Решение № 119/26.09.2019 г. по АНД № 91/2019 г.

 

Съдия докладчик: Славка Кабасанова

 

Производството е по реда на чл.59 ЗАНН.

Образувано е по подадена от С.М.Б., ЕГН ...., с адрес: гр.С., ул.“....“ № ..., ет...., ап...., жалба против наказателно постановление № РД-И-010/07.05.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/, с което за нарушение по чл.23, ал.1 и ал.3, във връзка с чл. 25, ал. 2 от Наредба № 28 от 09.12.2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, във връзка с чл.2 от Наредба № 4/20.03.2009г. за условията и реда за предписване я отпускане на лекарствени продукти, на основание чл.294 от ЗЛПХМ й е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева.

Жалбоподателката моли наказателното постановление да бъде отменено, поради допуснати процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство.

В съдебно заседание, жалбоподателката, редовно призована, не се явява. От нейно име се явява адв.Р., който поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата, редовно призован,  в съдебно заседание се представлява от юрисконсулт Т., който навежда доводи и ангажира доказателства в подкрепа на обжалвания санкционен акт.

РП Смолян-ТО Чепеларе, редовно и своевременно призована, не изпраща представител в съдебно заседание и не ангажира становище.

След като разгледа жалбата, изложените от страните доводи и като се запозна с материалите по делото, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 14.11.2018 г. главен инспектор в ИАЛ Б.Ц. и главен инспектор в ИАЛ М.С., свидетели по делото, извършили проверка за спазване нормите на Наредба № 28/09.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти в гр.Ч., в аптека на „....“ ЕООД гр.С., находяща се в гр.Ч., ул.“....“ № ..... Проверката започнала с контролна покупка извършена от свидетелката Ц., която след като влезнала в обекта, поискала да закупи два лекарствени продукта. Единият от продуктите подлежал на отпускане без лекарско предписание /рецепта/, тъй като бил предназначен за лечение на гърло. Другият лекарствен продукт, който поискала да закупи подлежал на отпускане по лекарско предписание, тъй като се използва за лечение при повишен холестерол с цел понижаването му-Росукард (Rosucard). Свидетелката Б.Ц. била обслужена от жалбоподателката, която й отпуснала лекарствения продукт без да й поиска рецепта, нито пък Ц. й представила такава. За покупката бил издаден фискален бон. Свидетелката Ц. излязла от атпеката и запознала колежката си М.С. със случилото се вътре. Двете влезнали отново в атпеката, легитимирали се и продължили да проверяват дипломите, трудовите договори на служителите и др. Установили, че жалбоподателката С.Б., която отпуснала лекарствения продукт Росукард (Rosucard) без рецепта е магистър фармацевт и ръководител на аптеката.

Инспектор Ц. й съставила акт за установяване на административно нарушение от 14.11.2018 г., за това, че при извършената проверка на 14.11.2018 г. в аптека на „....“ ЕООД, находяща се в гр.Ч., на ул.“....“ № ....., в качеството си на магистър фармацевт, С.Б. отпуснала /продала/ на инспектор от ИАЛ лекарствен продукт с режим на отпускане „по лекарско предписание“ – Rosucard 10 mg film-coated  tabl. x 30, парт. № 2330818, срок на годност 07.2020 г. - 1 опаковка, без да изиска и без да й бъде представена рецепта- нарушение по чл.23, ал.1 и ал.3, във връзка с чл. 25, ал. 2 от Наредба № 28 от 09.12.2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, във връзва с чл.2 от Наредба № 4/20.03.2009г. за условната и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, вр. чл.294 от ЗЛПХМВ. В акта било посочено, че за продажбата е издаден фискален бон № 0078069/14.11.2018 г. от „....“ ЕООД. Актът бил съставен в присъствието на жалбоподателката и свидетелката М.С.. Бил предявен на Б. и тя го подписала, като получила и копие от него.

Въз основа на АУАН било издадено обжалваното наказателно постановление, с което на С.Б. за нарушение на нарушение по чл.23, ал.1 и ал.3, във връзка с чл. 25, ал. 2 от Наредба № 28 от 09.12.2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, във връзва с чл.2 от Наредба № 4/20.03.2009г. за условията и реда за предписване я отпускане на лекарствени продукти, на основание чл.294 от ЗЛПХМ била наложена „глоба“ в размер на 1000 лева.

Видно от разрешение за търговия на дребно № 1927/19.08.2019 г., издадено от Министерство на здравеопазването, на „....“ ЕООД е разрешено да извършва търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека с адрес  гр.Ч., ул.“....“ № ...., с ръководител С.Б.. От представеното по делото разрешение за употреба на лекарствен продукт се установява, че лекарствения продукт Росукард (Rosucard) е с режим на отпускане „по лекарско предписание“.

