Решение № 137/20.11.2018 г. по АНД № 152/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по жалба от С.К.Т., ЕГН …, с адрес гр.П., ул. „…” №…, ет…. срещу eлектронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия К № 2096733 на ОД на МВР Смолян, с което на основание  чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т.2 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание – "Глоба" в размер на 50 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на издадения електронен фиш, като се навеждат доводи за нарушение на материалния закон и процесуалните правила по установяване и санкциониране на административното нарушение. Конкретно се сочи, че нарушението не е извършено, че няма данни кога е издаден електронния фиш, че неясно остава мястото на нарушението - дали е в населено място, дали е в гр. Смолян или гр.Чепеларе. Никъде в електронния фиш не било посочено, че е отчетен и толеранс от - 3км, поради което жалбоподателят приема, че такъв не е отразен. Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакувания електронен фиш на ОД на МВР Смолян.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от процесуален представител, който от негово име поддържа изложеното в жалбата. По същество моли за отмяна на обжалвания акт.

Издателят на електронния фиш – ОД на МВР Смолян, редовно призован, не изпраща представител и не взема становище.

РП Чепеларе, не изпраща представител.

Съдът, след като се запозна с представените по делото доказателства, намери за установена следната фактическа обстановка:

На 14.04.2018г. в 15.17 часа с автоматизирано техническо средство вид TFR1-M №617, с клип № 1826 било заснето движение на мотоциклет марка „ХОНДА ЦБ 600 Ф”, с рег. №…, със скорост от 66км/ч – над разрешената скорост в населено място - 50км/ч и е посочено повишение от 16км/ч.

Въз основа на заснетото бил издаден електронен фиш, в който като нарушител е вписано името на С.К.Т., ЕГН …, в качеството му на собственик на горепосоченото моторно превозно средство. В останалата част на фиша е вписано движение с установена скорост от 63 км/ч – превишаване с 13 км/ч. В случая при издаването на електронния фиш административнонаказващият орган се е съобразил с обстоятелството, че максимално допустимата грешка при измерване на скорост при полеви условия в обхват от 3 до 100 км/ч с техническо средство мобилна система за видеоконтрол „TFR1-M" с инд.№ 617/12 е +/- 3 км/ч и е приел по-ниска скорост на движещия се автомобил от 63 км/ч., което е по-благоприятно за нарушителя, вместо реално отчетената от техническото средство скорост от 66 км/ч. За дата и час на нарушението са вписани показанията на техническото средство.

Видно от представено от въззиваемата страна извлечение, наименовано „преглед на фиш“ /л.8/ датата на издаване на електронния фиш е 01.06.2018г., което обстоятелство не е оспорено от насрещната страна.

Видно от приложените Удостоверение за одобрен тип средство за измерване и Протокол от проверка от 30.10.2017г. на мобилна система за видеоконтрол TFR1-M № 4835 с инд. № 617/12 техническото средство е годно и е преминало последваща проверка.

За място на нарушението в електронния фиш е вписано: „в Смолян, Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” до входа за СБА. Посока на движение от гр.Чепеларе към гр.Пловдив. Камерата насочена към гр.Пловдив”.

По преписката е приобщен протокол за използване на АТСС от 16.04.2018г, от който се установява, че контрол на скоростта на движение на МПС на 14.04.2018г. е извършван с АТСС TFR1-M № 617 в гр.Чепеларе, път II-86 – 76+400км, СБА, като видеоконтрол е осъществяван от 14.30 часа до 16.15 часа. Автоматизираното техническо средство е било разположено в служебен автомобил с рег.№ … и с него е извършван контрол на движещите се в посока от гр.Смолян към гр.Пловдив моторни превозни средства.

По искане на въззивника по делото е приобщено „Техническо описание и инструкция за експлоатация“ на мобилната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение.

Изложената фактическа обстановка се установява от представените по делото писмени доказателства, както и приложения снимков материал от заснет клип с №1826, с техническо средство радар № 617. Така приложения снимков материал, съгласно чл. 189, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, като изготвено с техническо средство и система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и като такова е приобщено по делото.

Жалбата е процесуално допустима. Електронният фиш следва да бъде връчен срещу подпис на нарушителя съгласно чл. 58, ал.1 от ЗАНН или с препоръчано писмо с обратна разписка, съгласно чл.189, ал.5 от ЗДвП. В настоящия случай електронния фиш е получен на 26.09.2018г., а жалбата е с вх. № 345000-8100/05.10.2018г.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

Електронният фиш е своеобразен властнически акт с установителни и санкционни функции. В този смисъл има характеристиките на АУАН и НП по отношение на правното му действие, но формата и начинът му на издаване са регламентирани само и единствено в  чл. 189, ал.4 от ЗДвП (ДВ, бр.101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017г.), без да са приложими правилата на ЗАНН за форма, съдържание и реквизити. Според  чл. 189, ал. 4 ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. В конкретния случай, съставеният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство формално отговаря на изискванията на  чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяваща вида на данните, които следва да бъдат вписани в него и съответства на утвърдения със заповед на Министъра на вътрешните работи образец.

