Протоколно определение от 16.11.2018г. по НОХД № 157/2018г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид обстоятелствата по делото и становищата на страните, изразени в днешно съдебно заседание по отношение на внесеното за одобрение споразумение, прецени следното:

 По отношение на подсъдимия Н.К. е повдигнато обвинение затова, че за времето от 28.03.2018 г. до 30.03.2018 г. в гр.Чепеларе, при условията на продължавана престъпна дейност, е изкупувал в сградата на СБА в гр.Чепеларе и на ул."…" срещу дом № …. в гр.Ч. и е извършвал търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без лиценз, който се изисква по нормативен акт – чл.2, ал.1 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /търговска дейност с отпадъци, които не притежават опасни свойства, се извършва от търговци, регистрирани по ТЗ и притежаващи лиценз/, както следва: 1 брой метална пишеща машина с бели клавиши с тегло 4,5 кг.; различни по вид и количество метални автомобилни части с общо тегло от 204 кг.; 2 броя метални тръби и 3 броя плътен профил с кръгло сечение с общо тегло 1,5 кг. ; 1 брой пе-образен профил с тегло 19 кг.; 1 брой електрически метален бойлер с боядисан в бяло водосъдържател с тегло 49,5 кг.; 2 броя панелни радиатори за парноотоплителна инсталация с тегло 38,5 кг.; 2 броя ламарини, на едната от която има надпис "Двуседалков лифт Чепеларе Мечи връх" с тегло 42 кг.; различни по размер и цвят метални решетки с общо тегло 11 кг.; 1 брой автомобилен метален радиатор с тегло 2,5 кг.; различни по дължина, диаметър и вид електрически проводници с общо тегло 4 кг.; различни по вид, количество и форма метални отпадъци, поставени в кашон с размери 50 см./33 см./36см. с общо тегло 25,50 кг.; 1 брой бял чувал от изкуствен материал с метални отпадъци в него с тегло  13,5 кг., всичко възлизащо на 144,45 лева /след допуснатата поправка на очевидна фактическа грешка/ - престъпление по чл.234б, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

В съдебно заседание така внесеното за одобрение споразумение се поддържа от защитата и от представителя на държавното обвинение, като непротиворечащо на закона.

СЪДЪТ намира, че така постигнатото писмено споразумение противоречи на закона, което на основание чл.382, ал.7 НПК е пречка за неговото одобряване по следните съображения:

Видно от обвинителния акт спрямо подсъдимия К. е повдигнато обвинение за намерени в околностите на гр.Чепеларе две ламарини, на едната от които имало надпис „Двуседалков лифт Чепеларе Мечи връх“, както и алуминиеви части от стари хладилници, както и за собствени метални отпадъци, сред които е имало електрически бойлер, 2 броя панелни радиатори за парно и други метални отпадъци, като същите не са описани, но е посочено, че са събрани в чувал. Настоящият състав намира, че по отношение на тези вещи не може да бъде повдигнато обвинение по чл.234б, ал.1 от НК. Липсва съставомерност на деянието.

Отделно от горното, в противоречие със закона, настоящият състав намира, че престъплението е квалифицирано като продължавано престъпление, извършено при условията на чл.26 от НК, като с оглед непротиворечивата и трайна практика същото е продължено, а не продължавано престъпление. В този смисъл е Решение № 316 от 06.07.2012 г. по нак. д. № 984/2012 г. на Върховен касационен съд.

С оглед горното, ЧлРС намира, че по сочените от съда бележки по съдържанието не могат да бъдат отстранени чрез предлагане на промяна в него, доколкото на подсъдимия е повдигнато такова обвинение още в досъдебното производство.

Всичко гореизложено, по смисъла на чл.382, ал.7 НПК, е пречка за одобряването му. Затова на основание чл.382, ал.8 НПК делото следва да бъде върнато на РП – гр.Чепеларе. С оглед на горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ОДОБРЯВА така внесеното споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 157/2018 г. по описа на Районен съд гр.Чепеларе.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 382, ал.8 от НПК съдебното производство по НОХД № 157/2018 г. по описа на Районен съд - гр.Чепеларе и ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр.Чепеларе.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието закрито в 11,30 часа.