Решение 120 от 26.09.2019 г. по АНД 83/2019 г.

 

Съдия докладчик : Славка Кабасанова

 

Производството е по реда на чл.59 ЗАНН, във вр. с чл.189, ал.8 ЗДвП и чл.483 КЗ.

Образувано е по постъпила жалба от „....“ ООД ЕИК .... със седалище и адрес на управление: гр. П., р-н ...., ул. .... , представлявано от Е.А.Д.-управител, против електронен фиш серия Г № 0000737, издаден от ОД на МВР гр.Смолян, с който за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 КЗ, на основание чл.638, ал.1, т.2 КЗ,  му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. Жалбоподателят моли електронния фиш да бъде отменен, като незаконосъобразно издаден, поради това, че не е извършил нарушението, за което е санкциониран.

В съдебно заседание от името на жалбоподателя, редовно призован, жалбата поддържа пълномощникът му адв.С..

Ответникът по жалбата ОД на МВР Смолян, редовно призован, не изпраща  представител в съдебно заседание.

РП гр.Смолян, ТО гр.Чепеларе, редовно призована, не изпраща представител в съдебно  заседание,  не ангажира становище.

От събраните по делото писмени доказателства и като взе предвид  становищата на страните, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е допустима като подадена в срок от лице, с интерес да обжалва. Разгледана по същество, тя се явява основателна.

Електронен фиш за налагане на глоба серия серия Г № 0000737 на ОД на МВР гр.Смолян е издаден срещу „....“ ООД гр.П. за това, че на 19.01.2019 г. в 15:41 часа в гр.Чепеларе, на път II 86,75+728 км часа е заснет товарен автомобил „Ауди А 6 Авант“ с рег.№...., негова собственост, в посока на движение от гр.Смолян към гр.Пловдив - нарушение на чл.483, ал.1, т.1 КЗ, поради което на основание чл.638, ал.1, т.2 КЗ,  на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

В електронния фиш е посочено, че  нарушението е установено и заснето с автоматизирано техническо средство (АТС) TFR1-M №617. Видно от клип №3281, радар №617 от 19.01.2019г., направен в 15:41ч, който по смисъла на чл.189, ал.15 ЗДвП представлява веществено доказателствено средство, автомобилът с рег.№.... е бил в движение. От протокол за последваща проверка  от 03.10.2018г. се установява, че мобилната  система за видеоконтрол  на  нарушенията на правилата за  движение с  идентификационен номер 617/12,  тип „TFR1-M” , е преминала последваща проверка в Български институт по метрология на 03.10.2018г. и отговоря на метрологичните изисквания; че допустимата грешка при измерване на скоростта до 100 км/ч е плюс –минус 3 км/ч. По делото е представено удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.02.4835/24.02.2010г. на БИМ, от което се установява, че то е издадено на „Тинел Електроникс” ООД  град София, относно  мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип  „TFR1-M”, вписано в регистъра на одобрени за използване средства за измерване  под № 4835, че срока  на валидност на мобилната система е до 24.02.2020г.

Приобщен е протокол за използване на АТС от 21.01.2019г, от който се установява, че контрол на движението на МПС на 19.01.2019г. е извършван с АТС TFR1-M № 617 в гр.Чепеларе, на път II 86,75+728 км, като видеоконтрол е осъществяван от 14,25 ч. до 17,25ч. Автоматизираното техническо средство е било разположено в спрян служебен автомобил с рег.№...., позициониран на път път II 86,75+728 км и с него е извършван контрол на движещите се в посока от гр.Смолян към гр.Пловдив и обратно моторни превозни средства.

Законодателят е въвел специална процедура, по реда на която се ангажира отговорността на водачите на МПС, изключваща общия ред на налагане на административни наказания с АУАН и НП. Съгласно чл. 9 от  Наредба №8121з-532 за автоматизираните технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена от МВР, обн.ДВ.бр.36/19.05.2015г. за осъществяване на контрол с АТСС служителят позиционира служебен автомобил или мотоциклет или временно разполага АТСС на участък от пътя и насочва уреда в контролираната посока. Служителят включва автоматизираното техническо средство или система и извършва необходимите първоначални настройки за започване на автоматизирания контрол и поставя начало на работния процес.

Електронният фиш следва да съдържа всички реквизити, предвидени в чл.189, ал.8 ЗДвП, а именно, териториалната структура на Министерство на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото на извършване на нарушението, датата и точния час на извършването му, регистрационен номер на МПС-то, описание на нарушението, нарушената разпоредба от ЗДвП, размера на глобата. Разпоредбата въвежда специален ред за санкциониране на нарушителите, при който не се предвижда подписване на електронния фиш.

В случая липсва словесно описание на нарушението. От съдържанието на електронния фиш не става ясно и не може да се разбере какво нарушение е извършено от дружеството жалбоподател, доколкото е посочена единствено нарушената материалноправна норма- чл.483, ал.1, т.1 КЗ.

Съгласно тази разпоредба договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение; това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство, да сключи застрахователния договор. Съобразно разпоредбата на чл. 638, ал. 1, т. 1 от КЗ на юридическо лице по чл.483, ал.1, т.1, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се налага имуществена санкция от 2000 лв.

От справка за собственик на автомобила, издадена от КАТ и свидетелството за регистрация на МПС част II, се установява, че собственик на товарен автомобил „Ауди А 6 Авант“ с рег.№.... е „....“ЕАД клон П. ЕИК ......, а дружеството жалбоподател- негов ползвател. Налага се изводът, че „....“ ООД неправилно е санкционирано за извършено нарушение по чл.483, ал.1, т.1 КЗ. То не е собственик на автомобила.

Електронният фиш се явява незаконосъобразен, тъй като от събраните доказателства по делото безспорно се установява, че за товарен автомобил с рег.№.... към датата на нарушението е съществувала валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

По делото се представя справка от интернет-сайта на Гаранционен фонд /л. 13/, видно от която за автомобил рег.№.... е имало валидно сключена застраховка "Гражданска отговорност" към 19.01.2019 г. Такава е била сключена на 28.12.2018 г., с крайна дата на покритие 27.12.2019 г. Това се установява и от представената застрахователна полица № BG/11/11800357..... „....“ ООД e сключило застраховката със ЗАД“....“.

С оглед липсата на нарушение и неправилното определяне на субекта на нарушението, както и поради липсата на задължителен реквизит в съдържанието му (липса на словесно описание на нарушението), електронният фиш следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ електронен фиш серия Г № 0000737, издаден от ОД на МВР гр.Смолян, с който на „....“ ООД, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление: гр. П. р-н ...., ул..... ..., представлявано от Е.А.Д.-управител, за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 КЗ, на основание чл.638, ал.1, т.2 КЗ, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Административен съд Смолян.