Решение № 12/14.01.2019 г. по АНД № 148/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН, въз основа на жалба, предявена от З.С.С., ЕГН ...., с адрес гр.С., ул. „.....“ №..... против наказателно постановление № 17-0373-000019/19.01.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Смолян, РУ - Чепеларе, с което на основание чл.638, ал.5 от Кодекса за застраховането му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 800 лв. /осемстотин лева/ за нарушение на чл. 638, ал.3 от КЗ.

В жалбата си въззивникът твърди, че обжалваното НП е незаконосъобразно, като единственото възражение, което прави е това, че не е носел гражданската отговорност в себе си. Посочва, че ще я представи допълнително. По същество се цели отмяна на обжалваното наказателното постановление.

В съдебно заседание въззивникът редовно призован, не се явява и не се представлява.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител.

РП Смолян – териториално отделение Чепеларе не изпраща представител и не взема становище.

След преценка на доводите на жалбоподателя и с оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

На 13.01.2017г., около 19:00ч. Б.А.и Б.Г. - служители при РУ - Чепеларе осъществявали дежурство по автоконтрол като автопатрул, разположен на КПП в к.к. Пампорово. По същото време в посоченото направление и пътен участък се движел управлявания от въззивника л.а. Фиат Улисе, с рег. №....., собственост на Н.П.С. от гр.С.. Водачът бил спрян от полицейските служители с оглед извършване на проверка. В хода на проверката въззивникът не представил договор за сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Въз основа на така установените факти, св. С. съставил на въззивника АУАН за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ, въз основа на който е издадено обжалваното НП, с което на основание чл.638, ал.5 от КЗ, при цялостно възпроизвеждане на фактическите констатации от акта, на жалбоподателя било наложено наказание „глоба“ в размер на 800лв., като изрично е посочено, че деянието е повторно.

В хода на съдебното производство са приобщени към материалите по делото материалите по АНП, както и заверено копие на НП № 16-4332-008340/24.06.2016г. на Зам. Началник Отдел към СДВР, Отдел Пътна полиция СДВР, с отбелязване, че е влязло в сила на 09.12.2016г. Разпитани по делото са актосъставителят Д.С. и свидетелите при установяване на нарушението и съставяне на АУАН – Б.Г. и Б.А.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства по АНП, както и от гласните доказателства, приобщени към делото, които преценени в тяхната съвкупност са логически свързани и последователни, поради което съдът ги кредитира.

Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността и обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание прави следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е от надлежна страна, в законоустановения срок за обжалване и е приета от съда за разглеждане, но по същество е неоснователна.

Наказателно постановление №17-0373-000019/19.01.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Смолян, РУ - Чепеларе, е издадено от компетентен орган, съгласно препис от заповед № 345з-5/05.01.2016г. на Директора на ОДМВР – Смолян.

В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния срок, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Вмененото във вина на въззивника нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава. Посочена е нарушената материалноправна норма, като наказанието за нарушението е индивидуализирано.

Съдът счита, че от събраните в хода на съдебното производство доказателства и конкретно от приложена Застрахователна полица № BG/07/117000273623, с изрично посочване в същата за начало на застрахователния период 20:24:00ч. на 13.01.2017г., безспорно се установява, че на посочената в НП дата и час /13.01.2017г. в 19.00ч./ жалбоподателят е управлявал МПС без да притежава валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност”, с което е нарушил разпоредбата на чл. 638, ал.3 от КЗ.

Правилно е приложен материалния закон, като след като АНО констатирал цитираното нарушение, въз основа на АУАН и материалите по АНП, същият е санкционирал жалбоподателя, на основание чл.638, ал.5 от ЗАНН, доколкото е установил наличие на повторност на деянието.

Признака за повторност се явява квалифициращ, водещ до по-тежко наказание. Към датата на установяване на нарушението с АУАН, актосъставителят няма правомощия да проследява дали и кога нарушителя е наказван с влезли в сила НП, каквито възможности и правомощия има наказващия орган. Ето защо, а и с оглед това, че няма предвиден състав на административно нарушение като повторен, то правилно признака за повторност е обсъждан само в НП и с оглед на това е определено и наказанието.

Съгласно §1, т.51 от ДР на КЗ "повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.

Видно от събраните в хода на делото доказателства с НП №16-4332-008340/24.06.2016г. на Зам. Началник Отдел към СДВР, Отдел Пътна полиция СДВР на въззивника е ангажирана административнонаказателната отговорност за извършено нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ. НП е влязло в сила на 09.12.2016г.

Предвид гореизложеното, съдът приема, че безспорно доказан е и квалифициращия признак –„повторност“. В тази връзка, въпреки липсата на описание на наказателното постановление, дало основание за приемане на хипотезата на повторност и датата на влизането му в сила, които обстоятелства категорично следва да намерят отражение в процесното наказателно постановление, то с оглед конкретиката на случая не е налице нарушаване правото на защита на въззивника. В случая, за да достигне до горния извод съдът съобрази това, че именно въззивникът в хода на проверката е представил на контролните органи НП №16-4332-008340/24.06.2016г., поради което очевидно е знаел, че осъществява същото по вид административно нарушение, за което вече веднъж е санкциониран и то преди месец и четири дни.

Критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е този, че нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение по въпроса, или когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. В унисон с горното, с Решение №179/04.05.2018г. по кнахд № 79/2018г. Административен съд – Смолян приема, че съществено процесуално нарушение е налице само тогава, когато съществено се нарушават съществени процесуални норми, което води до ограничаване правата на нарушителя до степен да не може да организира защитата си или го поставят в условията на процесуална изненада, какъвто случай не е настоящия.

В хода на съдебното производство въззивникът не е представил доказателства, установяващи твърденията му, изложени в жалбата, че фактическата обстановка описана в НП е различна от действителната такава, а именно, че към момента на осъществяване на нарушението е имал валидно сключен и действащ договор за застраховка „Гражданска отговорност” по отношение на управлявания автомобил, което се явява и единствено му възражение, посочено в жалбата.

Като взе предвид, че санкцията е определена в абсолютния, предвиден в закона размер, съдът счете че не е необходимо да се произнася по отношение на индивидуализацията на същата.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-0373-000019/19.01.2017г.на Началник РУП към ОДМВР Смолян, РУ - Чепеларе, с което на З.С.С., ЕГН ...., с адрес гр.С., ул. „.....“ №..... на основание чл.638, ал.5 от Кодекса за застраховането му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 800 лв. /осемстотин лева/ за нарушение на чл. 638, ал.3 от КЗ.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд – Смолян по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

След влизане в сила на съдебното решение, АНП да се върне на наказващия орган по компетентност.