Определение № 11/16.01.2019 г. по НЧХД № 6/2019 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Образуваното нчхд № 6/2019г. по описа на ЧлРС от Е.С.Д. с адрес: град Ч. ул."......"№....,  срещу Р.Ш.Р. ЕГН ..... с адрес: град Ч. ул."......"№...., и Ш.Д.Р. с ЕГН; .... с адрес Ч., ул."......"№...., следва да се прекрати. По делото е постъпила молба вх.№123/15.01.2019 г. от тъжителя, в която се сочи, че поради постигнато извънсъдебно споразумение между страните, оттегля тъжбата. Доколкото съдът е десезиран с оттегляне на тъжбата, на осн.чл.24 ал.5 т.4 НПК производството по делото следва да се прекрати.

Така мотивиран, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по нчхд № 6/2019г. по описа на ЧлРС образувано от Е.С.Д., с адрес: град Ч. ул."......"№....., срещу Р.Ш.Р. ЕГН ..... с адрес: град Ч. ул."......"№...., и Ш.Д.Р. с ЕГН; .... с адрес Ч., ул."......"№...., с обвинения за извършени престъпления по  чл.130 ал.2 НК, поради оттегляне на тъжбата.

Определението подлежи на обжалване в 1-седм.срок от връчването му на страните с частна жалба пред СмОС.