Ч Районен съд - Чепеларе
епеларе
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
=
Начална страница
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
СПРАВКА ПРИЗОВКИ
ОБРАЗЦИ
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
КОНТАКТИ
ОБЯВИ ЗА РАБОТА
=
ИНФОРМАЦИЯ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
За Чепеларе
Съдебен район Смолян
 ОБЯВИ ЗА РАБОТА  
 ОБЯВИ ЗА РАБОТАОБЯВА

С П И С Ъ К

 

 

С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

ЗА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”,

ПРОВЕДЕН НА 18.09.2017 Г., 

В РАЙОНЕН СЪД-ЧЕПЕЛАРЕ

 

 

 по ред 

Трите имена

Крайна оценка

1.

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА КАЛФОВА

14.70

2.

НИКОЛИНА ПАВЛОВА ЙОНЧЕВА

11.53

 

          Класираният на първо място кандидат, следва да се яви днес, на 18.09.2017 г., в 15.00 часа, при административния ръководител на Районен съд –Чепеларе, за сключване на трудов договор.

 

18.09.2017 г .

гр. Чепеларе

 

Извлечение от Протокола на проведените етапи от конкурса и крайното класиране >>>

 

 

__________________________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В
РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ

______________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е

РАЙОНЕН СЪД–ЧЕПЕЛАРЕ обявява КОНКУРС за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”, на основание Заповед № 149/24.07.2017г. на административния ръководител - председател на съда.

Информация за начина на провеждане на конкурса и необходимите документи по образец се съдържат в приложените:

Обявление

Заповед №149/24.07.2017г. на административния ръководител – председател на съд

Заявление за кандидатстване (по образец)

Автобиография

Декларация по чл.156, ал.2, т.1 ПАРОАВАС (по образец)

Декларация по чл.156, ал.2, т.2 ПАРОАВАС и чл.107а КТ (по образец)

Примерна длъжностна характеристика

Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативни съдилища

Етичен кодекс на съдебните служители

 

______________________________________________________________________________________________________

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Поради непостъпили в определения тридесетдневен срок заявления за участие в обявения на 20.03.2017г., със заповед № 48/17.03.2017г. на административния ръководител на Районен съд – Чепеларе, конкурс за заемане на длъжността „съдебен секаретар”, конкурсната процедура е ПРЕКРАТЕНА, със заповед № 77/ 20.04.2017г., на основание чл. 80, ал.1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт и чл. 138, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е

РАЙОНЕН СЪД–ЧЕПЕЛАРЕ обявява КОНКУРС за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”, на основание Заповед № 48/17.03.2017г. на административния ръководител - председател на съда.

Информация за начина на провеждане на конкурса и необходимите документи по образец се съдържат в приложените:

Обявление 

Заповед №48/17.03.2017г. на административния ръководител - председател на съд   

Заявление за кандидатстване (по образец)

Автобиография

Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС (по образец)

Декларация по чл.132 от ПАС, във вр. с чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

Примерна длъжностна характеристика

Правилник за администрацията в съдилищата (ПАС) 


______________________________________________________________________________________________________

РЕЗУЛТАТ

от подбора по документи за заемане на длъжността „СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА” в РС Чепеларе при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс.

 

Избран от Министерството на правосъдието за заемане на длъжността „СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА” е Станислав Павлов. Предстои встъпването му в длъжност.

_______________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Районен съд Чепеларе обявява  наличието на една свободна щатна бройка за

длъжността „СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА”, която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс.

 

 

МЯСТО НА РАБОТА – Районен съд град Чепеларе, ул. „Беломорска” № 48.

ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА -  разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнася за издаването на справки и удостоверения;  извършва нотариални и други действия, предвидени със закон.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от ЗСВ. За съдия, прокурор и следовател може да се назначи лице, което има само българско гражданство и:

1. има висше образование по специалността "Право";

2. е преминало стажа, определен в този закон, и е придобило юридическа

    правоспособност;

3. притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на

    Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от

    реабилитацията;

5. не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет      

    за  накърняване престижа на съдебната власт;

6. не страда от психическо заболяване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1.  Молба;

2.  Автобиография;

3.  Свидетелство за съдимост за работа в съд;

4.  Медицинско свидетелство за работа;

5. Документ за психично здраве от „Център за психично здраве” по постоянен адрес на

    кандидата, че не страда от психични заболявания – оригинал;

6. Документи удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;

7. Декларация  по чл. 162 от ЗСВ;

8. Нотариално заверено копие от диплома за висше образование по специалността  

    „Право”;

9. Нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа

    правоспособност;

 10. Декларация за несъвместимост и частни интереси по чл. 12 от ЗПУКИ.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:  Районен съд-Чепеларе, стая 203, ет.2 при административен секретар.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: от 19.12.2016г. до 23.12.2016г.

Документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, за осъществяване на подбор.

Обявлението е поставено на входната врата на Районен съд-Чепеларе, публикувано е на интернет страницата на съда, в меню „Обяви за работа” и във вестник „Отзвук”, брой 63 на 15.12.2016г.

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС-ЧЕПЕЛАРЕ:

                                                                                                                                 /Славка Кабасанова/ 

 

 


 

С П И С Ъ К

 

С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА

ЗА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

В РАЙОНЕН СЪД-ЧЕПЕЛАРЕ

 

 

по ред 

Трите имена

Крайна оценка

1.

СНЕЖАНА  БИСЕРОВА СИРАКОВА

16,23

2.

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА САВОВА

15,13

3

ХРИСТИНА ПЕТРОВА КАЛАЙДЖИЕВА

14,13

 

Класираният на първо място кандидат, следва да се яви на 25.04.2016г. в 9.00 часа при административния ръководител на Районен съд –Чепеларе, за сключване на трудов договор.

 

22.04.2016г.

 

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В

РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ

 

 

Съгласно Протокол № 1/07.04.2016г. на комисията, назначена със Заповед № 57/06.04.2016г. на Председателя на Районен съд – Чепеларе, за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар” в Районен съд – Чепеларе.

 

I. Допуснати до участие във втория етап на конкурса кандидати, които напълно отговарят на посочените в обявата, изисквания:

 

 

№ по ред

Трите имена

Вх. № и дата

на заявлението

1

Елена Александрова Савова

745/14.03.2016 г.

2

Снежана Бисерова Сиракова

826/22.03.2016 г.

3

Весела Красимирова Яръмова

896/29.03.2016 г.

4

Христина Петрова Калайджиева

972/04.04.2016 г.

 

 

II. Недопуснати до участие във втория етап на конкурса кандидати, няма.

 

ІІІ. Допуснатите кандидати да се явят на 22.04.2016г. от 9.00 ч. в конферентната зала на съда - ІV етаж,  за провеждане на следващите етапи от конкурса, при условията посочени в т.9 и сл. от Заповед № 37/02.03.2016г.:

втори етап – писмен изпит – тест за проверка на познанията по Правилника за администрацията в съдилищата, както и тези по правопис, граматика, пунктуация и стилистика;

трети етап – проверка на компютърните и машинописни умения на кандидатите;

четвърти етап – събеседване.

Резултатите ще бъдат обявени в 3- дневен срок от приключване на конкурса, на определеното място в сградата на Районен съд-Чепеларе- входната врата и на интернет страницата на съда. 

 

КОМИСИЯ: 

 

             Председател- Славка Кабасанова : ………………….  

 

                                    Членове: 1. Десислава Петрова – районен съдия: …………

 

                                                    2.Таня Семерджиева – адм. секретар: ……………

 

07.04.2016 г.

гр.Чепеларе

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РАЙОНЕН СЪД–ЧЕПЕЛАРЕ обявява КОНКУРС за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”, на основание Заповед № 37/02.03.2016г. на административния роководител - председател на съда.

