Решение № 4/04.01.2019г. по АНД № 179/2018г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Производството е по реда на чл.59 ЗАНН.

Образувано е по подадена от „….." ООД, ЕИК …., със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. …., бл. …, ет. …, ап. …, представлявано от К.П.Р., жалба против наказателно постановление № 353322-F378351 от 16.08.2018 год., издадено от директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите град Пловдив /ТД на НАП/,  с което  на основание чл.18, ал.3 от Валутния закон му е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева за нарушение на чл.15, ал.1, т.2 от Наредба №4 от 08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра на МФ. Жалбоподателят моли санкционният акт да бъде отменен, тъй като не е извършил посочено в него административно нарушение. В жалбата се сочи, че са налице предпоставките за приложение на  чл. 28 ЗАНН.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по жалбата ТД на НАП Пловдив, редовно призован, в съдебно  заседание се представлява от гл.юрисконсулт Х., която моли жалбата да бъде отхвърлена.

РП Чепеларе, редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание и не ангажира становище.

След като разгледа жалбата и обсъди изложените от страните доводи, въз основа на  писмените и гласни доказателства, събрани по делото,  от  фактическа страна  съдът намира за установено следното:

На 27.01.2018 г. около 10,10ч. ст.инспектор Й.Х. в ТД на НАП Пловдив и гл.инспектор П.П. (понастоящем с фамилно име М.), свидетели по делото, извършили проверка в обект валутно обменно бюро, находящо се в к.к.„П.", хотел „….", до рецепцията. Установили, че на информационното табло в момента на проверката са обявени следните валути и курс за 27.01.2018 г.: EUR 1.860 купува, 1.985 продава; USD 1.496 купува, 1.653 продава; GBP 2.129 купува, 2.240 продава; СНF 1.599 купува, 1.685 продава; RUB /100/ 2.674 купува, 2.826 продава; RON /10/ 3.983 купува, 4.204 продава; и две празни позиции. Извършили скрито наблюдение, при което възприели, че сарафът  извършил покупка на 30 турски лири от клиент(жена), при което издал бордеро № 7/27.01.2018 г. и фискална касова бележка за 11.96лв. Покупката не била извършена чрез използване на карта от клиента. Жената подала турските лири, а сарафът й дал 11.96лв. Нямало и договаряне. Проверяващите се легитимирали и установили, че валутното обменно бюро се стопанисва от „……" ООД гр.С. с ЕИК …., че сарафът работещ в него Т.Т.В..

При проверката на документите в бюрото проверяващите направили копие на бордеро № 7/27.01.2018 г., касаещо покупката във връзка с която било направено скрито наблюдение. От нея се установява, че 30 турски лири са закупени при обменен курс 3,986/10 за сумата 11,96лв. Бордерото е подписано от клиента и сарафа. От информационната система в обменното бюро бил разпечатан хронологичен опис на извършените операции за деня-27.01.2018 г. От него се установява, че седмата операция касае покупката на 30 –те лири; но че покупка на лири представляват, и петата, и шестата операция за деня. Валутният касиер направил опис на паричните средства в касата, от който е видно, че налични в нея били 170 турски лири.

Констатациите си данъчните служители описали в протокол за извършена проверка № 0002765/27.01.2018 г. 

На 27.03.2018 г. в офиса на ТД на НАП Пловдив ст.инспектор Й.Х. съставила против от „…." ООД гр.С. акт за установяване на административно нарушение №F378351/27.03.2018 г. за това, че при извършена оперативна проверка на 27.01.2018 г. в 10.10 ч. в обект валутно обменно бюро, находящо се в к.к.„П.", хотел „….", стопанисвано от дружеството, е установено, че на информационното табло в обекта в момента на проверката не е посочена следната информация, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 от 08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра на МФ, а именно - трибуквените кодове на търгуваните валути в съответствие с международния идентификатор ISO4217 - не е посочена търгуваната турска лира /TRL/ и съгласно чл. 15, ал. 1, т. 2 от същата наредба, не е посочен курсът за обмяна на търгуваната валута в наличност - турска лира /ТRL/, който следва да се изпише в цяло число и до три цифри след десетичния знак.  В акта било посочено, че по време на извършеното скрито наблюдение е осъществена покупка на 30 турски лири от клиент, при което е издадено бордеро № 7/27.01.2018 г. и фискална касова бележка за 11.96лв,  съдържащи необходимите реквизити; че в момента на проверката на таблото на обменното бюро липсва каквато и да е информация за обмяна на турски лири. Описано било, че при извършена засечка на налични парични средства в касата, съгласно Опис, изготвен от Т.В.Т. на длъжност сараф, е установена наличност на турски лири в размер на 170 турски лири /ТRL/, в това число и закупените 30 турски лири с бордеро № 7/27.01.2018 г.; че на информационното табло в момента на проверката са обявени следните валути и курс за 27.01.2018 г.:EUR 1.860 купува, 1.985 продава; USD 1.496 купува, 1.653 продава; GBP 2.129 купува, 2.240 продава; СНF 1.599 купува, 1.685 продава; RUB /100/ 2.674 купува, 2.826 продава; RON /10/ 3.983 купува, 4.204 продава; и две празни позиции. В акта било посочено, че нарушението е извършено на 27.01.2018 г. в обект валутно бюро, находящ се в к.к.„П.", хотел „…..", стопанисвано от „….." ООД, че с описаното деяние жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4/08.08.2003 г. на Министъра на финансите за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, във връзка с чл. 3, ал. 5 от Валутен закон. Актът бил съставен в присъствието на свидетелите С.П.-Ф. и П.Г. и управителя на дружеството К.Р., бил предявен на последния и той го подписал. Подал писмени възражения по реда на чл.44 ал.1 ЗАНН.