От събраните доказателства безспорно се установява, че на 14.11.2018 г. С.Б. е извършила вмененото й нарушение, с осъщественото от нея отпускане /продажба/ на лекарствения продукт Росукард (Rosucard), изискващ съгласно разрешението му за употреба да се отпуска по „лекарско предписание“, без да изиска такова предписание от свидетелката Ц.. Административнонаказателната й отговорност правилно е ангажирана в качеството й на магистър фармацевт и ръководител на проверявания обект, съгласно разпоредбите на чл.23, ал.1 и ал.3 от Наредба № 28/09.12.2008 г. Съгласно чл.23, ал.3 от Наредба № 28/09.12.2008 г. за неправилно приготвен и/или отпуснат лекарствен продукт и за настъпилите последици носи отговорност фармацевтът, който го е приготвил и/или отпуснал, а съгласно чл.23, ал.1 от същата наредба, всеки фармацевт е независим при вземане на решение свързано с осъществяването на професионалните му задължения, за което носи съответната отговорност. В чл.25, ал.2 от цитираната наредба е предвидено, че изпълнението на рецептите в аптеката се извършва по реда на наредбата по чл.221 ЗЛПХМ. Според чл.2 от Наредба № 4/04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, режимът на предписване на лекарствените подукти е определен в разрешението за употреба на лекарствения продукт. В качеството си на магистър фармацевт жалбоподателката Б. при отпускане на лекарството Росукард (Rosucard) е следвало да се съобрази с режима на предписване определен в разрешението за употреба на лекарствения продукт и да изиска лекарско предписание, но в случая тя не е направила това и е осъществила съставомерно поведение.

Правилно за нарушението е приложена санкционната норма на чл.294 от ЗЛПХМ, пердвиждаща наказание глоба от 1000лв. до 3000лв. за нарушения на разпоредбите на ЗЛПХМ и наредбите по прилагането му.  На жалбоподателката е наложена глоба в минимален размер от 1000лв., предвид липсата на други нарушения по закона и наредбите по прилагането му.

Жалбоподателката твърди, че правото й на защита било нарушено в хода на административнонаказателното производство предвид това, че АУАН няма номер. Доколкото обаче не се установява на 14.11.2018 г. да й е съставен повече от един АУАН, съдът счита, че възможността й да осъществи защитата си срещу него не е била препятствана с това. Действително Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти във вр. с чл.2 от която се твърди, че Б. е извършила нарушение, е посочена в акта и НП със сгрешена дата на издаване. Посочена е като Наредба № 4/20.03.2009 г., а всъщност е Наредба № 4/04.03.2009 г., обнародвана в ДВ бр.21 на 20.03.2009 г. Според съда доколкото номера на наредбата е цитиран правилно, а също и словестното й заглавие, а именно, че се касае за Наредба за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени подукти, за жалбоподателката не са възникнали непреодолими затруднения да установи въз основа на какъв нормативен акт й се вменява нарушение. Във връзка с ангажираните гласни доказателства в тази насока чрез разпит на свидетеля Б.-юрисконсулт в „....“ ЕООД, следва да се отбележе, че той е син на жалбоподателката, явява се заинтересован от изхода на делото и затова съдът не кредитира показанията му.

Като съществено нарушение на процесуалните правила се изтъква обстоятелството, че контролната покупка е извършена от свидетелката Ц., докато колежката й С. е била извън аптеката. Действително съгласно чл.40 ал.1 ЗАНН АУАН се съставя в присъствието на свидетелите, които са присъствали при извършване и установяване на нарушението, а при липса на такива свидетели, в присъствието на двама други свидетели. Според съда със съставянето на акта от инспктор Б.Ц. в присъствието на един свидетел, който не е очевидец на нарушението, не е допуснато съществено процесуално нарушение в хода на производството, ограничаващо правото на защита на жалбоподателката. С.Б. нито твърди, нито ангажира доказателства за фактическа обстановка, различна от възприетата в акта и НП.

При защитата си  срещу НП жалбоподателката се позовава на съдебни решения на РС Пловдив и РС Севлиево, в които се застъпва тезата, че поведението, което е санкционирано, не представлява административно нарушение. В обратна насока обаче са решение №2164/25.10.2018 г. на АдмС Пловдив по к.а.н.д.№2299/2018 г., решение №4391/27.06.2019 г. на АдмС София по адм.д.№3622/2019 г. и др.

Водим от горното, съдът счита, че обжалвания санкционен акт е законосъобразен и следва да бъде потвърден и затова

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № РД-И-010/07.05.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/, с което на С.М.Б., ЕГН ...., с адрес: гр.С., ул.“....“ № ..., ет...., ап...., за нарушение по чл.23, ал.1 и ал.3, във връзка с чл. 25, ал. 2 от Наредба № 28 от 09.12.2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, във връзва с чл.2 от Наредба № 4/20.03.2009г. за условната и реда за предписване я отпускане на лекарствени продукта, на основание чл.294 от ЗЛПХМ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева.

Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните пред  Административен съд  град Смолян.