Определение № 198/17.11.2018 г. по АНД № 182/2018 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Производството по делото е образувано по жалба на "…" ООД, ЕИК …  със седалище и адрес на управление гр. П., представлявано от Г.И. срещу наказателно постановление № 355391-0072415/27.08.2018г, издадено от Зам. Директор на ТД на НАП - гр.Пловдив.

От материалите по административнонаказателната преписка е видно, че мястото на нарушението е търговски обект - къща за гости "…", находящ се в  село С., общ.С., ул. "…",

С оглед разпоредбата  на чл.59, ал.1 от ЗАНН, която предвижда като компетентен да се произнесе по обжалваното постановление съда, в района на който е извършено или довършено нарушението, съдът намира, че в конкретния случай делото е подсъдно на РС-Смолян. В този смисъл жалбата, подадена пред РС-Чепеларе се явява  недопустима поради  нарушаване правилата на подсъдността. Поради горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №182 по описа на Чепеларски районен съд за 2018 година.

ИЗПРАЩА делото за разглеждане от Районен съд гр. Смолян по компетентност, на основание чл.59, ал.1 от ЗАНН.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и въззиваемата страна за сведение.