Мотиви от 02.09.2019г. по АНД №103/2019 г.

 

Районна прокуратура- гр.Смолян - ТО - гр.Чепеларе,  на основание чл. 375, ал.1 от НПК, е внесла в ЧлРС Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на З.К.Х., с налагане на административно наказание, на основание чл.78а НК, затова, че 03.04.2019г., около 20,30ч., пред гараж в гр.Ч., ул. “....“ № ..., в себе си, в полиетиленов плик с неправилна форма, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорискови наркотични вещества – амфетамин, със съдържание на активен наркотичен компонент 11,6 % тегловни процента, с нето тегло 2,331 грама, на стойност 69,93 лева, като случаят е маловажен – ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК.

Като е съобразил наличието на предпоставките, визирани в чл. 78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, съдът е разпоредил разглеждане на делото по реда на глава 28 от НПК.

В съдебно заседание РП – Смолян – ТО - Чепеларе, редовно уведомена, изпраща свой представител.

Обвиняемият Х., редовно призован,  се явява лично и с процесуален представител в лицето на адв. П..

Съдът като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

На 03.04.2019 г., в РУ-Чепеларе постъпил оперативен сигнал, че обв. З.К.Х., с ЕГН ...., от гр.Ч., е тръгнал, заедно със свои познати - св.А.И., с прякор „....“, и св.М.С., с личния си лек автомобил „Фолксваген ....“, с рег.№ ...., към гр.Асеновград, за да си купи наркотични вещества. Около 20,30ч. същия ден описаният автомобил бил установен от полицаите св. К.К. и св. Г.И. в гр.Чепеларе, спрян пред гараж на ул.“....“ № ...., с работещ двигател и запалени светлини. Водачът и пътниците били извън автомобила, като обв.Х. отварял вратите на гаража, св. С. стоял на улицата пред автомобила, а св. А.И. го нямало там. Когато служителите на РУ-Чепеларе пристъпили към полицейска проверка, обв.Х. изхвърлил с дясната си ръка полиетиленов свитък, съдържащ бяло кристално вещество, на тротоара, в близост до гаража. Обв.Х. и св.С. били задържани за 24 часа по ЗМВР, като им бил извършен личен обиск, но в тях не били намерени наркотични вещества. Междувременно, на местопрестъплението пристигнал св.А.И., който попитал обв.Х. какво е станало. Съгласно оперативната информация на полицаите, той също бил с обв.Х., когато пътувал към гр.Асеновград, затова и на него бил направен личен обиск, но наркотични вещества не били открити.

С протокол от 03.04.2019 г. бил извършен оглед на местопроизшествие, при който изхвърленото от обв. Х. вещество в полиетиленов плик било иззето. Извършен бил полеви наркотест, при който веществото реагирало на амфетамин. Брутното тегло на веществото било 2,65 грама.

Полицаите проверили автомобила по ЗМВР, но забранени вещества в него не били открити.

Обв. Х. бил задържан за 24 часа по ЗМВР в РУ-Чепеларе със Заповед № 373 зз-13/03.04.2019 г. по описа на РУ-Чепеларе.

По време на досъдебното производство е извършена физико-химическа експертиза, заключението на вещото лице по която е следното :

"Обект № 1 - полиетиленов плик, съдържащ бучка от бяло вещество, представлява амфетамин.Нето тегло на обекта – 2,331 грама, със съдържание на амфетамин във веществото – 11,6 тегловни %, остатък след изследването – 2,161 грама.

Амфетаминът е включен в Приложение № 1 към чл.3, т.1, Списък I от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като вещество с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранено за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.".

Съгласно протокол за оценка на наркотични вещества, стойността на 2,331 грама амфетамин с 11,6 тегловни % активно вещество е 69,93 лева.

С писмо, рег.№ 373000-1098 от 25.04.2019 г. по описа на РУ-Чепеларе и приемо-предавателен протокол № 63778 от 02.07.2019 г. по описа на ЦМУ-София, остатъкът от наркотичното вещество – 2,161 грама нето тегло бил изпратен и приет в Централно митническо управление-гр.София, Отдел "МРР-НОП" за съхранение.

Обвиняемият е З.К.Х., роден на ...г. в гр.С., ...., ...., с адрес гр.Ч., ул. „ ....“ №..., с ЕГН .....

Изложените обстоятелства съдът счита за установени въз основа на цялостния доказателствен материал по делото - всички гласни и писмени доказателства, събрани в хода на досъдебното и съдебното производство, приобщени по реда на чл. 283 от НПК, които са непротиворечиви и взаимнодопълващи се и обосновават следните правни изводи:

Обвиняемият З.К.Х., от обективна страна на 03.04.2019 г., около 20,30ч., пред гараж в гр.Ч., ул. “....“ № ..., в себе си, в полиетиленов плик с неправилна форма, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорискови наркотични вещества – амфетамин, със съдържание на активен наркотичен компонент 11,6 % тегловни процента, с нето тегло 2,331 грама, на стойност 69,93 лева, като случаят е маловажен.

От субективна страна деянието е извършено от обвиняемия виновно, при форма на вината пряк умисъл, като Х. е съзнавал  общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. Обвиняемият е държал наркотичните вещества, съзнавайки, че това е забранено от закона, че поведението му е противоправно и е в разрез с установените в обществото норми и правила, но въпреки това е извършил процесното деяние.

Случаят е маловажен предвид количеството наркотично вещество, както и данните за личността на обвиняемия, които обуславят ниска обществена опасност както на деянието, така и на дееца, поради което би могло да се приеме, че извършеното от него е с незначителни вредни последици и представлява по-ниска обществена опасност, съгласно изискването на чл. 93, т. 9 от НК.

От доказателствата по делото безспорно се установи, че обвиняемия е  осъществил една от формите на изпълнителното деяние визирана в състава на чл. 354а, ал. 3 от НК, а именно -  държал е високорисково наркотичнно вещество.

От субективна страна деянието е осъществено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на легалната дефиниция на чл. 11, ал.2 пр.1 от НК.

Правната квалификация не се оспорва и от страните по делото.

Изложеното мотивира съда да освободи обвиняемия от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание, като констатира наличието на законовите предпоставки визирани в разпоредбата на чл. 78а ал.1 от НК: деянието е извършено умишлено и за престъплението е предвидено наказание „Глоба” до 1000 /хиляда/ лева, от него няма настъпили имуществени вреди, обвиняемия не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на разд. ІV, гл.VІІІ от НК и не е осъждан.

При индивидуализацията на наказанието на обвиняемия бяха отчетени както смекчаващите, така и отегчаващите отговорността обстоятелства.

Като смекчаващи наказателната отговорност на обвиняемия З.Х. обстоятелства съдът прие необремененото съдебно минало, както и добрите характеристични данни на обвиняемия.

Отегчаващи наказателната отговорност обстоятелства не бяха констатирани.

С оглед предвидената в разпоредбата на чл. 78а от НК санкция, съдът наложи на обвиняемия наказание "Глоба". При индивидуализацията на наказанието, съдът констатира, че следва да се отчете превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, с оглед на което и предвид имущественото състояние на обвиняемия, определи същото към минималния размер, а именно от 1000 /хиляда/ лева.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, в тежест на обвиняемия бяха възложени разноските по делото в размер на 84.48лв. /осемдесет и четири лева и четиридесет и осем ст./.

Водим от горното, съдът постанови решението си.