Решение № 6/08.01.2019 г. по АНД № 161/2018 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Производството е по реда на чл.59 ЗАНН, във вр. с чл.189, ал.8 ЗДвП.

Образувано е по постъпила жалба от В.Т.М. EГН: ...., с адрес: с.С., общ.Р., обл.С., против електронен фиш серия К №2159609, издаден от ОД на МВР гр.Смолян, с който за нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.5 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600 лева. Жалбоподателят моли електронният фиш да бъде отменен като незаконосъобразен, издаден при съществени процесуални нарушения и в несъответствие с фактическата обстановка.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Процесуалният му представител адв.О. поддържа подадената жалба в писмено становище.

Ответникът по жалбата ОД на МВР Смолян, редовно призован, не изпраща представител в съдебно заседание.

РП Чепеларе, редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание, не ангажира становище.

От събраните по делото писмени доказателства и като взе предвид становищата на страните, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е допустима като подадена в срок от лице, с интерес да обжалва. Разгледана по същество, тя се явява неоснователна.

Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 2159609 на ОД на МВР гр.Смолян е издаден срещу В.Т.М. за това, че на 04.05.2018 г., в 19:15 часа, в град Чепеларе, на път трети клас - 864 -1+900 км / бензиностанция "Петрол"/ е управлявал в посока на движение от град Пловдив към град Смолян лек автомобил „Мерцедес 190 Е“ с рег.№.... със скорост от 84 км.ч., при разрешена скорост 40 км.ч., т.е. с превишение на скоростта от 44 км.ч.- нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП, за което на основание чл.189, ал.4,във вр. с чл.182, ал.1, т.5 ЗДвП, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600 лева.

В електронния фиш е посочено, че нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство (АТС) TFR1-M №617. Видно от клип №2088, радар №617 от 04.05.2018г., направен в 19:15ч., който по смисъла на чл.189, ал.15 ЗДвП представлява веществено доказателствено средство, автомобилът с рег.№.... се е движeл с измерена скорост 87 км.ч. От справка от база данни КАТ е видно, че автомобилът към датата на нарушението е собственост на жалбоподателя.

От протокол за последваща проверка от 30.10.2017г. се установява, че мобилната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение с идентификационен номер 617/12, тип „TFR1-M” , е преминала последваща проверка в Български институт по метрология на 30.10.2017г. и отговоря на метрологичните изисквания; че допустимата грешка при измерване на скоростта до 100 км/ч е плюс –минус 3 км/ч. По делото е представено удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835/24.02.2010г. на БИМ, от което се установява, че то е издадено на „Тинел Електроникс” ООД град София, относно мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип „TFR1-M”, вписано в регистъра на одобрени за използване средства за измерване под № 4835, че срока на валидност на мобилната система е до 24.02.2020г.

Приобщен е протокол за използване на АТС от 08.05.2018г, от който се установява, че контрол на скоростта на движение на МПС на 04.05.2018г. е извършван с АТС TFR1-M № 617 в гр.Чепеларе, на път III-864 1+900 км., при бензиностанция „Петрол“, като видеоконтрол е осъществяван от 16,00 ч. до 19,40 ч. Автоматизираното техническо средство е било разположено в спрян служебен автомобил с рег.№...., позициониран на път III-864 1+900 км. и с него е извършван контрол на движещите се в посока от гр.Пловдив към гр.Смолян моторни превозни средства. От протокола е видно, че за контролирания участък от пътя е въведено ограничение за движение на МПС с не повече от 40 км.ч.

Мястото на нарушението в ЕФ е описано по три начина: с посочване на населеното място, в което е извършено нарушението (гр.Чепеларе), като километър от републиканската пътна мрежа (на път III-864 1+900 км. и чрез наименование на търговски обект разположен на пътя бензиностанция „Петрол“). Ноторно известно е обстоятелството, че бензиностанция „Петрол“ в гр.Чепеларе няма. Такава се намира в к.к.Пампорово, в началото на курорта при пътуване от гр.Чепеларе. Доколкото от представената от Областно пътно управление гр.Смолян схема за организация на движението се установява, че на път III-864 1+900 км. се намира бензиностанция „Петрол“, съдът приема, че нарушението е извършено в рамките на населено място – в к.к.Пампорово. С посочване, че мястото на нарушението е гр.Чепеларе не е допуснато съществено процесуално нарушение ограничаващо правото на защита на жалбоподателя, доколкото другите две описания на местонарушението ясно и точно го обозначават; още повече, че к.к.Пампорово се намира в района на община Чепeларе.

