Определение № 195/12.11.2018г. по АНД № 181/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

 Производството по делото е образувано по жалба на "…" ООД, ЕИК …. /грешно изписано в жалбата "…" ООД, ЕИК …./, със седалище и адрес на управление гр. П., представлявано от Г.И. срещу наказателно постановление № 3553840-F374556/27.08.2018г, издадено от Зам. Директор на ТД на НАП - гр.Пловдив.

От материалите по административнонаказателната преписка е видно, че във връзка с това, че при извършена оперативна проверка на 22.02.2018г. в 15.00 часа на търговски обект - къща за гости "…", находящ се в обл. С., село С…, ул. "…", стопанисван от "…" ООД с ЕИК … е констатирано, че "…" ООД с ЕИК: … в качеството си на лице по чл.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006г, за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ е допуснало нарушение на разпоредбите на същата, като не е осигурило съхраняването на свидетелство за регистрация на регистрираното за конкретния обект фискално устройство на територията на обекта, поради което според АНО е извършено нарушение на чл.42, ал.1, т.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, във връзка с чл.118,ал.4,т.1 от ЗДДС, за което е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

С оглед разпоредбата  на чл.59, ал.1 от ЗАНН, която предвижда като компетентен да се произнесе по обжалваното постановление съда, в района на който е извършено или довършено нарушението, считам, че в конкретния случай делото е подсъдно на РС-Смолян. В този смисъл жалбата, подадена пред РС-Чепеларе се явява  недопустима поради  нарушаване правилата на подсъдността.

 Поради горното, съдът

 

                                          ОПРЕДЕЛИ :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №181 по описа на Чепеларски районен съд за 2018 година.

ИЗПРАЩА делото за разглеждане от Районен съд гр.Смолян по компетентност, на основание чл.59, ал.1 от ЗАНН.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и въззиваемата страна за сведение.