Определение № 200/19.11.2018 г. по АНД № 172/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Производството по делото е образувано по жалба на "…" ООД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление гр. С., представлявано от В.К. и Н.К. срещу НП № 343890-0077823/22.06.2018г, издадено от Зам. директор на ТД на НАП - гр.Пловдив.

От материалите по административнонаказателната преписка е видно, че при извършена оперативна проверка на 11.03.2018г. на обект - рецепция - хотел "…", находящ се в к.к. П. и стопанисван от "…" ООД се констатира, че "…" ООД, в качеството си на лице по чл. 3 от Наредба Н - 18/2006г. на МФ не е регистрирало всяка продажба на стоки и услуги по данъчната група според вида на продажбите, а в случая в гр. Г на ФУ, поради което според АНО е извършено нарушение на чл.27, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 на МФ във връзка с чл. 27, ал. 2 от Наредба Н - 18/2006г. на МФ, във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, за което е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

С оглед разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗАНН, която предвижда като компетентен да се произнесе по обжалваното постановление съда, в района на който е извършено или довършено нарушението, считам, че в конкретния случай делото е подсъдно на РС-Смолян. Горното се потвърждава от получено писмо вх. №3076/16.11.2018г. по описа на ЧлРС, съгласно което проверявания обект не е на територията на Община Чепеларе. В този смисъл жалбата, подадена пред РС-Чепеларе се явява недопустима поради нарушаване правилата на подсъдността.

 Поради горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №172 по описа на Чепеларски районен съд за 2018 година.

ИЗПРАЩА делото за разглеждане от Районен съд гр. Смолян по компетентност, на основание чл.59, ал.1 от ЗАНН.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и въззиваемата страна за сведение.