Мотиви  от 30.04.2018 г. по АНД № 78/2018 г.

 

Съдия докладчик: Десислава Петрова

 

Чепеларска районна прокуратура, на основание чл. 375, ал.1 от НПК, е внесла в ЧлРС постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия Б.М.К., за извършено от него престъпление от общ характер, наказуемо по чл.345, ал.1, предл.1 от НК за това, че на 24.09.2017 г., около 10,10ч., в гр.Ч., общ.Ч., обл.С., до входа на ПГСГСТ "…"-гр.Ч., си е служил с контролни знаци, издадени за друго МПС – регистрационни табели за МПС с № …, издадени за мотопед "Балкан" 50 куб.см., с рама № …, двигател № …, собственост на С.Н.Т., монтирани на мотопед "Симсон", с рама № …, с неустановен собственик.

В съдебно заседание ЧлРП, редовно уведомена, се представлява от районен прокурор К.

Обвиняемият К., редовно призован, се явява лично, като в съдебно заседание прави пълни самопризнания. Съжалява за стореното.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Преди повече от 5-6 години обв. Б.М.К. от с.Б. закупил мотопед „Балкан“ с рег. № … от лицето С.Н.Т., като не е регистрирал същият на свое име. Скоро след купуването му мотопедът изгорял при пожар, като от него останала само табелата. Предвид  необходимостта от мотопед обв. К. закупил по интернет нов през април 2017г., а именно мотопед „Симсон“, който бил без регистрация. Именно това била причината да вземе старите номера от мотопед „Балкан“ и да ги постави на мотопед „Симсон“. Използвал основно мотопеда, за да отиде до магазина за хляб, защото имал здравословен проблем.

На 24.09.2017г., за времето от 09,00ч. до 21,00ч., съгласно утвърден график, св. Д.С. и св. Б.Г., двамата служители в РУ-Ч., били назначени в наряд по КАТ и ООР на територията на гр.Ч.. Около 10,10ч. те били позиционирани до входа на ПГСГСТ "…"-гр.Ч., когато спрели за проверка мотопед "Симсон", движещ се в посока от гр.Ч. към гр.П.. Водач на този мотопед бил обв. Б.М.К. от с.Б., общ.Ч., обл.С.. Мотопедът, управляван от обвиняемия бил с регистрационна табела по стар образец № … и с рама № …. Такива регистрационни табели не се ползвали много отдавна и против обв.К. незабавно бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 389 от 24.09.2017 г. за допуснатото нарушение.

Видно от изискана справка, с рег.№ 1030р-21179/20.09.2017 г., издадена от сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР-гр.Пловдив, с рег.№ … е регистриран мотопед "Балкан" 50 куб.см., с рама № …, двигател № …, собственост на С.Н.Т.

Обв. Б.М.К., с адрес с.Б., общ.Ч., обл.С., с ЕГН: ….

Видно от приобщената по делото справка за съдимост, ведно с бюлетини към нея, обв. К. е осъждан общо два пъти, както следва: С присъда от 28.11.1984г. на РС – Мадан по НОХД №178/1984г., влязла в сила на 11.12.1984г., обв. Б.М.К. е осъден за престъпление по чл.183, ал.1 и чл.4 от НК, като му е наложено наказание една година „задължително заселване“ в района на гр.Ч., а с присъда от 30.04.1987г. на РС –Мадан по НОХД № 48/1987г., влязла в сила на 14.05.1987г., обв. Б.М.К. е осъден за престъпление по чл.183, ал. 4 от НК, като му е наложено наказание две години „задължително заселване“ в с.Б. и „обществено порицание“. За горните, лицето е реабилитирано, на основание чл.88а НК.

Изложените обстоятелства съдът счита за установени въз основа на цялостния доказателствен материал по делото - всички гласни и писмени доказателства, събрани в хода на досъдебното и съдебното производство, приобщени по реда на чл. 283 от НПК, както и от обясненията на обвиняемия, които са непротиворечиви и взаимнодопълващи се и обосновават следните правни изводи:

С гореописаното деяние обв. Б.М.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.345, ал.1, предл.1 от НК, като на 24.09.2017г., около 10,10ч., в гр.Ч., общ.Ч., обл.С., до входа на ПГСГСТ"…"-гр.Ч., си е служил с контролни знаци, издадени за друго МПС – регистрационни табели за МПС с № …, издадени за мотопед "Балкан" 50 куб.см., с рама № …, двигател № …, собственост на С.Н.Т., монтирани на мотопед "Симсон", с рама № …, с неустановен собственик.

Обект на престъплението са обществените отношения, засягащи реда в транспорта.

Субект на престъплението е пълнолетно, вменяемо, неосъждано /реабилитирано/ физическо лице.

От субективна страна  обв. К. е осъществил деянието при форма на вина пряк умисъл.

Като смекчаващи наказателната отговорност на обвиняемия обстоятелства съдът прие чистото му съдебно минало, оказаното съдействие от същия и длъжностната му характеристика.

Отегчаващи наказателната отговорност обстоятелства не са отчетени.

Не се установява извършеното от обвиняемия да представлява административно нарушение, чиято преценка съдът прави на основание чл.301,  ал.4 НПК.

Изложеното мотивира съда да освободи обвиняемия от наказателна отговорност и да  му наложи административно наказание, като констатира наличието на законовите предпоставки, визирани в разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК: престъплението е умишлено извършено и за него се предвижда  наказание лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева, от него няма настъпили съставомерни имуществени вреди, обвиняемия не е осъждан за престъпление от общ характер /реабилитиран/ и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на разд. ІV, гл.VІІІ от НК.

С оглед предвидената в разпоредбата на чл. 78а от НК санкция, съдът наложи на обвиняемия наказание "глоба". При индивидуализацията на санкцията, съдът като съобрази превеса на смекчаващите обстоятелства определи наказанието в минимален размер, а именно „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Водим от горното, съдът постанови решението си.