 

1. Място на работата: Районен съд – гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 48;

2. Кратко описание на длъжността „Съдебен секретар”:

Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания. Съставя протоколи от открити съдебни заседания, като под диктовка на съдията записва информация по време на заседанието, свързана с процесуалните действия на съда и страните по делото.  Изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания.

3. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността „Съдебен секретар”:

3.1. Минимални изисквания към кандидатите – завършено средно образование и компютърна грамотност - владеене на компютърен машинопис и отлични умения за текстообработка с програмен продукт Word.

3.2. Специфични изисквания:

-познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

-умения за работа със стандартно офис оборудване и познания по съвременни офис-процедури; способност за работа в екип;

-познания по Правилника за администрацията в съдилищата.

Владеенето на десетопръстна система за писане на кирилица с клавиатурна подредба по БДС е предимство.

4. Минимален размер на основната заплата и ранг: 564 лв.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

- писмено заявление по (образец);

- декларация по чл. 136, ал.2, т.1 ПАС, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определана длъжност, (по образец);

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна стпен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност;

- автобиография (саморъчно подписана от кандидата; формуляр);

- копие от лична карта;

- свидетелство за съдимост, за работа в съд- оригинал;

- медицинско свидетелство за работа от личния лекар, със заверка от Център за психично здраве по постоянен адрес, че кандидатът не страда от психични заболявания – оригинал;

копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (когато се заявява, че има трудов стаж);

- документи, представени по желание на кандидата(копия): за придобити допълнителни квалификации, за владеене на чужд език, препоръки от работодатели и др.

- пълномощно за подаване на документи - нотариално заверено (когато не се подават лично от кандидата).

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени, като при подаване на документите да се носят и оригиналите на същите.

6. Начин на провеждане на конкурса – четири етапа:

първи етап – по докуменати;

втори етап – писмен изпит – тест за проверка на познанията по Правилника за администрацията в съдилищата, както и тези по правопис, граматика, пунктуация и стилистика;

трети етап – проверка на компютърните и машинописни умения на кандидатите;

четвърти етап – събеседване.

7. Срок на подавдане на документите: 30 календарни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Място за подаване на документите: Районен съд гр.Чепеларе, ул. Беломорска № 48, ет.2, стая № 203 – административен секретар, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч.  до 17.00 ч.

Телефон за контакти: 03051/ 21 27 и 03051/ 32-83;

9. При възникване на трудовото правоотношение служителят подписва декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал.1 КТ.

Желаещите могат да получат длъжностна характеристика (изтеглете от тук) на конкурсната длъжност и образци на посочените документи от административния секретар, стая № 203 в Районен съд гр.Чепеларе, ул. Беломорска № 48, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч.  до 17.00 ч. или от интернет страницата на съда – в меню „Обяви за работа”.

Всички съобщения във връзка с конкурса и резултатите от тях ще бъдат обявени на интернет страницата на съда в менюто „Обяви за работа”и на мястото за съобщения – входната врата на Съдебната палата гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 48.

 

Обявлението е публикувано във вестник „Отзувк”, на интерент страницата на съда и е поставено на входната врата на Съдебната палата, на 07.03.2016г.

 

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС-ЧЕПЕЛАРЕ:

                                                                                         /Славка Кабасанова/

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

1.Заповед № 37/02.03.2016г.за обявяване на конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност „Съдебен секретар”;

2.Правилник за съдебната администрация.


_____________________________________________________________

 

П Р О Т О К О Л     № 3

 

Днес 11.04.2014г. от 9,00 часа, в конферентната зала на съда, комисията, назначена със заповед № 16/21.02.2014г. на административния ръководител на Районен съд Чепеларе, в състав:

Председател: Славка Кабасанова и

членове:  Таня Семерджиева- административен секретар и       

Светлана Чакърова – главен счетоводител,

покани явилите се участници и пристъпи към провеждане на втория етап от конкурса, за назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „чистач” в Районен съд Чепеларе.

На вторият етап– събеседване, се явиха всички допуснати до участие 10 /десет/  кандидати, съгласно приложения списък № 1.

