Решение № 108/04.09.2019г. по АНД № 71/2019г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Производството е на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на К.К.В., ЕГН …., с адрес с. М., общ.С., ул. „….” №… срещу наказателно постановление №19-0373-000085/16.04.2019г. на Началника на РУ към ОДМВР Смолян, РУ Чепеларе, с което  на въззивника е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 200лв. (двеста лева) и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца, на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП.

В жалбата си, въззивникът оспорва съставомерността на деянието. Сочи, че не е бил запознат със служебно прекратената регистрация, поради което липсва умисъл. Навежда наличие на допуснати съществени процесуални нарушения на чл.57, ал.1, т.5 и 6 от ЗАНН.

В съдебно заседание въззивникът, редовно призован се явява лично и с процесуален представител- адв. П., който поддържа жалбата. Моли за отмяна на наказателното постановление.

Въззиваемата страна – редовно уведомена, не изпраща представител.

РП – гр.Смолян – ТО – гр.Чепеларе редовно и своевременно призована не изпраща представител и не взема становище.

В хода на съдебното производство са разпитани в качеството на свидетели св. Н.К. и св. В.К.. Приобщени са към материалите по делото материалите по административнонаказателната преписка, както и представените и иззисканите в хода на съдебното производство документи.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, установи следната фактическа обстановка:

На 31.07.2018г. за времето от 07.00ч. до 19.00ч., със заповед на Директора на ОД на МВР – Смолян, в гр.Чепеларе били командировани служителите на РУ – Девин мл.инсп. Н.К. и мл. инсп. В.К.. Около 10.25ч. в гр.Чепеларе, на ул. „Васил Дечев“, срещу дом №85, св. К. спрял за проверка товарен автомобил „ВАЗ 232900“, с рег. № ……, движещ се без включени светлини. При проверката било установено, че водач на автомобила е К.К.В.. Последният представил на проверяващите валидна до 02.01.2019г. полица „ГО“ на ДЗИ, както и знак на гаранционния фонд със същата валидност. Стикерът на предното стъкло на автомобила на В. бил перфориран за същата дата. К. съставил фиш за невключените светлини по чл.70, т.3 от ЗДвП и водачът бил освободен. К. направил опит да регистрира съставения фиш в таблета, но поради липса на интернет връзка не успял. По-късно, при въвеждането му, установил, че МПС-то е без валидно сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност“ и прекратена регистрация на това основание. Въззивникът бил поканен в РУ – гр.Девин, където му бил съставен АУАН за нарушение по чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП. Длъжностните лица при РУ – Чепеларе не са изследвали въпроса дали водача е знаел, че регистрацията му е прекратена от КАТ. Заявяват, че последният е бил изненадан, когато е разбрал, че автомобилът му е служебно дерегистриран (така, св. К.). АНП №440/2018г. била изпратена с писмо с рег. № 252р-16521/28.12.2018г. на РУ – гр.Чепеларе по компетентност и извършване на проверка за наличие на данни за извършено престъпление по чл.345, ал.2 от НК. Такава била извършена, като с постановление от 20.03.2019г. на РП – гр.Смолян – ТО – гр.Чепеларе е отказано образуването на досъдебно производство, тъй като прокурорът приел, че не е осъществен състав на престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК или друго престъпление от общ характер, тъй като в случая МПС-то има регистрационни номера, съответно има идентификация по реда на ЗДвП. По разпореждане на РП копие от постановлението е изпратено на Началника на РУ – Чепеларе за сведение и с оглед осъществяване правомощията му във връзка с допуснатото нарушение на ЗДвП.

С оглед изразеното становище на прокурора, на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН, АНО е издал НП, с което на въззивника е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 200лв. (двеста лева) и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца, на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП.

Гореизложената фактическа обстановка се установява от гласните доказателства, събрани чрез разпита на св. Н.К. и св. В.К. и писмените доказателства, приобщени към делото  чрез материалите по АНП и събрани в хода на съдебното производство.

Съдът, въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание и предвид така установеното фактическа обстановка направи следните правни  изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срока за обжалване от надлежна страна и е приета от съда за разглеждане.

Наказателното постановление   №19-0373-000085/16.04.2019г. е издадено от компетентен орган- от Началник РУ към ОДМВР Смолян, РУ Чепеларе, видно от представен препис на Заповед №8121з-515/14.05.2018г. на Министъра на вътрешните работи.

