Решение № 13/17.01.2019 г. по АНД № 151/2018 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Производството е по реда на чл.59 ЗАНН, във вр. с чл.189, ал.8 ЗДвП.

Образувано е по постъпила жалба от К.Ц.Т. EГН : .... с адрес: гр.К., ул.“....“ № ...., ап....., против електронен фиш серия К №1906510, издаден от ОД на МВР гр.Смолян, с който за нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.4 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лева. Жалбоподателят моли електронният фиш да бъде отменен, като незаконосъобразно издаден, поради множество процесуални нарушения, ограничаващи правото му на защита.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява, поддържа подадената жалба в писмено становище.

Ответникът по жалбата ОД на МВР Смолян, редовно призован, не изпраща представител в съдебно заседание.

РП Смолян, ТО Чепеларе, редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание, не ангажира становище.

От събраните по делото писмени доказателства и като взе предвид становищата на страните, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е допустима като подадена в срок от лице, с интерес да обжалва. Разгледана по същество, тя се явява неоснователна.

Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1906510 на ОД на МВР гр.Смолян е издаден срещу К.Ц.Т. за това, че на 08.12.2017 г. в 16:12 часа на път втори клас 86-81+600 км при бензиностанция "....." е управлявал лек автомобил „БМВ 560 X“ с рег.№ .... в посока от гр. Пловдив към гр. Смолян със скорост от 79 км.ч. при разрешена скорост 40 км.ч., т.е. с превишение на скоростта от 39 км.ч.- нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП, за което на основание чл.189, ал.4,във вр. с чл.182, ал.2, т.4 ЗДвП, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лева. В електронния фиш е посочено, че нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство (АТС) TFR1-M №617. Видно от клип №327, радар №617 от 08.12.2017 г., направен в 16:12 часа, който по смисъла на чл.189, ал.15 ЗДвП представлява веществено доказателствено средство, лек автомобил „БМВ 560 X“ с рег.№ .... се е движeл с измерена скорост 82 км.ч. От справка от база данни КАТ е видно, че автомобилът към датата на нарушението е собственост на жалбоподателя.

От протокол за последваща проверка от 30.10.2017г. е видно, че мобилната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение с идентификационен номер 617/12, тип „TFR1-M” , е преминала последваща проверка в Български институт по метрология на 30.10.2017г. и отговоря на метрологичните изисквания; че допустимата грешка при измерване на скоростта до 100 км/ч е плюс –минус 3 км/ч. По делото е представено удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835/24.02.2010г. на БИМ, от което се установява, че то е издадено на „Тинел Електроникс” ООД град София, относно мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип „TFR1-M”, вписано в регистъра на одобрени за използване средства за измерване под № 4835, че срока на валидност на мобилната система е до 24.02.2020г.

Приобщен е протокол за използване на АТС от 11.12.2017г, от който се установява, че контрол на скоростта на движение на МПС на 08.12.2017г. е извършван с АТС TFR1-M № 617 на път II-86 81+600 км., като видеоконтрол е осъществяван от 15,50 часа до 18,05 часа. Автоматизираното техническо средство е било разположено в спрян служебен автомобил с рег.№......., позициониран на път II-86 63+600 км. и с него е извършван контрол на движещите се в посока от гр.Пловдив към гр.Смолян моторни превозни средства. От протокола е видно, че за контролирания участък от пътя е въведено ограничение за движение на МПС с не повече от 40 км.ч. От представената от Областно пътно управление – гр.Смолян извадка от плана за организация на движението в процесния участък с информация за пътен знак В26 за ограничаване на скоростта на движение на МПС, се установява, че преди бензиностанцията и в двете посоки на движение е налице поставен пътен знак В26 с ограничение на скоростта – 40км/ч.

Съгласно заключението на вещото лице инж.М.Т. по изготвената СТЕ, посочените географски координати в клип №327, радар №617 /стр.10 от делото/ показват местоположението на патрулния автомобил и се намират на изхода на бензиностанция „.....” посока гр. Смолян km 81+776 по километража на проект: Рехабилнтация на път II - 86 Чепеларе - Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект) /лист 56 на делото/. Съдът кредитира заключението като обективно, компетентно изготвено и неоспорено от страните. От него се установява, че патрулният автомобил, в който е била разположена мобилната система за видеоконтрол, се е намирал на изхода на бензиностанция „.....” посока гр. Смолян. Във връзка с представената по делото разпечатка от Googlemap, въз основа на която жалбоподателят твърди, че координатите отговарят на друго място-разклон за с.Проглед, вещото лице обяснява, че оттам не могат да се теглят официални данни. Възражението на жалбоподателя, че посоченото в електронния фиш място на нарушението на път II-86 81+600 км. не съответства на бензиностанция ....., а на разклона за с.Проглед, остана недоказано. От разпита на вещото лице в с.з. се установява, че път II-86 81+600 км се намира преди бензиностанцията за идващите от гр.Чепеларе автомобили. От клипа се установява, че скоростта на лек автомобил „БМВ 560 X“ с рег.№ .... е засечена непосредствено при навлизането му в района на бензиностанзцията (виждат се табла с цени на горивата), в района на действие на пътен знак В26, въвеждащ ограничение на скоростта – 40км/ч.