 

№ по ред

 

Трите имена

Вх. № и дата

на заявлението

Присъствие

да/не

1

Недялка Петрова Денчева

633/06.03.2014г. - 15.15 ч.

да

2

Фанка Анастасова Бизева

643/07.03.2014г. - 14.49 ч.

да

3

Василка Николова Дандарова

672/12.03.2014г. - 10.53 ч.

да

4

Кита Милева Карова

715/17.03.2014г. - 09.39 ч.

да

5

Даниела Валентинова Пайталова

718/17.03.2014г. - 11.11 ч.

да

6

Моника Евдокимова Методиева

732/17.03.2014г. - 14.49 ч.

да

7

Искра Богомилова Шатарова

757/19.03.2014г. - 10,37 ч.

да

8

Карамфила Радилова Чиликова

764/19.03.2014г. - 12.07 ч.

да

9

Блага Костадинова Метаксинова

775/20.03.2014г. - 15,49 ч.

да

10

Юлия Веселинова Димитрова

787/21.03.2014г.-  13.51 ч.

да

 

Комисията съобщи на кандидатите, че ще пристъпи към събеседването по пореден номер на входящите номера на подадените от тях заявления, на всички ще бъдат задавани едни и същи въпроси и метода на оценяване на отговорите на въпросите.

На кандидатите се указа, че резултатите от събеседването, ще се обявяват до 17.00 часа на 11.04.2014г., на определеното място в сградата на Районен съд Чепеларе - входната врата и на интернет страницата на съда.

Класираният на първо място кандидат, ще бъде поканен за сключване на трудов договор. При отказ на това лице, се преминава към следващия класиран по ред кандидат.

Комисията прикани явилите се участници, да напуснат залата и да изчакат да бъдат поканени поименно за събеседване,  съгласно приложения на вратата списък.

Събеседването с кандидатите започна в 9.15 часа и приключи в 11.30 часа.

Комисията, премина към обобщаване на положените от членовете, оценки на отговорите на въпросите.

На основание чл. 139 от Правилника за администрацията в съдилищата, конкурсната комисия, постанови резултата от проведения втори етап от конкурса за длъжността „Чистач” в Районен съд гр.Чепеларе - събеседване, на 11.04.2014г., а именно:

 

№ по ред

 

Трите имена

Вх. № и дата

на заявлението

оценка

/с думи/

 

оценка

/с цифри/

1

Недялка Петрова Денчева

633/06.03.2014г.

Добър

4.00

2

Фанка Анастасова Бизева

643/07.03.2014г.

Мн.добър

5,00

3

Василка Николова Дандарова

672/12.03.2014г.

Добър

4,25

4

Кита Милева Карова

715/17.03.2014г.

Мн.добър

4,50

5

Даниела Валентинова Пайталова

718/17.03.2014г.

Добър

4,00

6

Моника Евдокимова Методиева

732/17.03.2014г.

Отличен

5,75

7

Искра Богомилова Шатарова

757/19.03.2014г.

Добър

3,75

8

Карамфила Радилова Чиликова

764/19.03.2014г.

Добър

4.25

9

Блага Костадинова Метаксинова

775/20.03.2014г.

Мн.добър

4,75

10

Юлия Веселинова Димитрова

787/21.03.2014 г.

Отличен

5,50

 

Комисията посочва  първите трима кандидати получили най- висок резултат.

 

№ по ред

 

Трите имена

Вх. № и дата

на заявлението

оценка

/с думи/

 

оценка

/с цифри/

1

Моника Евдокимова Методиева

732/17.03.2014г.

Отличен

5,75

2

Юлия Веселинова Димитрова

787/21.03.2014г.

Отличен

5,50

3

Фанка Анастасова Бизева

643/07.03.2014г.

Мн.добър

5,00

 

Класираният на първо място  кандидат, следва да се яви на 14.04.2014г. в 9,00 часа  при Административния ръководител на Районен съд гр.Чепеларе, стая 302.