Съгласно разпоредбата на  чл. 189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Горното, предвижда установяване на нарушението в един последващ момент, в който нарушителят не е на местонарушението, което дава възможност за издаване на електронен фиш. От друга страна, съгласно чл.9, ал.3 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата по време на измерване на скоростта от мобилно АТСС служителят може да осъществява наблюдение за функционирането на уреда или да осъществява регулиране и подпомагане на движението, както и контрол за спазване правилата на движение, поради което физическото му присъствие не изключва отново възможността за издаване на ел. фиш. В настоящия случай не се установиха данни за обстоятелства, които да доведат до опорочаване начина на констатиране на нарушението - присъствие на контролния орган и нарушител при установяване и заснемане на нарушението, което би изисквало съставяне на АУАН, но не и на електронен фиш.

Задължението за обозначаване на контролирания пътен участък отпадна с отмяната на чл.165 ал.2 т.8 ЗДвП с ДВ бр.54 от 05.07.2017 г., поради което и съдът намира, че този въпрос не следва да бъде обсъждан.

Настоящият състав не споделя възраженията на въззивника досежно наличието на съществено процесуално нарушение, което да води до ограничаване на правата му.

Съгласно приетото в Решение №331/12.09.2018г. по кнахд № 137/2018г. по описа на Административен съд – гр.Смолян данните за това кога е издаден електронния фиш не са необходим реквизит от съдържанието на фиша, съгласно чл.189, ал. 4 ЗДвП и липсата му не прави документа незаконосъобразен, защото формата Ad solemnitatem е спазена. Същевременно обаче, датата на издаване на фиша е съществена с оглед давностните срокове по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Такъв реквизит е необходим Ad probationem – като форма за доказване, че ЕФ е бил издаден в тримесечния срок от установяване на нарушителя.

Доколкото, обаче, датата не е необходим реквизит от съдържанието, на основание чл.189, ал.4 от ЗДвП, настоящият състав намира, че установяването й може да бъде със събиране на всички допустими доказателствени средства. Така, видно от извлечение, наименовано „преглед на фиш“, неоспорено от въззивника, се установява, че датата на издаване е 01.06.2018г., поради което съдът намира, че тримесечният срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН е спазен.

Доколкото безспорно по делото се установява, че административнонаказващият орган се е съобразил с обстоятелството, че максимално допустимата грешка при измерване на скорост при полеви условия в обхват от 3 до 100 км/ч с техническо средство мобилна система за видеоконтрол „TFR1-M" с инд.№ 617/12 е +/- 3 км/ч и е приел по-ниска скорост на движещия се автомобил, то липсата на посочване в електронния фиш, че е отчетен толеранса не води до ограничаване правото на защита на въззивника, поради което не е съществено процесуално нарушение.

Не е такова нарушение и посочване мястото на нарушението в електронния фиш. При по-задълбочен анализ на изписаното: „в Смолян, Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” до входа за СБА. Посока на движение от гр.Чепеларе към гр.Пловдив. Камерата насочена към гр.Пловдив”, безспорно може да се изведе, че нарушението е извършено именно в гр.Чепеларе. Предполага се опита за посочване, че същото е в област Смолян, община Чепеларе, гр.Чепеларе, доколкото впоследствие ясно е посочена ул. „Беломорска“ до входа на СБА, която улица с такова наименование се намира именно в гр.Чепеларе, както и това, че посоката на движение е от гр.Чепеларе към гр.Пловдив. Липсва твърдяното противоречие и липса на възможност на нарушителя да разбере къде е извършил нарушението.

Не се възприемат и изложените от жалбоподателя оплаквания, че не е ясно дали нарушението е извършено в рамките на населеното място или не. Като се изхожда от конкретното нарушение – превишаване разрешената скорост в населено място, достатъчно е при описание на мястото посочване на населеното място, а именно в случая гр.Чепеларе и улицата. Посочване, че това е на ул. „Беломорска“, гр.Чепеларе, достатъчно индивидуализира мястото на нарушението и изключва възможността това да е извън населеното място. 

Предвид изложените по-горе съображения ЧлРС, намира че правилно  нарушението е квалифицирано по чл.21, ал.1 от ЗДвП и правилно административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана на основание чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП, съгласно който водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място се наказва за превишаване от 11 до 20 км/ч. с глоба от 50.00 лв.

С оглед на това, че наложеното на жалбоподателя наказание е в абсолютния размер, предвиден в санкционната норма, електронен фиш Серия К № 2096733 на ОД на МВР Смолян следва да се потвърди като правилен и законосъобразен.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

                                             Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш Серия К № 2096733 на ОД на МВР Смолян, с което на основание  чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП на С.К.Т., ЕГН …, с адрес гр.П., ул. „…” №…, ет…. е наложено административно наказание – "Глоба" в размер на 50 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, като законосъобразен.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Смолянски административен съд.