Протоколно определение от 15.01.2019 г. по НЧХД № 191/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

С оглед направеното волеизявление от частната тъжителка Н.Д., че оттегля депозираната тъжба с вх.№ 3303/06.12.2018 г. по описа на ЧлРС, настоящият състав намира, че е надлежно десезиран от разглеждане на делото, поради което наказателното производство следва да бъде прекратено на основание чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.5, т.4 от НПК.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 191/2018 г. по описа на Районен съд гр.Чепеларе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес пред Окръжен съд – Смолян.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието закрито в 13,10 часа.