От представената от Областно пътно управление – гр.Смолян извадка от плана за организация на движението в процесния участък с информация за пътен знак В26 за ограничаване на скоростта на движение на МПС, се установява, че при км 1+800 е налице поставен пътен знак В26 с ограничение на скоростта – 40км/ч. Той се възприема от движещите се от гр.Пловдив към гр.Смолян водачи.

Съгласно чл.21, ал.1 ЗДвП при избиране скоростта на движение на водача на пътното превозно средство от категория В, е забранено да превишава 90 км.ч. извън населеното място, а съгласно ал.2 на същата разпоредба, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак. От представените по делото доказателства, съдът приема за безспорно установено обстоятелството, че жалбоподателят В.М. е управлявал лек автомобил рег.№.... на 04.05.2018 г. в 19:15 часа на път III-864 1+900 км. при бензиностанция „Петрол“, находяща се в к.к.Пампорово в посока от гр. Пловдив към гр.Смолян със скорост 84 км.ч. Като водач на МПС той е следвало да съобрази поведението си с поставения пътен знак В26 при км.1+800, въвеждащ ограничение на скоростта – 40км/ч., но не го е направил и така е допуснал вмененото му нарушение. Доколкото В.М. не е подал декларация по чл.189, ал.6 ЗДвП, в която да посочи друго лице, на което е предоставил за ползване и управление автомобила, съдът намира, че именно той е бил негов водач. Той е извършил вмененото му нарушение по чл.21 ал.2 ЗДвП, от което следва, че административнонаказателната му отговорност правилно е била ангажирана с обжалвания електронен фиш.

В случая правилно е приложена санкционната норма на чл.182 ал.1 т.5 ЗДвП, която предвижда административно наказание глоба в размер на 600лв. за водач, който превиши разрешената максимална скорост в населеното място при превишение с над 40 км.ч.

Електронният фиш съдържа всички реквизити, предвидени в чл.189, ал.8 ЗДвП, а именно, териториалната структура на Министерство на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото на извършване на нарушението - път III-864 1+900 км. при бензиностанция „Петрол“, датата и точния час на извършването му, регистрационен номер на МПС-то, водача на превозното средство, описание на нарушението, нарушената разпоредба от ЗДвП, размера на глобата. Разпоредбата въвежда специален ред за санкциониране на нарушителите, при който не се предвижда подписване на електронния фиш.

Законодателят е въвел специална процедура, по реда на която се ангажира отговорността на водачите на МПС, изключваща общия ред на налагане на административни наказания с АУАН и НП. Съгласно чл. 9 от Наредба №8121з-532 за автоматизираните технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена от МВР, обн.ДВ.бр.36/19.05.2015г. за осъществяване на контрол с АТСС служителят позиционира служебен автомобил или мотоциклет или временно разполага АТСС на участък от пътя и насочва уреда в контролираната посока. Служителят включва автоматизираното техническо средство или система и извършва необходимите първоначални настройки за започване на автоматизирания контрол и поставя начало на работния процес. По време на измерване на скоростта от мобилно АТСС служителят може да осъществява наблюдение за функционирането на уреда или да осъществява регулиране и подпомагане на движението, както и контрол за спазване правилата за движение. След изтичане на времето за контрол служителят изключва автоматизираното техническо средство или система.

В случая не се установява допуснато процесуално нарушение в хода на производството по издаване на електронен фиш, което да обоснове извод за неговата незаконосъобразност.

Така мотивиран, съдът счита, че обжалваният електронен фиш е законосъобразен, а жалбата неоснователна и затова

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К №2159609, издаден от ОД на МВР гр.Смолян, с който на В.Т.М. EГН : ...., с адрес: с.С., общ.Р., обл.С., за нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.5 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600 лева.

Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Административен съд Смолян.