Определение № 10/16.01.2019 г. по AНД № 210/2018 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Настоящото производството е образувано по жалба на Р.Ш.Р. против наказателно постановление №48/11.12.2018 г. на кмета на Община Чепеларе. Делото е насрочено за разглеждане в открито с.з. на 28.01.2019 г. На 15.01.2019 г. е постъпила молба от жалбоподателя, видно от съдържанието на която същият я оттегля. Разпоредбата на чл. 84 от ЗАНН препраща за производство пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления към нормите на НПК. Съгласно чл. 324, ал. 1 от НПК жалбата и протестът могат да бъдат оттеглени от жалбоподателя и прокурора до започване на съдебното следствие, а ако такова не се провежда – до започване на съдебните прения. Цитираната молба на жалбоподателя Р. съдът възприема като оттегляне на жалбата по смисъла на чл. 324, ал. 1 от НПК. В случая ход на делото въобще не е даван, поради което заявлението за оттегляне на жалбата следва да бъде уважено и делото на това основание да бъде прекратено.  Водим  от  горното  съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 210/2018 г. по описа на Районен съд гр. Чепеларе, образувано по жалба на Р.Ш.Р. против наказателно постановление №48/11.12.2018 г. на кмета на Община Чепеларе, поради оттегляне на жалбата.

Определението, на осн. чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд гр.Смолян в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.