Определение № 27/29.01.2019 г. по АНД № 2/2019 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Производството е образувано по повод депозирана жалба от Национално бюро за правна помощ, представлявано от Е.Ч.-М., с адрес гр.С., ул. "...." №.... срещу електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К №2392966, издаден от ОД на МВР – гр. Смолян.

С разпореждане №7/04.01.2019г. съдът е дал указания на жалбоподателя, в 7-дневен срок от получаване на съобщението 1/ изрично да посочи какъв правен интерес има от подаване на жалбата, съобразявайки разпоредбата на чл.188, ал.2 ЗДвП, съгласно която "когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство". Тоест, в случая е наложено наказание "глоба" на физическото лице Е.Ч.-М., а не "имуществена санкция" на НБПП и 2/ в случай че жалбата се подава от Е.Ч.-М., а не от НБПП, то същата да подаде нова жалба, изходяща лично от нея или от упълномощен от нея представител, съобразявайки правилата за процесуално представителство.  

С разпореждането, съдът изрично е посочил, че жалбата е от НБПП, въпреки, че с обжалвания акт то не е санкционирано чрез налагане на „имуществена санкция“. От приложеното по делото съобщение се установява, че същото е редовно връчено на 17.01.2019г.

В указания на жалбоподателя срок за отстраняване на нередовностите, НБПП е депозирало молба, с която уточнява, че има правен интерес от подаване на жалба, както и че представляващата, в качеството й на физическо лице няма никакво отношение към електронния фиш, предмет на обжалване, поради което не може да вземе каквото и да е било отношение. Счита, че от електронния фиш е ясно кой е санкционирания правен субект.

С оглед извършена проверка досежно редовността и допустимостта на жалбата, настоящият състав намира, че така депозираната жалба е процесуално недопустима. Тя е предявена от процесуално нелегитимиран субект.

С електронният фиш не е санкционирано юридическото лице – жалбоподател, а физическото лице – Е.Ч.–М., ЕГН ...., доколкото именно тя се явява законен представител на НБПП, което от своя страна е собственик на процесния автомобил, в съответствие с разпоредбата на чл.188, ал.2 от ЗДвП. Това обстоятелство изрично е подчертано от съда, посочвайки, че  видно от наложеното наказание същото е „глоба“, което може да има като адресат единствено физическо лице. Горното се потвърждава и от текста на самия електронен фиш, както следва: ".... Уважаема/и госпожо/господине, за извършеното от вас нарушение по чл. 21, ал. 1 във вр. чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл. 189, алинея 4, във връзка с чл. 182, алинея 1, точка 3  от ЗДвП, Ви се налага глоба 100.00 лева....".

Вярно е, че в електронния фиш е отбелязано, че Е.Ч.-М. е законен представител на НБПП, като едновременно е посочено ЕИК и ЕГН, но този факт  не обуславя правен интерес на юридическото лице да обжалва електронния фиш. Съдържанието на електронния фиш и законосъобразността на същия са въпрос по същество и може да бъде преценяван единствено при подадена жалба от санкционираното физическо лице.

Досежно недопустимостта на производството, образувано по жалба от юридическо лице срещу електронен фиш, е налице непротиворечива съдебна практика /така, Определение № 8540/08.12.2017г. по дело 13012/2017г. на Административен съд - София-град, Определение № 55/12.01.2018г. по КНАХД №33/2018г. на Административен съд - Пазарджик и др./. В унисон с горното, с Решение №148/11.04.2017г. по КНАХД №76/2017г. Административен съд гр.Смолян приема, че производството по жалба на РЗИ- гр.Смолян срещу електронен фиш е недопустимо, доколкото жалбоподател следва да е представляващия РЗИ в лично качество, по силата на това представителство по закон.

С оглед горното и въпреки изрично дадената възможност за отстраняване на констатираната от съда нередовност и правилно конституиране на жалбоподателя, доколкото НБПП твърди, че именно той е легитимиран да подаде жалбата, а Е.Ч.-М. няма никакво отношение към електронния фиш, предмет на обжалване, поради което не може да вземе каквото и да е било отношение, то настоящият състав намира, че на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН и чл.323, ал.1, т.3 от НПК вр. чл.84 от ЗАНН жалбата следва да бъде върната като недопустима, а съдебното производство – прекратено.

Настоящият състав намира, че даване на последваща възможност за отстраняване на нередовностите или продължаване на производствените действия би било неоснователно подпомагане на едната страна, което е недопустимо.

Водим от горното, съдът

 

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ВРЪЩА ЖАЛБА вх. №16/04.01.2019г. от Национално бюро за правна помощ, представлявано от Е.Ч.-М., с адрес гр.С., ул. "...." №.... срещу електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К №2392966, издаден от ОД на МВР – гр. Смолян.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 2 по описа на Чепеларски районен съд за 2019 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок пред Административен съд-Смолян, считано от датата на съобщението.