Решение № 111/17.09.2019 г. по гр.д. № 87/2019 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.С.Ш., ЕГН ...., с адрес гр.Ч., ул. „....“ №.... и С.К.К., ЕГН ...., с адрес гр.Б., ул. „....“ №…, споразумение в следния смисъл:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на децата А.С.К., ЕГН ….. и В.С.К., ЕГН .... на майката Н.С.Ш., ЕГН .....

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на децата А.С.К., ЕГН …. и В.С.К., ЕГН .... при майката Н.С.Ш., ЕГН ...., на адрес гр.Ч., ул. „....“№ …..

ОПРЕДЕЛЯ режим на личните контакти на децата А.С.К., ЕГН …. и В.С.К., ЕГН ...., с бащата С.К.К., ЕГН ...., както следва:

-в периода от приключване на настоящото дело с влязъл в сила съдебен акт до края на месец март 2020г. бащата има право да вижда децата на територията на гр.Ч. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, а след края на месец март 2020г. има право да ги взема при себе си всяка втора и четвърта седмица от месеца, като взема децата от 09 часа сутринта в събота и да ги връща до 19 часа в неделя в дома на майката;

-всяка нечетна година децата да прекарват Коледните празници при баща си, а Новогодишните празници при майка си, съответно всяка четна година децата да прекарват Коледните празници при майка си, а Новогодишните при баща си, както и в периода на училищната пролетна ваканция децата да бъдат вземани от бащата в 4 делнични дни от същата;

- по 20 дни през лятото, в периода от юни до август на съответната година, които 20 дни не следва да съвпадат с годишния отпуск на майката.

ОСЪЖДА С.К.К., ЕГН ...., с адрес гр.Б., ул. „....“ №…, да заплаща издръжка в полза на детето А.С.К., ЕГН ...., чрез нейната майка Н.С.Ш., ЕГН ...., с адрес гр.Ч., ул. „....“ №...., в размер 150лв. /сто и петдесет лева/ месечно, платими с падеж последно число на месеца, за който се дължат, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от момента, в който е станала дължима, като месечните издръжки бъдат изплащани по банкова сметка на майката, а именно: IBAN: BG 63 STSA ….. при Банка „ДСК” ЕАД, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, на основание чл. 127, ал.1 вр.143 СК.

ОСЪЖДА С.К.К., ЕГН ...., с адрес гр.Б., ул. „....“ №…, да заплаща издръжка в полза на детето В.С.К., ЕГН ...., чрез нейната майка Н.С.Ш., ЕГН ...., с адрес гр.Ч., ул. „....“ №...., в размер 150лв. /сто и петдесет лева/ месечно, платими с падеж последно число на месеца, за който се дължат, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от момента, в който е станала дължима, като месечните издръжки бъдат изплащани по банкова сметка на майката, а именно: IBAN: BG 63 STSA…… при Банка „ДСК” ЕАД, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, на основание чл. 127, ал.1 вр.143 СК.

ОСЪЖДА С.К.К., ЕГН ...., с адрес гр.Б., ул. „....“ №….., да заплати в полза на детето А.С.К., ЕГН ...., чрез нейната майка Н.С.Ш., ЕГН ...., с адрес гр.Ч., ул. „....“ №...., сумата от 300лв. /триста лева/, представляваща издръжка за периода 20.03.2019г. до 23.05.2019г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба /23.05.2019г./ до окончателното изплащане на задължението, на основание чл.127, ал.1 вр. чл.149 СК.

ОСЪЖДА С.К.К., ЕГН ...., с адрес гр.Б., ул. „....“ №…, да заплати в полза на детето В.С.К., ЕГН ...., чрез нейната майка Н.С.Ш., ЕГН ...., с адрес гр.Ч., ул. „....“ №.... сумата от 300лв. /триста лева/, представляваща издръжка за периода 20.03.2019г. до 23.05.2019г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба /23.05.2019г./ до окончателното изплащане на задължението, на основание чл.127, ал.1 вр. чл.149 СК

ОСЪЖДА С.К.К., ЕГН ...., с адрес гр.Б., ул. „....“ №…, да заплати полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ЧлРС, сумата 228лв. /двеста двадесет и осем лева/ – държавна такса върху одобреното споразумение по исковете по чл.127 вр. чл. 143 СК и  чл. 149 СК, на осн. чл. 7, т.2 от Тарифата за държавните такси по ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС – гр.Смолян в двуседмичен срок от получаване на съобщението