Въз основа на АУАН било издадено обжалваното наказателно постановление № 353322-F378351 от 16.08.2018 год. на директора на ТД на НАП град Пловдив,  с което на „…." ООД гр.С. на основание чл.18, ал.3 от ВЗ е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева за нарушение на чл.15, ал.1, т.2 от Наредба №4 от 08.08.2003 г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е депозирана в законния срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество се преценява като неоснователна.

Съгласно чл.15 ал.1 т.1 и т.2 от Наредба № 4 от 8.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра(Наредба №4/8.08.2003г.) обменните бюра обявяват на табло, което може да бъде и електронно, следната информация, разположена съгласно приложение № 9: трибуквените кодове на търгуваните валути в съответствие с международния класификатор ISO 4217; и курсове за обмяна на търгуваните валути в наличност, които се изписват в цяло число и до три цифри след десетичния знак; курсовете се обявяват за толкова единици, за колкото съответната валута се котира от БНБ; обменните бюра имат право да обявяват не повече от един курс купува и един курс продава.

Съдът намира, че правилно административнонаказващия орган е констатирал нарушение на разпоредбата на чл.15 ал.1 т.2 от Наредба №4/8.08.2003г., като е отнесъл фактите към хипотезата на правната норма. От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че на 27.01.2018 г.  в обменното бюро в хотел „….“ к.к. П., стопанисвано от жалбоподателя, на таблото, отразяващо курсовете на търгуваните валути за деня е липсвала информация, че се търгува с турски лири и при какъв курс се продава и купува тази валута, въпреки че с нея се е търгувало и е била в наличност в обекта. Това се потвърждава от показанията на свидетелите Х. и М., които лично са възприели липсата на обявена за покупка и продажба турска лира на таблото и от приложените по преписката писмени доказателства- протокол за извършена проверка, опис на паричните средства, бордеро и разпечатан хронологичен опис на извършените операции за деня-27.01.2018 г. Представената към жалбата снимка на таблото кореспондира с показанията на свидетелите, че турската лира не била обявена на него, че на таблото имало две свободни позиции.

Въз основа на изложеното съдът приема, че нарушението описаното в акта и НП безспорно е извършено. Правилно е приложена санкционната норма на чл.18 ал.3 ВЗ и за извършеното нарушение е наложена имуществена санкция в минималния предвиден размер от 2 000 лв. При индивидуализацията на размера на наказанието административнонаказващия орган се е съобразил с всички обстоятелства, визирани в чл.27 ал.2 ЗАНН, а именно това, че нарушението е извършено за първи път.  В случая не би могла да се приложи разпоредбата на чл.28 ЗАНН и да се приеме, че случаят е маловажен, тъй като нарушението не се отличава от останалите нарушения от този вид, за да се приеме, че обществената му опасност е явно незначителна. Нарушението не касае единствено конкретната сделка с 30 турски лири, а необявяването на турската валута на информационното табло и курса, при който се търгува с нея. На 27.01.2018 г. видно от хронологичния опис на операциите до 10,10ч. са извършени още 2 операции с турски лири. В този смисъл съдът не споделя довода на жалбоподателя, че санкция от 2000лв. се явява несъразмерно тежка за извършено нарушение на стойност 11,96лв. Следва да се има предвид и споделеното от свидетелката Х., че броят на туристите от Турция е по-голям след 20-ти януари.

Съдът не споделя и довода на жалбоподателя за липса на извършено нарушение, поради това, че освен сделки при публична оферта чрез табло, наредбата допуска и сделки по договаряне съгласно образеца на таблото. Действително в Приложение №9 към Наредба №4/8.08.2003г. е представено как следва да изглежда таблото за курсовете на търгуваните валути. Под таблицата е наличен надпис : „Купува и/или продава на цени по договаряне INY, JPY и др.(или купува/продава всички световни валути)“. В случая, по делото не се спори, че на таблото на обменното бюро на жалбоподателя в хотел “…..“ е бил наличен надпис „Купува/продава всички световни валути“.  Продажба по договаряне, т.е. без посочване на таблото, според съда се отнася до валути, които не са налични в обменното бюро. Това следва от разпоредбата на чл.15, ал.1, т.2 от Наредба №4 от 08.08.2003 г., в която задължение за обявяване се предвижда за "търгуваните валути в наличност".   С турската лира е търгувано в проверяваното обменно бюро, съгласно данните от проверката и затова за жалбоподателя е било задължително обявяване на това обстоятелство на таблото.

Наказателното постановление следва да се потвърди като законосъобразно и затова, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 353322-F378351 от 16.08.2018 год., издадено от директора на ТД на НАП град Пловдив,  с което   на основание чл.18, ал.3 от Валутния закон на „……" ООД, ЕИК ….., със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. …., бл. …, ет. …, ап. …, представлявано от К.П.Р., е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева за нарушение на чл.15, ал.1, т.2 от Наредба №4 от 08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра на МФ.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните, пред Административен съд гр.Смолян.