По делото не е представена снимка на преносимия пътен знак Е24, изготвена съгласно изискванията на чл.7, ал.2 от Наредба № 8121з-532/12.05.2015г. за автоматизираните технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Задължението за обозначаване на контролирания пътен участък отпадна с отмяната на чл.165 ал.2 т.8 ЗДвП с ДВ бр.54 от 05.07.2017 г. С това следва да се счита за отпаднало и въведеното с горецитираната норма от Наредбата задължение за оповестяване чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи на местата за контрол.

Съгласно чл.21, ал.1 ЗДвП при избиране скоростта на движение на водача на пътното превозно средство от категория В, е забранено да превишава 90 км.ч. извън населеното място, а съгласно ал.2 на същата разпоредба, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак. От представените по делото доказателства, съдът приема за безспорно установено обстоятелството, че жалбоподателят е управлявал лек автомобил „БМВ 560 X“ с рег.№ .... на 08.12.2017 г. в 16:12 часа на път II-86 на 81+600 км. ( бензиностанция „.....“) в посока от гр. Пловдив към гр. Смолян със скорост 79 км.ч. Като водач на МПС той е следвало да съобрази поведението си с поставения пътен знак В26 преди бензиностанцията, въвеждащ ограничение на скоростта – 40км/ч., но не го е направил и така е допуснал вмененото му нарушение. Доколкото Т. не е подал декларация по чл.189, ал.6 ЗДвП, в която да посочи друго лице, на което е предоставил за ползване и управление автомобила, съдът намира, че именно той е бил негов водач.

Електронният фиш съдържа всички реквизити, предвидени в чл.189, ал.8 ЗДвП, а именно, териториалната структура на Министерство на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото на извършване на нарушението - път II-86 81+600 км. (бензиностанция „.....“), датата и точния час на извършването му, регистрационен номер на МПС-то, водача на превозното средство, описание на нарушението, нарушената разпоредба от ЗДвП, размера на глобата. Разпоредбата въвежда специален ред за санкциониране на нарушителите, при който не се предвижда подписване на електронния фиш.

Законодателят е въвел специална процедура, по реда на която се ангажира отговорността на водачите на МПС, изключваща общия ред на налагане на административни наказания с АУАН и НП. Съгласно чл. 9 от Наредба №8121з-532 за автоматизираните технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена от МВР, обн.ДВ.бр.36/19.05.2015г. за осъществяване на контрол с АТСС служителят позиционира служебен автомобил или мотоциклет или временно разполага АТСС на участък от пътя и насочва уреда в контролираната посока. Служителят включва автоматизираното техническо средство или система и извършва необходимите първоначални настройки за започване на автоматизирания контрол и поставя начало на работния процес. По време на измерване на скоростта от мобилно АТСС служителят може да осъществява наблюдение за функционирането на уреда или да осъществява регулиране и подпомагане на движението, както и контрол за спазване правилата за движение. След изтичане на времето за контрол служителят изключва автоматизираното техническо средство или система.

Санкцията е определена правилно. Съгласно чл.182 ал.2 т.4 ЗДвП Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, с глоба 300 лв.

По делото е представена справка "Преглед на електронен фиш", от която се установява, че на 24.01.2018г. санкционният акт е бил изготвен. Следователно е издаден в тримесечен срок от откриване на нарушителя и съдът приема, че не е издаден след изтичане на срока по чл.34 ал.2 ЗАНН.

В случая не се установява допуснато процесуално нарушение в хода на производството по издаване на електронен фиш, което да обоснове извод за неговата незаконосъобразност.

Така мотивиран, съдът счита, че обжалваният електронен фиш е законосъобразен, а жалбата неоснователна и затова

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К №1906510, издаден от ОД на МВР гр.Смолян, с който на К.Ц.Т. EГН: .... с адрес: гр.К., ул.“....“ № .... ап....., за нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.4 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лева.

Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Административен съд Смолян.