Наказателното постановление е било издадено на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН.

Съгласно действащата към момента на деянието разпоредба на чл.140, ал.1 от ЗДвП (Изм. - ДВ, бр.2 от 2018г., в сила от 20.05.2018г.) по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. По републиканските пътища, отворени за обществено ползване, включени в трансевропейската пътна мрежа, и по такива, които са извън нея, или по техни участъци се допускат само моторни превозни средства с валиден стикер, залепен по начин, възпрепятстващ повторното му ползване. Същевременно, на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗдвП наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред.

Съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗАНН, НП се издава тогава, когато са установени  по безспорен начин нарушението, нарушителят и неговата вина.

На първо място липсват в НП каквито и да било мотиви по отношение на нарушението. Напротив, в НП се сочи, че се издава на основание постановление на РП за отказ за образуване на ДП.

Независимо от основанието за образуване или не на наказателното производство и престъплението, за което се отнася, наказващият орган, сезиран с прокурорско постановление, следва да изгради свободното си убеждение по фактите и приложимия закон само въз основа на доказателствата по делото, събрани от него и/или от органите на досъдебното производство, а не на базата на констатациите, съдържащи се в постановлението (в този смисъл „Процесът по ЗАНН”, автори Лозан Панов и Ралица Илкова, изд. Сиела, 2009г., стр.81).

На второ място, няма данни въззивника да е бил уведомен за обстоятелството, че автомобилът ще бъде и впоследствие, че е дерегистриран по служебен ред. Табелите са били поставени на автомобила.

Видно от писмо изх. №10-00-483/28.06.2019г. на Гаранционен фонд, до собственика на лек автомобил „ВАЗ 232900“, с рег. № ….. – К.К.В. е изпратено, без данни за получаване, уведомление №040224/25.05.2018г. по реда на чл.574, ал.10 от Кодекса за застраховането. Посочено е, че след изтичане на срока по ал.10,  на основание ал.11, изр. второ на чл.574 от КЗ е уведомен сектор ПП-ОДМВР-Смолян да прекрати регистрацията на МПС.

Според Гаранционен фонд процедурата за уведомяване на собствениците не е обвързана с получаване на уведомителното писмо. Няма уведомяване за извършената на 29.06.2018г. дерегистрация и от ПП – ОДМВР - Смолян, видно от писмо вх. № 2079/12.07.2019г. по описа на РС – Чепеларе.

В обобщение на гореизложеното, безспорно се установява, че автомобилът е бил дерегистриран служебно, без да са ангажирани каквито и да било доказателства това обстоятелство да е било известно на жалбоподателя към момента, в който е бил спрян за проверка, поради което няма как да се приеме, че от субективна страна К.В. е осъществил състава на нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП. Няма данни у него да са били формирани представи за наличието на подобен властнически акт, с диспозицията на който следва да съобразява своето поведение.

За съставомерността на всяко нарушение следва да са осъществени признаците както от обективна, така и от субективна страна и липсата на който и да е от тези признаци винаги обуславя извод за несъставомерност на извършеното.

Не само, че няма доказателства въззивникът виновно да е управлявал служебно дерегистрирано МПС. Напротив, събраха се такива (така св.К.), че въззивникът не е знаел това.

Отделно, за пълнота, съдът намира за необходимо да изложи, че по делото не се установи прекратяване на административнонаказателното производство, образувано със съставен АУАН №440/30.10.2018г., на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН. Въпреки това, доколкото няма образувано досъдебно производство, настоящият състав намира, че две паралелни наказателни производства не са били водени, или не е налице non bis in idem (не два пъти за едно и също нещо).

Поради изложените съображения, съдът счита, че издаденото НП е в противоречие с процесуалния и материалния закон и като такова следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                                     Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №19-0373-000085/16.04.2019г. на Началника на РУ към ОДМВР Смолян, РУ Чепеларе, с което на К.К.В., ЕГН ….., с адрес с. М., общ.С., ул. „….” №…. е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 200лв. (двеста лева) и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца, на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационна проверка пред Административен съд-Смолян в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните.

След влизане в сила на съдебното решение, АНП да се изпрати по компетентност на Наказващия орган.