 

Протоколът с крайния резултат от проведения конкурс за длъжността „чистач” в Районен съд гр.Чепеларе, да се оповести  на 11.04.2014г. до 13.30часа, на определените за целта места - входната врата на съда и да се публикува на интернет страницата на съда.

 

Провеждането на конкурса завърши в 12.30 часа.

 

11.04.2014г.

гр.Чепеларе

 

КОМИСИЯ:

 

                                    Председател - Славка Кабасанова : ………..

 

                                    Членове:1.Таня Семерджиева - адм. секретар:  ………..

                                                        2.Светла Чакърова- гл. счетоводител: ……..

 

 

 

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЧИСТАЧ” В

РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ

 

 

Съгласно Протокол №1/27.03.2014 год. на комисията, назначена със Заповед №16/21.02.2014 г. на Председателя на Районен съд – Чепеларе, за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „чистач” в Районен съд – Чепеларе.

 

 

I. Допуснати до участие във втория етап на конкурса кандидати, които напълно отговарят на посочените в обявата, изисквания:

 

№ по ред

Трите имена

Вх. № и дата

на заявлението

1

Недялка Петрова Денчева

633/06.03.2014г.

2

Фанка Анастасова Бизева

643/07.03.2014г.

3

Василка Николова Дандарова

672/12.03.2014г.

4

Кита Милева Карова

715/17.03.2014г.

5

Даниела Валентинова Пайталова

718/17.03.2014г.

6

Моника Евдокимова Методиева

732/17.03.2014г.

7

Искра Богомилова Шатарова

757/19.03.2014г.

8

Карамфила Радилова Чиликова

764/19.03.2014г.

9

Блага Костадинова Метаксинова

775/20.03.2014г.

10

Юлия Веселинова Димитрова

787/21.03.2014г.

 

II. Не допуснати до участие във втория етап на конкурса кандидати, няма. 

 

III. Допуснатите кандидати трябва да се явят за втория етап на конкурса –събеседване, който ще се проведе на 11.04.2014 г. от 9.00 часа, в конферентната зала на съда – ІV етаж.

При събеседването с допуснатите кандидати, ще се проверяват знанията относно правилата и инструкциите за работа с почистващи препарати, уреди и апарати, познанията за отглеждане на стайни цветя, отговорността за обезопасяване на обекта и предаването му на охранителните органи,  комуникативните им умения, конфиденциалност при изпълнение на задълженията и мотивацията за постъпване на работа в РС-Чепеларе. Предвид нуждата за взаимна заменяемост между съдебните служители в съда, с предимство ще се оценяват - по-високата степен на образование и компютърната грамотност, както и познанията относно  връчването на призовки и съдебни книжа по ГПК и НПК.

Членовете на конкурсната комисия оценяват професионалната подготовка и другите качества на кандидатите с оценки по шестобалната система, с точност до 0,25.

 

Въз основа на проведения конкурс комисията ще класира до трима от кандидатите, получили най-висок резултат.

Резултатите от събеседването ще бъдат обявени до 13.00 часа на 14.04.2014г., на определеното място в сградата на Районен съд Чепеларе - входната врата и на интернет страницата на съда.

 

 

КОМИСИЯ:

 

                                                            Председател - Славка Кабасанова : …….

                                                                                   

Членове: 1.Таня Семерджиева - адм. секретар

      2. Светла Чакърова - гл. счетоводител: 

27.03.2014 г.

гр.Чепеларе

 

______________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РАЙОНЕН СЪД-ЧЕПЕЛАРЕ обявява КОНКУРС за назначаване на длъжността „ЧИСТАЧ”

 

 в съответствие със Заповед № 16/ 21.02.2014 г. на административния ръководител-

председател на съда при следните изисквания:

 

І. МЯСТО НА РАБОТАТА: Районен съд град Чепеларе, ул. Беломорска № 48.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА - поддържа чистотата в помещенията в съдебната сграда и около нея; грижи се за цветята в стаите и в коридорите.

