Решение № 116/20.09.2019г. по гр.д.№ 58/2019г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Производството е охранително - по чл.627е ГПК.

Делото е образувано по постъпило от Н.М.Н., …., заявление за издаване на европейско удостоверение за наследници на М.М.И.Н., роден на .....г. в ....., ...... Сочи се, че М.М.И.Н. е починал на ....г. в гр.П., че е ……, постоянно пребиваващ в България от 2005 г., с постоянен адрес в България: гр.Ч., ул..... №….. Заявителят сочи, че е бенефициер по силата на закона като негов син, като сочи още две лица като такива С.Д.Н.- дъщеря на починалия М.М.И.Н., Х.М.Н.- син на починалия М.М.И.Н.. Представено е препис-извлечение от акт за смърт №0926/....г. на Община гр.П., район …...

Съдът намира, че от представените от заявителя доказателства се установява тясна и стабилна връзка на починалия  М.М.И.Н. с България- държавата на сезирания съд и в частност с гр.Чепеларе.

Видно от удостоверения изх.№ 39/17.04.2019г. и изх.№ 40/17.04.2019г., издадени от Община Чепеларе, постоянния и настоящ адрес на починалия  М.М.И.Н. с България  е бил: област С., община Ч., гр.Ч., ул."...." № ….., считано от 02.11.2006 г. От удостоверение изх.№ 94-00-542-001/17.04.2019г., издадено от Община Чепеларе се установява, че е бил със статут на постоянно пребиваващ в България съгласно разрешение от 18.10.2016 г. От показанията на разпитания по делото свидетел Ч.И.К. става ясно, че в края на 90-те години М.М.И.Н. е посещавал неколкократно България, в частност гр.Чепеларе и к.к. Пампорово, като турист - скиор. При тези си посещения той започнал да харесва природата, условията за живот и хората в гр.Чепеларе, като ги преценява като подходящи за свой бизнес, както и като подходяща среда за бъдещото си местоживеене. Ето защо след ….г. той се установява да живее постоянно в гр.Ч..

Видно от Решение № 365/23.03.2001г. по ф.д.№ 186/2001г. по описа на Окръжен съд гр.Смолян, на 23.03.2001г е вписано "...." ООД - дружеството, в което М.М.И.Н. е съдружник. На 11.10.2001г. с договор за продажба, обективиран в нотариален акт № 78 т.1 дело №171/2001г. по описа на Служба по вписванията при Районен съд гр.Чепеларе, "...." ООД закупува хотел “....“ в гр.Ч. ул."...." №….. Видно от представените други съдебни решения по фирменото дело, през следващите години до 2003г. "...." ООД се преобразува в "...." ЕООД, в което единствен собственик на капитала и управител остава М.М.И.Н.. Именно чрез това търговско дружество в периода от 2001г. до смъртта си през ….г. наследодателят е осъществявал непрекъсната търговска дейност в гр.Ч. в сферата на хотелиерския бизнес и ресторантьорството. М.М.И.Н. живял в помещения от хотел "....". В периода от 2001г. до ….г. М.М.И.Н. установява трайна и стабилна връзка с Република България, като живее целогодишно на територията на гр.Ч., създава свой кръг от приятели и познати, дори заживява във фактическо съпружеско съжителства с българка – В.А.Х..

В потвърждение на тази връзка и на намеренията на М.М.И.Н. за трайно установяване и бъдещ живот в гр.Чепеларе, в периода от 2007г. до 2016г. той закупува и недвижими имоти, като физическо лице, видно от представените нотариални актове. До момента на смъртта си е нямал намерение да напуска България, като дори при влошаване на здравословното му състояние постъпва за лечение в болница в гр.П., където е и починал на ....г.

Налага се изводът, че наследодателят М.М.И.Н. е имал обичайно местопребиваване в гр.Чепеларе към момента на смъртта си, по смисъла на Регламент (ЕС) 650/2012г. на Европейския парламент и Съвета от 04.07.2012г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство. От това следва, че на основание чл.4 от Регламента именно Районен съд гр.Чепеларе е международно компетентен да се произнесе по искането за издаване на европейско удостоверение за наследници на наследодателят -М.М.И.Н., както и че приложимо право е именно българското наследствено право.

Съдът конституира като заинтересовани страни по делото С.Д.Н.- дъщеря на починалия М.М.И.Н., Х.М.Н.- син на починалия М.М.И.Н., както и бившите му съпруги Ш.К.Н. и П.А.С. Те ангажират положителни становища, относно искането за издаване на европейско удостоверение за наследници на М.М.И.Н..

Изпълнени са изискванията на чл.66 т.4 и чл.67 от регламента, предвиждащи, че издаващият орган следва да вземе всички необходими мерки, за да информира заинтересованите лица за подаденото заявление.

Съдът счита, че са налице предпоставките за издаване на европейско удостоверение за наследници. Приложимо се явява българското наследствено право като право на държавата на обичайно местопребиваване на починалия към момента на смъртта му (в случая на РБългария), доколкото липсват доказателства М.М.И.Н. да е осъществил право на избор на приложимо право съгласно изискванията на чл.22 от Регламент №650/2012 г. Не са налице данни за наличие на пречки за издаване на удостоверението по аргумент от  чл.67 т.1 б.“а“ и „б“ от рагламента.

Съгласно чл.5 ал.1 Закона за наследството наследници по закон на М.М.И.Н. са неговите деца: Н.М.Н., С.Д.Н. и Х.М.Н.. Съгласно тази разпоредба децата на починалия наследяват по равни части, поради което същите трябва да притежават по 1/3 от наследството. Съобразно посоченото в заявлението, целта на удостоверението е доказване правното положение и правата на наследниците.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ИЗДАВА европейско удостоверение за наследници на М.М.И.Н., роден на .....г. в ……, починал на ....г. в гр.П., гражданин на ……, със статут на постоянно пребиваващ в Република България, с постоянен адрес: гр.Ч., ул..... №….., по образец –формуляр от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014 на комисията от 9 декември 2014 година за изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламенти на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство, в което като наследници да се впишат неговите дъщеря и синове: Н.М.Н., С.Д.Н. и Х.М.Н., всеки от които с по 1/3 ид.ч.

Европейското удостоверение за наследници подлежи на обжалване пред ОС Смолян в 1-месечен срок от връчването му.