Мотиви от 17.11.2018 г. по АНД № 155/2018 г.

 

Производството е образувано въз основа на внесено постановление от РП- Чепеларе с предложение обвиняемият К.Н.И., ЕГН- …, с адрес: гр.С., ул. "…" № …, да бъде освободен от наказателна отговорност за това, че на 07.10.2018 г., около 17,05ч., в гр.Ч., на ул."…" № …, в посока на движение от гр.П. към гр.С., управлявал МПС – лек автомобил „Мазда 3“, с рама № …, като лекият автомобил не е регистриран по надлежния ред– престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, като му бъде наложено административно наказание "глоба" на основание чл. 78а ал.1 НК.

В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично и със защитник адв.Д. Признава се за виновен по предявеното му обвинение и не оспорва констатациите на РП-Чепеларе изложени в постановлението. Моли съда да му наложи глоба в минимален размер.

Районният прокурор на Районна прокуратура- гр.Чепеларе поддържа становище за доказаност на обвинението и изразява позиция размерът на глобата да бъде определен към минимума.

Районният съд като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Служителите на РУ-Ч. свидетелите Р.В. и И.У. били назначен в наряд по охрана на обществения ред и КАТ в гр.Ч. на 07.10.2018 г. от 07,00ч. до 19,00ч. Около 17,05ч. двамата полицаи се движили със служебния автомобил по ул.“…“ в посока от гр.С. към гр.П., когато се разминали с лек автомобил, червен на цвят, движещ се в обратна посока, който бил без регистрационни табели. Незабавно свидетелят У. обърнал посоката на движение на служебния автомобил, настигнал този червен автомобил и го спрял на ул.“…“ № …, до сградата на Районна пътна служба-гр.Ч. По време на проверката полицаите установили, че лекият автомобил е марка и модел „Мазда 3“, с рама № …, без регистрационни табели, а водачът му е обвиняемият К.Н.И. от гр.С.

За допуснатото управление на МПС без регистрационни табели свидетелят У. съставил против обвиняемия И. акт за установяване на административно нарушение № 0265405/07.10.2018 г. по описа на РУ-Ч.

От обясненията на защитника на обвиняемия и договор за покупко-продажба на МПС, сключен между „…“ЕООД гр.П. и Е.К. се установява, че автомобилът бил закупен по-рано същия ден от автокъща в гр.П. Обвиняемият придружавал колежката си К. и решил да й направи услуга придвижвайки автомобила от гр.П. до гр.С. От показанията на свидетелите У. и В. се установява, че собственичката на автомобила пътувала в друго МПС- тя пристигнала на мястото на проверката в гр.Ч. 10 мин. след спирането на обвиняемия от служителите на РУ Ч.

По време на бързото производство обвиняемият подробно обяснява механизма на извършеното от него деяние и изразява съжаление за стореното.

Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на обясненията на обвиняемия, дадени в досъдебната и съдебна фаза процеса, показанията на свидетелите У. и В., както и от писмените доказателства, приобщени към доказателствения материал по делото. Съдът кредитира изцяло събраните по делото писмени и гласни  доказателства, т.к. те са непротиворечиви и взаимно се допълват, като по безспорен начин очертават гореописаната фактическа обстановка.

При така приетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема за безспорно установено, че обвиняемият И. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, като на 07.10.2018 г., около 17,05ч., в гр.Ч., на ул."…" № …, в посока на движение от гр.П. към гр.С., управлявал МПС – лек автомобил „Мазда 3“, с рама № …, като лекият автомобил не е регистриран по надлежния ред.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин.

Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелствата, че на посочените по-горе дата и място е управлявал процесното МПС. Съзнавал е и това, че МПС не е било регистрирано като такова по надлежния ред, т.е. по реда на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства на МВР и респ. за него няма издадени държавни контролни номера, както и че на управляваното от него МПС няма поставени на съответните места рег. табели. Обвиняемият е имал в съзнанието си и представите, че няма право да управлява това МПС по пътищата отворени за обществено ползване, но въпреки всичко, преследвайки пряката си цел да се придвижи с автомобила по определен маршрут, е сторил това. Предвиждал конкретно настъпването на общественоопасните последици на деянието си, т.е. че като управлява нерегистрираното МПС нарушава установения за това ред и обществените отношения свързани с транспорта, като същевременно е искал тяхното настъпване.

При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия И. съдът се ръководи от изискванията на чл. 36 от НК- относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл. 54 от НК- относно индивидуализацията на същото.

Обвиняемият е личност с ниска степен на обществена опасност. Видно от представените и приети по делото свидетелство за съдимост и писмена характеристика е, че същият не е осъждан, не е криминално проявен и е с добри характеристични данни. От справката за дисциплината му като видач се установява, че той не е бил санкциониран за нарушения на ЗДвП.

В конкретния случай обществената опасност на деянието е завишена предвид обстоятелството, че МПС е управлявано по републиканската пътна мрежа.

Съдът отчитайки фактите, че за умишленото престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до една година, както и обстоятелствата, че обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VІІІ от общата част на НК към инкриминираната дата и от деянието не са причинени имуществени вреди, прие че са налице условията, предвидени в разпоредбата на чл. 78а ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание глоба.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха, направените самопризнания, оказаното съдействие на органите на полицията, позитивните характеристични данни, изразеното критично отношение към стореното, влошеното му здравословно състояние. Чистото съдебно минало не се отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство, т.к. то е материалноправна предпоставка за приложението на диференцираната процедура по Глава ХХVІІІ от НПК.

Предвид изложеното и като отчете наличните смекчаващи и липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства на основание чл. 78а ал.1 от НК освободи от наказателна отговорност обвиняемият И. като му наложи административно наказание глоба в размер ориентиран към минимума, а именно от 1000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

За да определи такъв размер на глобата, съдът съобрази и семейното, материално положение и имотно състояние на обвиняемия и изходи от степента на вината му.

По изложените съображения съдът постанови решението си.