ІІ. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ”:

1.  Да е български гражданин;

2.  Да е навършил пълнолетие;

3.  Да не е поставен под запрещение;

4. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.  Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.  Образование - основно;

7.  Добро физическо и психическо здраве;

8.  Отлични комуникативни умения, самодисциплина и отговорност;

9.  Отлични умения за самостоятелна работа и работа в екип;

ІІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ определени от административния ръководител, съгласно чл. 135, ал.1, т.3 от ПАС: Във връзка с взаимната заменяемост между съдебните служители в съда, с предимство ще се оценяват:

-  по-високата степен на образование и компютърната грамотност;

-  познания относно връчването на призовки и съдебни книжа по ГПК и НПК;

- необходимите нравствени качества - лоялност, отговорност, конфиденциалност, етично и авторитетно поведение, подобаващо на институцията;

- професионални качества – компетентност,  експедитивност, комуникативност /писмена и устна/, знания и умения за реализиране на полезни идеи и за намиране на разрешение на нестандартни проблеми и ситуации.

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА: 410.00лева, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията по чл.340 от ЗСВ.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: Първоначален договор се сключва със срок на изпитване – 6 месеца, в полза на работодателя.

ІV. ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА ДА СЕ ИЗВЪРШИ НА ДВА ЕТАПА:

 

 

ПЪРВИ ЕТАП: Разглеждане на постъпилите заявления и проверка на редовността на изискуемите документи. 

ВТОРИ ЕТАП- Събеседване с кандидатите. До събеседване се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.

ОЦЕНЯВАНЕТО на кандидатите да се извърши по шестобалната система, с точност до 0.25.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. Заявление за участие /формуляр/;

2. Автобиография - тип CV /формуляр/;

3. Свидетелство за съдимост, за работа в съд–оригинал;

4. Медицинско свидетелство за постъпване на работа от личния лекар, със заверка от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар” /ОДПЗС/ по постоянен адрес, че не се води на отчет;

5. Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, независимо от реабилитациите, не е лишен от правото да заема определена длъжност (по образец);

6. Декларация от кандидата по чл.136,  ал.2,  т.2,  за липсата на обстоятелства по чл.132 от ПАС, във връзка с чл.107а, ал.1 от КТ (по образец);

7. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

8. Копие от лична карта;

9. Копия на други свидетелства, сертификати и документи, които доказват  квалификацията и уменията;

Копията на посочените документи да бъдат саморъчно заверени, като при подаване на документите да се носят и оригиналите на същите. Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.

VІ. МЯСТОТО И СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: Районен съд – Чепеларе, ул. Беломорска № 48, ет.3, стая 302 - административен секретар, всеки работен ден от 08.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

-   крайният срок изтича след 30 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

 

Функционалната типова длъжностна характеристика (изтеглете от тук)  и формулярите на документите по образец са публикувани на интернет страницата на Районен съд Чепеларе и са на разположение на кандидатите при административния секретар– стая 302, етаж 3.

 

VІ. МЯСТОТО НА КОЕТО ЩЕ СЕ ОБЯВЯВАТ  всички списъци, съобщения, или  друга информация, свързана с конкурса, са :

- на Входната врата на Съдебната палата, гр. Чепеларе, ул.Беломорска № 48; 

- на интернет страницата на Районен съд Чепеларе,  в меню „ОБЯВИ”.

Кандидатите могат да се обръщат за информация на телефони 03051/32 83 и 21 27.

 

Обявлението е публикувано във вестници „Труд”, „24 часа”, „Отзвук”, на интернет страницата на съда и е поставено на входната врата на Съдебната палата, на 24.02.2014г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС - ЧЕПЕЛАРЕ:

                                         /Славка Кабасанова/

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

  1. Правилник за съдебната администрация;
  2. Етичен кодекс на съдебните служители;
  3. НПК;
  4. ГПК;

 

4850 гр. Чепеларе, ул. Беломорска 48; тел., факс (03051) 2127  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР