Определение № 201/19.11.2018 г. по АНД № 173/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Производството по делото е образувано по жалба на "…" ООД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление гр. С., представлявано от В.К. и Н.К. срещу НП № 350343-0077220/26.07.2018г, издадено от Зам. директор на ТД на НАП - гр.Пловдив.

От материалите по административнонаказателната преписка е видно, че при извършена оперативна проверка на 11.03.2018г. в 12,00 ч. на търговски обект по смисъла на & 1, т. 41 от ДР на ЗДДС обект - ресторант, находящ се в к.к. П., хотел "…", местност … и стопанисван от "…" ООД органите по приходи установяват, че за извършена контролна продажба на два броя боб чорба всяка на стойност 3,99 лв., два броя кока- кола всяка на стойност 2,49 лв., един брой шоколадово суфле на стойност 5,50 лв., четири броя филии хляб всяка на стойност 0,10 лв, един брой палачинка с шоколад на стойност 2,89 лв. и един брой минерална вода на стойност 1,59 лв., всичко на обща стойност 23,34 лв, заплатени в брой от проверяващия екип е издаден фискален касов бон № 0001498/11.03.2018г. от ФУ в обекта тип "Датекс ДР 25 КL" с ИН на ФУ ДТ … и ИН на ФП …, който не съдържа задължителните реквизити по чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба Н -18/2006г. на МФ, поради което според АНО е извършено нарушение на чл.26, ал.1, т.7 от Наредба Н-18/13.12.2006 на МФ във връзка с чл.118, ал.4, т.4 от ЗДДС, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на въззивника.

С оглед разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗАНН, която предвижда като компетентен да се произнесе по обжалваното постановление съда, в района на който е извършено или довършено нарушението, считам, че в конкретния случай делото е подсъдно на РС-Смолян. Горното се потвърждава от получено писмо вх. №3077/16.11.2018г. по описа на ЧлРС, съгласно което проверявания обект не е на територията на Община Чепеларе. В този смисъл жалбата, подадена пред РС-Чепеларе се явява  недопустима поради  нарушаване правилата на подсъдността.

 Поради горното, съдът

 

                                          ОПРЕДЕЛИ :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №173 по описа на Чепеларски районен съд за 2018 година.

ИЗПРАЩА делото за разглеждане от Районен съд гр. Смолян по компетентност, на основание чл.59, ал.1 от ЗАНН.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и въззиваемата страна за сведение.