Решение № 14/17.01.2019 г. по AНД № 154/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН, въз основа на жалба, предявена от Х.Й.С., ЕГН ...., с адрес гр.С., ж.к. ......, вх....., ет...., ап..... против наказателно постановление № 18-0373-000006/19.01.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Смолян, РУ - Чепеларе, с което за извършено нарушение на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400лв. /четиристотин лева/.

В жалбата си въззивникът излага доводи за необоснованост на издаденото НП. Твърди се, че е притежавал гражданска отговорност, но била сбъркана датата на талона и на стикера. Твърди, че до 24 часа бил представил гражданска отговорност. Иска се НП да бъде отменено като незаконосъобразно.

В съдебно заседание, въззивникът редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител.

РП Смолян - Териториално отделение Чепеларе не изпраща представител.

След преценка на доводите на жалбоподателя и с оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

На 11.01.2018г. в 14.50ч. Р.С., П.Ч. и Д.С. - служители при РУ - Чепеларе осъществявали дежурство по автоконтрол като автопатрул, разположен на КПП в к.к. Пампорово, посока гр.Смолян. По същото време в посоченото направление и пътен участък се движел управлявания от въззивника л.а. Опел Вектра, с рег. №...., собственост на „....“ ООД,  гр.С.. Водачът бил спрян от полицейските служители с оглед извършване на проверка. В хода на проверката въззивникът не представил договор за сключена застрховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Въз основа на така установените факти, св. С. съставил на въззивника АУАН за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ, въз основа на който е издадено обжалваното НП, с което при цялостно възпроизвеждане на фактическите констатации от акта, на жалбоподателя било наложено наказание „глоба“ в размер на 400лв.

В хода на съдебното производство са приобщени към материалите по делото материалите по АНП. Разпитани по делото са актосъставителят Р.С. и свидетелите при установяване на нарушението и съставяне на АУАН – П.Ч. и Д.С..

Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства по АНП, както и от гласните доказателства, приобщени към делото, които преценени в тяхната съвкупност са логически свързани и последователни, поради което съдът ги кредитира.

Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността и обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание прави следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е от надлежна страна в законоустановения срок за обжалване и е приета от съда за разглеждане.

Наказателно постановление НП №18-0373-000006/19.01.2018г. е издадено от компетентен орган, съгласно Заповед № 345-5/05.01.2016г., копие от която е приложено към АНП.

В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния срок, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Вмененото във вина на въззивника нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава. Посочена е нарушената материалноправна норма, като наказанието за нарушението е индивидуализирано.

В случая, съдът намира, че НП съдържа необходимите реквизити, които обезпечават правото на наказаното лице да узнае какво нарушение се твърди, че е извършило. Както в АУАН, така и в НП се съдържа описание на нарушението с посочване на обстоятелствата, касаещи съставомерните признаци на същото.

Не съставлява съществено процесуално нарушение посоченото в НП, че основанието за налагане на глобата е чл.638, ал.3 от ЗДвП, вместо КЗ, като очевидно е налице допусната техническа грешка. Същата не е довела до накърняване правата на въззивника, който ясно е съзнавал за какво нарушение е ангажирана отговорността му, видно от съдържанието на жалбата му. Още повече словесно описанието на нарушението изцяло припокрива състава на нарушената правна норма, която в случая е правилно  посочена /чл.638, ал.3 от КЗ/ и изхождайки от факта, че въззивника се защитава срещу фактите, а не срещу правната квалификация, настоящият състав намира на още едно основание, че правото му на защита не е нарушено.

Съдът счита, че от събраните в хода на съдебното производство доказателства, безспорно се установява, че на посочената в НП дата и час жалбоподателят е управлявал МПС без да разполага с валидно сключен и действащ договор за застраховка "Гражданска отговорност", по отношение на автомобила, който управлява, чийто собственик е различно лице. Посоченото обстоятелство безспорно се установява както от показанията на свидетелите, така и от извършената служебна справка в интернет сайта на "Гаранционен фонд", който има общодостъпен характер, поради което информацията, съдържаща се в него следва да се съобрази като ноторноизвестен факт.

Горното се потвърждава и от приложената по делото Застрахователна полица №BG/07/...., видно от която към датата и часа /11.01.2018г. в 14.50ч./, в които е установено нарушението, за процесното МПС валиден и действащ договор за застраховка "Гражданска отговорност" не е бил сключен. Установява се, че периода на застрахователното събитие е с начало едва в 00.00ч. на 12.01.2018г.

В хода на съдебното производство въззивникът не е представил доказателства, установяващи твърденията му, изложени в жалбата, че фактическата обстановка описана в НП е различна от действителната такава, а именно, че към момента на осъществяване на нарушението е имал валидно сключен и действащ договор за застраховка „Гражданска отговорност” по отношение на управлявания автомобил.

Същевременно доколкото се касае за формално нарушение, осъществяването на което всякога застрашава обществените отношения, които е призвана да гарантира нормата на  чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането, както и доколкото не се установяват други обстоятелства, които сочат за липса или незначителност на обществената опасност на деянието, съдът намира, че не са налице предпоставките за прилагане нормата на чл. 28 от ЗАНН.

За да достигне до горния извод съдът съобрази и това, че в случая се касае за период по-голям от месец, в който по отношение на автомобила не е бил сключен договор за застраховка "Гражданска отговорност", което се установява от извършената служебна справка в сайта на "Гаранционен фонд", а именно считано от 07.12.2017г., когато е бил прекратен последният.

Поради изложеното, съдът намира, че правилно АНО е санкционирал въззивника на основание  чл. 638, ал. 3 от КЗ, доколкото същият с поведението си е реализирал нарушение, визирано в хипотезата на посочената норма.

Като взе предвид, че санкцията е определена в твърд размер, съдът счете, че не е необходимо да се произнася по отношение на индивидуализацията на същата.

С оглед на изложените съображения, съдът намира, че НП следва да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №18-0373-000006/19.01.2018г.на Началник РУП към ОДМВР Смолян, РУ – Чепеларе, с което за извършено нарушение на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането на Х.Й.С., ЕГН ...., с адрес гр.С., ж.к. ......, вх...., ет...., ап.... му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400 лв. /четиристотин лева/.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд – Смолян по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

След влизане в сила на съдебното решение, АНП да се върне на наказващия орган по компетентност.