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, съгласен е с последиците от споразумението, признава се за виновен, заявява, че доброволно е подписал споразумението. В тази връзка съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено  и затова,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА, на основание чл.384, вр. чл. 382, ал.7 НПК, постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 137/2018г. по описа на Районен съд гр.Чепеларе, сключено между  В.М.К. - прокурор в Териториално отделение Чепеларе към Районна прокуратура-гр.Смолян и адвокат Н.П. от Адвокатска колегия-гр.С.–служебен защитник на подсъдимия Г.Б.И..

Подсъдимият по посоченото по-горе дело Г.Б.И., роден на ...... г. в гр.П., живущ в гр.П., ........, с ЕГН: ....., се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, че е извършил престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ и ”б” от НК, като на 30.12.2017 г., за времето от 01,30ч. до 06,30ч., в к.к. „П.”, общ.Ч., обл. С., от стая на ... етаж в хотел „.....”, е отнел чужди движими вещи-маратонки марка „Адидас”, на стойност 90,00 лв., собственост на В.Н.К.  от гр.Я., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, както и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и за поне едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, а именно: със Споразумение № 71 от 19.11.2013 г. по НОХД № 1491/2013г. на ОС-гр.П., влязло в сила на 19.11.2013 г., за извършено престъпление по чл.199, ал.1, т.4, вр. чл.198, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.”б”, във вр. с чл.20 ал.2 от НК, му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип; с протокол от 08.02.2013г ПРС- XIX н.с по НОХД № 8180/2012 кумулира на основание чл.25, ал.1 във вр  чл.23 ,ал.1 от НК наказанията, наложени по НОХД № 947/2010 и НОХД № 6397/2010г, като определя едно общо най-тежко наказание в размер на пет месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от три години ; с протокол от 13.05.2013г. ПРС VII н.с. по ЧНД № 2205/2013г кумулира на основание чл.25 във вр.с чл.23 от НК, наложени по НОХД № 8180/2012г по описа на ПРС-XIX н.с., с определение № 951/03.12.2012г в размер на осем месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим по НОХД № 1118/2013г. по описа на ПРС-VII н.с., с определение № 265/10.04.2013г в размер на осем месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим, като му определя едно общо най-тежко от така наложените наказания в размер на осем месеца лишаване от свобода. На основание чл.24 от НК увеличава така наложеното общо най-тежко наказание с два месеца лишаване от свобода или общо десет месеца лишаване от свобода. На основание чл.61 т.2 във вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС определя първоначален „строг“ режим за изтърпяване на наложеното общо и най-тежко и увеличено наказание в размер на десет месеца лишаване от свобода.

Деянието е извършено от подсъдимия с пряк умисъл, тъй като е съзнавал обществено-опасния му характер, предвиждал е неговите обществено-опасни последици и е искал тяхното настъпване.

Съгласно доказателствения материал по делото, беше постигнато споразумение, че са налице предпоставките по чл.384, ал.1 от НПК за решаване на наказателното производство със споразумение спрямо Г.Б.И., като няма пречки съгласно чл.381, ал.2 от НПК и причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени.

Предвиденото в Наказателния кодекс наказание за престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ и ”б” от НК е “лишаване от свобода от две до десет години“.

Налага се наказание на Г.Б.И., с ЕГН: ....., от гр.П., при условията на чл.55, ал.1, т.1 за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ и ”б” от НК, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален "СТРОГ" режим на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС, като на основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимият е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, по ЗМВР със Заповед за задържане на лице № 373зз51/30.12.2017 г. по описа на РУ-Чепеларе, като един ден задържане следва да се зачете за един ден “лишаване от свобода”.

Вещественото доказателство - 1 бр. маратонки марка "Адидас", бели на цвят с три черни ленти от двете страни да бъдат върнати на собственика им В.Н.К. , ЕГН ....., с адрес гр.Я., ж.к...... № ...., вх...., ет...., ап.... , а вещественото доказателство 1 бр. диск, приложен по досъдебно производство № 173/2018 г. по описа на РУ-Чепеларе да  бъде унищожен като вещ без стойност. 

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият Г.Б.И. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр.Смолян, направените разноски на досъдебното производство за изготвяне на експертиза в размер на 197,84 лева /сто деветдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/.

Съдът намира, че ще следва да бъде прекратено производство по  делото, поради постигнатото споразумение,  затова на основание чл.24, ал. 3 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 137/2018г. по описа  на Районен съд Чепеларе, образувано против Г.Б.И., за извършено от него престъпление по чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ и ”б” от НК, поради постигнато споразумение.

ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение “Подписка” до привеждане на наказанието в изпълнение.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.