Неприсъствено решение № 110/17.09.2019 г. по гр.д. № 118/2019 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

 

Предявени са от „....“ ООД, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление гр.П., район р-н ...., ул. „....“ №…., представлявано от Р.Г. срещу “....” ЕООД, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление гр. Ч., ул. “....” №…, представлявано от Д.К. /след уточнение/ обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.327, ал.1 ТЗ да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца продажната цена на LOCTITE UR 7225 лепило/30кг. на обща стойност 996.27лв. /деветстотин деветдесет и шест лева и двадесет и седем ст./ по договор за продажба от 14.03.2019г., във връзка с който са издадени фактури № 0000067804/14.03.2019г., №0000068214/08.04.2019г. и  № 0000068620/03.05.2019г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 15.07.2019г. до окончателното изплащане на вземането, както и с правно основание чл.86 ЗЗД за заплащане на обезщетение за забава върху претендираната сума за периода от деня, следващ датата на падежа по всяка фактура до 12.07.2019г. общо в размер на 18.27лв. /осемнадесет лева и двадесет и седем ст./.

В срока по чл.131 ГПК не е депозиран писмен отговор от ответника.

Първо по делото заседание е проведено на 12.09.2019г., като редовно призованият ответник не се е явил и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, а ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение.

Видно от приложените по делото книжа, на ответника са били указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжата и неявяване в съдебно заседание.

Ищецът основава исковите си претенции на следните фактически твърдения: Твърди се в исковата молба, че страните по делото са в търговски отношения. Така, по силата на Договор за продажба, ищецът е следвало да достави на ответника стока – общо 90кг. LOCTITE UR 7225 лепило, срещу цена от 996.27лв. Въпреки изпълнението на договора от страна на ищеца, се твърди, че ответника не е заплатил дължимата сума. Моли се за уважаване на предявените искове поради изложените аргументи. Претендират се и сторените по делото разноски.

Ответникът не е оспорил тези твърдения.

За обстоятелствата, формиращи елементите на фактическия състав на основанието на претенцията по 327, ал.1 ЗЗД и чл.86 ЗЗД ищецът е представил писмени доказателства, които съответстват на твърденията му. Преценени в тяхната съвкупност, доказателствата обуславят извода за вероятна основателност на претенцията.

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 ГПК, поради което и претенцията следва да се уважи по този ред.

С оглед изхода на спора, своевременно отправеното искане и представените доказателства, на ищеца следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски в общ размер от 1050лв., от които 50лв. - заплатена държавна такса за образуване на делото пред РС –Чепеларе и 1000лв. - заплатено адвокатско възнаграждение.

По изложените съображения и на основание чл.239, ал.2 ГПК, съдът

 

                                                    Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА „....” ЕООД, ЕИК ….., със седалище и адрес на управление гр. Ч., ул. “....” №…., представлявано от Д.К. ДА ЗАПЛАТИ на „....“ ООД, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление гр.П., район р-н ...., ул. „....“ №…, представлявано от Р.Г. сумата от 996.27лв. /деветстотин деветдесет и шест лева и двадесет и седем ст./ по договор за продажба от 14.03.2019г., във връзка с който са издадени фактури № 0000067804/14.03.2019г., №0000068214/08.04.2019г. и  № 0000068620/03.05.2019г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 15.07.2019г. до окончателното изплащане на вземането, както и 18.27лв. /осемнадесет лева и двадесет и седем ст./, представляваща обезщетение за забава върху претендираната сума за периода от деня, следващ датата на падежа по всяка фактура до 12.07.2019г., на основание чл.327, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

ОСЪЖДА ....” ЕООД, ЕИК …., със седалище и адрес на управление гр. Ч., ул. “....” №…., представлявано от Д.К. ДА ЗАПЛАТИ на „....“ ООД, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление гр.П., район р-н ...., ул. „....“ №…., представлявано от Р.Г. сумата от 1050лв /хиляда и петдесет лева/, представляваща разноски, на основание чл.78, ал.1 ГПК.

Присъдените суми могат да бъдат заплатени от ответника в полза на ищеца по посочената в исковата молба банкова сметка, както следва: ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ АД: IВАN сметка в лв.:ВG16 РRCB …..

Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239, ал.4 ГПК.