Решение № 107/02.09.2019г. по АНД № 103/2019г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

ПРИЗНАВА обвиняемият З.К.Х., роден на ....г. в гр.С., ..., ......, с адрес гр.Ч., ул. „....“ №...., с ЕГН ...., ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 03.04.2019 г., около 20,30ч., пред гараж в гр.Ч., ул. “....“ № ...., в себе си, в полиетиленов плик с неправилна форма, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорискови наркотични вещества – амфетамин, със съдържание на активен наркотичен компонент 11,6 % тегловни процента, с нето тегло 2,331 грама, на стойност 69,93 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК и чл.78а, ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ в полза на Държавата по сметка на РС – Чепеларе.

На основание чл.189 от НПК ОСЪЖДА З.К.Х., ЕГН ...., с адрес гр.Ч., ул. „....“ №...., да заплати сумата от 84.48лв. /осемдесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща разноски на досъдебното производство в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР - Смолян.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства – наркотично вещество с нетно тегло 2.161 грама, представляващо остатък от веществото, съдържащо амфетамин, видно от СХЕ, предадено на съхранение в Централно митническо управление гр.София, отдел „МРР-НОП”, с писмо рег.№ 373000-1098-1/25.04.2019г., да се ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени след влизане на решението в сила.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивна проверка пред Окръжен съд – Смолян в петнадесет дневен срок от днес.