Решение № 3/04.01.2019 г. по НAХД № 180/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Производството е образувано по жалба на „…” ООД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к. „…”, бл…., ет…., ап…., представлявано от К.Р. против наказателно постановление №356383-F378390/03.09.2018г. на Зам. Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което на юридическото лице е наложено административно наказание "Имуществена санкция” в размер на 600 лв. /шестстотин/ лева, на основание чл. 185, ал.2 във вр. чл.185, ал.1 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министъра на финансите във вр. чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС.

В жалбата си въззивникът без да оспорва фактическата обстановка прави искане да се отмени наложеното административно наказание, предвид наличие предпоставките за прилагане на маловажен случай.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, не се явява.

Въззиваемата страна, редовно призована изпраща представител – юрисконсулт Х., която оспорва жалбата и моли да бъде потвърдено наказателното постановление като законосъобразно и обосновано.

В хода на съдебното производство е разпитан в качеството на свидетел актосъставителят – св.Й.Х., свидетелят при установяване на нарушението – П.М. и свидетелите по акта – Д.Д. и П.Г. Приобщени са към материалите по делото материалите по АНП, както и писмени доказателства, представени в съдебно заседание.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, установи следното:

На 27.01.2018г. в 10.10ч. св.Й.Х. и св.П.М.-служители при ТД на НАП извършили  проверка в обект по смисъла на §1, т.41 от ДР на ЗДДС – валутно обменно бюро, находящо се в к.к.П., хотел „…”, стопанисвано от „…” ООД, ЕИК …, при която е констатирано, че проверяваното лице в качеството си на лице по чл.3 от Наредба Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ е допуснало нарушение на разпоредбите на същата, като не е регистрирало промяна на касовата наличност – въвеждане на начална сума в момента на извършването и с точност до минута размер на 32.26лв. в повече, недостиг на 100 турски лири /левова равностойност 41.9391лв. по курс на БНБ в деня на проверката за 10TRL-4.19391/ и 10 евро в повече /левова равностойност по фиксинг на БНБ в деня на проверката 19.853лв./.

Извършена е проверка на касовата наличност на намиращото се в обекта фискално устройство, регистрирано в НАП с №3872360/17.11.2017г., модел DATECS DP-55 KL с индивидуален номер … и ИН на ФП ... Съставен е опис по видове и количество налична валута от Т.В.Т. – сараф в проверявания обект. Наличното в проверявания обект фискално устройство конструктивно притежава възможността да се извършват операциите „служебно въведени” и „служебно изведени” суми, видно от междинен отчет №002344535/27.01.2018г., но поради спецификата на софтуера, с който се отчитат покупки и продажби на валута, тази функция не се използва. Въз основа на установеното, съобразявайки, че направените промени в касовата наличност следва своевременно да бъдат отразени в софтуера или във водената в обекта КДФО, св.Х. е съставила АУАН на дружеството за нарушение на чл.33, ал.2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. В АУАН изрично е посочено, че на основание чл.33, ал.2 от наредбата, извън случаите на продажби, всяка промяна на касовата наличност /начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата/ на ФУ се регистрира в книгата за дневни финансови отчети в момента на извършването и с точност до минута. ФУ, с което се регистрират продажбите в проверявания обект конструктивно притежава функциите „служебно въведени” и „служебно изведени” суми, но поради спецификата на използвания във валутно обменните бюра софтуер, чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ е неприложим.

За така установената разлика е приложено писмено обяснение в ПИП серия АА №0298181/27.03.2018г. от управителя на дружеството, че установените разлики не се дължат на неотразена покупка и продажба на валута, а от неправилно боравене на МОЛ с документацията, водена в обекта. Извършеното нарушение не довело до неотразяване на приходи. Нарушението е открито и документирано с ПИП серия АА №0298181/27.03.2018г. във връзка с ПИП на обменно бюро сер. АА №0002765/27.01.2018г. Въз основа на АУАН е издадено обжалваното НП.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото материали по АНП, както и гласните и писмени доказателства събрани в хода на съдебното производство, които са безпротиворечиви и кредитирани от съда изцяло.

Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразност и обоснованост, както и относно справедливостта на наложеното административно наказание и предвид така установената фактическа обстановка, направи следните правни  изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срока за обжалване от надлежна страна и е приета от съда за разглеждане.

Административнонаказателното производство е образувано в срока по чл. 34 от ЗАНН, а наказателното постановление е издадено в шестмесечния срок.

Наказателно постановление № 356383-F378390/03.09.2018г. е издадено от компетентен орган- Зам. Директорът на ТД  на НАП  – гр.Пловдив, за което, видно от приобщеното към материалите по делото копие на Заповед № ЗЦУ-ОПР-17/17.05.2018г., същият е надлежно упълномощен от Изпълнителния директор на НАП.

В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Вмененото във вина на въззивника нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава и са посочени нарушените материалноправни норми.

Съдът счита, че от събраните в хода на съдебното производство доказателства безспорно се установява отразената в АУАН и НП фактическа обстановка. По несъмнен начин се констатира, че към момента на проверката е съществувала разлика между наличните в касата парични средства и отразените в книгата за дневните финансови отчети, с което юридическото лице е нарушило разпоредбата на чл. 33, ал.2 от Наредба № 18 от 13.12.2006 г. на Министъра на финансите, доколкото нормата предвижда задължение всяка промяна в касовата наличност да се отразява в книгата в момента на извършването й. Съдът напълно споделя извода на АНО, че в случая чл.33, ал.1 от Наредба №18 от 13.12.2006г. на Министъра на финансите е неприложим. Това не се и оспорва от въззивника. Предвид изложените констатации, съдът счита, че правилно административнонаказващият орган е приложил материалния закон и е санкционирал нарушителя на основание чл. 185 от ЗДДС.

Като неоснователни бяха оценени възраженията за наличие на предпоставки за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. В случая се касае за формално нарушение, с осъществяването на което всякога се застрашават обществените отношения, които е призвана да пази нарушената правна норма, с оглед на което санкционираното деяние не се отличава като маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

За да достигне до този извод съдът съобрази и това, че се касае общо за три неизвършени отразявания, а именно 1/ налични 32.36лв. в повече, 2/ недостиг на 100 турски лири и 3/ 10 евро в повече.

Като съобрази установената по делото фактическа обстановка, съдът намира, че при индивидуализацията на административното наказание „имуществена санкция”, следва да се отчете фактът, че нарушението е извършено за първи път, което обстоятелство изрично е посочено от АНО в НП, с оглед на което наложената административна санкция над минималния размер предвиден в чл. 185 от ЗДДС се явява несправедлива. Не се установява друго и от представената от въззиваемата страна справка /л.50/.

С оглед на посочените аргументи съдът намира, че наказание в минимален размер би било справедливо и съответстващо на извършеното нарушение и ще изпълни целите на чл.12 от ЗАНН.

Воден от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                            Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ  наказателно постановление №356383-F378390/03.09.2018г. на Зам. Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което на „…” ООД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к. „…”, бл…., ет…., ап…., представлявано от К.Р. е наложено административно наказание "Имуществена санкция” в размер на 600 лв. /шестстотин/ лева, на основание чл. 185, ал.2 във вр. чл.185, ал.1 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 33, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министъра на финансите във вр. чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА административното наказание  "имуществена санкция" и определя същото в  размер на 500 /петстотин/ лева .

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд - Смолян.

След  влизане  в  сила  на  съдебното  решение,  АНП  да  се  върне  на наказващия орган по компетентност.